Artikler > Teknologi

EU-regler for atomkraft utvikles nå i internasjonalt samarbeid

Av Einar Eldøy 2.5.2023

Regulering atomkraft i EU felles prosjekt Frankrike Finland Tsjekkia Belgia

Den franske atomgiganten EDF og dets partnere har arbeidet med sin lille atomreaktor Nuward og dannet mai 2023 dannet et eget SMR fokusert firma.

Den franske atomreaktoren Nuward er en liten modulbasert reaktor (small modular reactor (SMR)) som nå blir et felles arbeid med deltakere fra flere land. Den franske kjernekraft sikkerhetsregulatoren skal lede arbeidet, og de tsjekkiske og finske sikkerhetsmyndighetene skal være med. Det europeiske utviklingsfondet deltar med penger og har prosjektoversikt.

Det blir nå en full gjennomgang av alle sider ved reaktoren, konstruksjon, bygging, drift og sikkerhet. Deltakende myndigheter er franske Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), finske Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) og det tsjekkiske State Office for Nuclear Safety (SÚJB). Gjennomgangen skal baseres på de nasjonale reglene fra hvert land, de høyeste internasjonale målsetninger og referansenivåer, samt all tilgjengelig kunnskap og god praksis.

Her bør Norge få observatørstatus og etablere et kompetansemiljø slik at atomkraften kan starte sin vei til Norge. Kanskje det er best å starte med et miljø for nasjonal sikkerhet i atomspørsmål.

Deling av all tilgjengelig kunnskap om atomkraft gir øket kunnskap for alle

I tekniske diskusjoner vil ASN, STUK and SÚJB kunne øke sin kunnskap om prakis på europeisk nivå og kunne forutse Nuwards mulighet til å møte markedets behov og muligheter for internasjonal lisensiering.

Det er ønske om teknologisk innovasjon, utvikling av produksjonsmetoder for modulære reaktorer og klare moderne regler for regulering av atomkraftverk. Arbeidet skal også drive fram harmonisering av internasjonale regler for små modulære reaktorer.

Et mål i prosjektet er å bidra til å etable SMR teknologien internasjonalt så man kan nå målene om null utslipp innen 2050.

Prosjektbakgrunn

Nuward prosjektet ble satt i gang i 2019 av den franske alternativ energi kommisjonen, det europieiske utviklingsfondet og firmaene Naval Group og TechnicAtome. Nuward reaktoren består av et 340 MWe anlegg med to reaktorer på 170MWe.

Teknologien er ment å erstatte produksjon av elektrisitet med kull,olje og gass, og bidra til elektrisitet for grønn hydrogen, samt urban og rural boligoppvarming.

Nuward er nå inne i en fase med utvikling av konseptet for å gjøre det mest mulig konkurransedyktig. Neste fase er å fullføre designet, og det ventes å starte i 2023 og være klar i 2025. Et belgisk konsulentfirma er med her. En ferdig design med alle godkjennelser ventes å være klar i 2030. Da skal også alle leverandører av utstyr være på plass.

En komplett Nuward demo enhet ventes å være ferdig og i drift i 2033.

Her bør Norge henge seg på for kompetanseutvikling.

Bilde Nuward

Link

STATATOM: Norge med atomkraft får ny elektrisk energivår

Podcast: Nuward's Renaud Crassous on its SMR plans

Bilde TechnicAtome