Artikler > Natur

VIKTIG ROLLE: Norske rovdyr balanserer naturlig miljøet

Av Einar Eldøy 27.12.2023

ROVDYRPRAKSIS RESULTAT: Rovdyrene drepes systematisk

I tidligere tider trodde de fleste at rovpattedyr og rovfugl var skadelige for andre viltarter. Nå er rovdyrpolitikken basert på at saueeierne kan gjøre hva de vil, inklusive å la sauene gå ut i habitater med lett tilgang for rovdyr og oppholde seg der uten menneskelig eller annet tilsyn.

Tallenes tale er klar - det er store naturlige dødstall hos sauebestander, og rovdyrene dreper bare ytterst få dyr sammenliknet med dette.

Vår skam rulles ut vi er rovdyrverstinger

Derfor foregår det en systematisk og villet fjerning av alle rovdyr. Vi har nå følgende store rovdyr (omtrentlige tall fra Rovdata)

  • Ulv 30 stk
  • Bjørn 151 stk
  • Gaupe 400 stk
  • Jerv 385 stk
  • Kongeørn 1300 stk

Disse dyrene spiser andre dyr, og vi har hatt, eller kanskje vi skal si har, en løpende og uavsluttet og statsstyrt/fordekt rovdyrdebatt som har gitt et feigt og pinlig rovdyrforlik. Resultatet av dette forliket framgår av tallene ovenfor, og i et land som vårt - omtrent 385.000 kvadratkilometer - er det nå mikroskopiske eller null sjanser for å treffe på et rovdyr noe sted.

Hvert år er det lisensjakt på gaupe og rovdyr. Forvaltningen henter ut med helikopter og kverker systematisk alle rovdyr ut over den forlikte kvoten. Snart er all ulv i Norge drept, det er omtrent 30 igjen nå. Jerven har det tøft og vil snart være historie. Bjørnene er stor og sterk og sjelden og snart borte fra våre skoger.

Menneskestyrt forvaltning av dyrebestander

Vi har mye av plante-etende dyr som hjort, elg, villrein, rådyr og noen