Artikler > Teknologi

AI gladmelding ChatGPT automatiserer kreativ bruk av dyp kunnskap

Av Einar Eldøy 6.2.2023

AI kunstig intelligens gjør deg mye mer produktiv og kreativ. Det har du vel lyst til å bli med på?

All kunnskap blir tigjengelig: AI systemet chatGPT får mye oppmerksomhet om dagen. Men dette har vært i gang lenge. Nå gjelder det å unngå hypotetiske og spekulative utsagn om AI, lære det som gjelder nå og følge med videre framover. AI handler kanskje mest om nye måter å tenke på for nye generasjoner. Eller er det bare et ordspill? Eierne sier de vil demokratisere AI som en ny teknologiplatform. Noen sier de har fått en kalkulator for tekst, andre sier det vil redusere folks tenking.

Ingen har fortalt meg hvordan ChatGPT virker eller hva den er best til. Derfor skal prøv-og-feil metoden brukes. Det blir bra å finne det ut, lære fikse prompts og glede meg over resultatene.

AI er nytt og vi holder alle på å lære - heng med

Å simulere menneskelig intelligens med datamaskiner kalles kunstig intelligens eller maskinlæring. Eksempler på bruk er ekspertsystemer, språkbehandling, talegjenkjennelse, maskinsyn, billed- og videobehandling. AI Artificial Intelligence er uttrykket som nå blir vanlig. Det har vært arbeidet med AI i over 70 år, og resultatene begynner å komme. Det kan være lurt å følge med på det som skjer.

Databasene til ChatGPT inneholder dagens informasjon og dagens teknikker. De kan fort bli utdaterte. Nesten all informasjon menneskene har er subjektiv, ufullstendig og efemerisk (flyktig). Det er en stor utfordring å gjøre systemet dynamisk. moderne og mest mulig fullstendig slik at det alltid avspeiler det siste nye. Det er uansett alltid muligheter for feil i en slik database.

Test av Chat GPT

Programmet chatGPT har fått en del oppmerksomhet. Det er gratis å bruke. Jeg logget meg på og spurte: Hva kan ChatGPT gjøre?

ChatGPT svarte:

"ChatGPT er en språkmodell som kan forstå og svare på tekst inndata på en måte som simulerer menneskelig samtale. Den kan brukes til å generere tekst i en lang rekke applikasjoner, for eksempel å svare på spørsmål, skrive kreative historier eller til og med koding. Den kan også finjusteres for å utføre spesifikke oppgaver som oppsummering, tekstklassifisering og mer."

Kunstig intelligens AI nærmer seg nå praktisk bruk

Chatbots som vi er kjent med fra mange bedrifter bruker kunstig intelligens. Der kan vi ha en dialog med en maskin og få fornuftige resultater. Mange sentralbord bruker maskiner til å svare og styre samtaler.

Vi vil i framtida ha AI-agenter som kan trekke slutninger og bruke intuisjon, gjennomføre logiske resonnementer, være kritiske, og finne på nye ting slik som mennesker kan. Vi er ikke der ennå. AI søker nå i eksisterende informasjon, organiserer, sorterer, analyserer, men finner ikke noe nytt - AI agentene kan ikke tenke som oss. Det framtidige målet er å nærme seg menneskelig tenking.

Google er med i AI: Google har varslet at de kommet med en praktisk AI versjon kalt Bard ganske snart. Den vil kombinere bredden i verdens kunnskap med kraften, intelligensen og kreativiteten til Googles store språkmodeller. Bard drar også fram informasjon fra nettet for å lage friske høykvalitets responser på brukernes prompts.

AI har en business side som lett kan styre utviklingen inn på pengeveien og bort fra humanorientering

Det er lett å se konflikter mellom interesser innen AI. AI kan bli businessorientert eller humanorientert, og kanskje begge deler. De to store innen business AI er Alphabet/Google og Microsoft. Mengder av miljøer arbeider med å utvikle AI, både bedrifter og forskningsmiljøer. Det er over 2000 universiteter/høyskoler i verden som gir undervisning i AI metoder, og minst 5 i Norge.

Google sier de kommer til å publisere sin versjon av chatGPT med det første. Microsoft vil ventelig integrere ChatGPT i flere av sine produkter - det vil bli sett på som en "potential game changer" for kundene deres. Microsoft begynner ventelig med å integrere ChatGPT via Bing, Azure cloud, Office og produktivitetsproduktene.

I 2019 investerte Microsoft 10 milliarder kroner i den da oppstartede OpenAI. Nå ønsker selskapet tydelig å konkurrere med Google innen avanserte søkealternativer for Bing søkemotoren. De ønsker nå å sette inn 100 milliarder kroner til i arbeidet i OpenAI. Begrepet open er nå blitt en illusjon. Det er hard kamp, og opensource løsninger finnes bare i utkantene av AI-miljøet.

Datasystemer til å effektivisere vanlige oppgaver kan være allmenn-eie

Det er mange idealister som har deltatt i utviklingen, og ennå har interesser i saken. Hvem som vil vinne fram og bli den store pengespinneren er en side av saken, og her er et system som kan bli til nytte for mange.

Teknologiselskaper generelt ser nå etter å forbedre AI-strukturen sin i en gradvis prosess. Forskere søker en forbedring som gjør en forskjell på kort sikt, og vil søke å utnytte sin kunnskap om relasjonen mellom mennesker og AI. Det som betyr mest i det lange løp er inntektspotensialet.

All undervisning vil bli sterkt preget av AI

Det kan bli slik at skolene slik vi kjenner dem i dag vil forsvinne. Det har lenge vært hevdet at å gå på skole/universitet og pugge pensum er drepende kjedelig, og å ta noe vi kaller eksamen er bortkastet tid.. Skolene kan nå bli en kreativ opplevelse for alle, der AI bli en kunnskapsbase og et kreativt verktøy for alt man ønsker å gjøre. Det finnes allerede programvare der ute som er i stand til å oppdage GPT-skrevet tekst, men om den må man jo nå tenke nytt.

Firmaet Infosys har laget løsningen LEX. Infosys Wingspan har neste generasjons læringsløsning som hjelper organisasjoner med å akselerere sin talenttransformasjonsreise.

Jasper er en annen AI løsning: Create amazing blog posts art & images marketing copy sales emails SEO content Facebook ads web content love letters captions video scripts blog posts 10X faster with AI

Midjourney is an independent research lab exploring new mediums of thought and expanding the imaginative powers of the human species.

Kommentar fra META Facebook

"Ser man på de underliggende teknikkene er ChatGPT ikke særlig innovativt," sier Yann LeCun, Meta sin leder for AI.

"Det er ikke noe revolusjonært, selv om det oppfattes slik hos publikum. Men det er bra satt sammen." sa LeCun.

Menneskelig utryddelse en teoretisk mulighet

Forskere som Stephen Hawking og Stuart Russell snakket om at AI en dag får muligheten til selvutvikling i stadig større hastighet. De sa at vi da kan få en "intelligenseksplosjon" som aldri stopper og fører til menneskelig utryddelse. Dette er vanskelig å tro på.

Frykt ikke - se hva som skjer

OpenAIs grunnleggere vil at AI skal gi positive bidrag til menneskehetens utvikling. Vi får se. Det blir nye måter å tenke på.

Et problem å ta høyde for er at AI systemer ikke vet noe. De har en database med tekst og tall, bilder, videoer, programvare de kan kjøre. Derfor er det mulig at resultatet er søppel og ikke til å bruke eller stole på. EU er i gang med å lage krav til risikovurderinger slik at det er kontroll på kvaliteten i resultatene og bruken av dem.

AI systemene skal ikke bestemme over oss eller styre oss mennesker.

Link

Open.AI

DeepMind eies av Alphabet/Google

Photo by Andrea Piacquadio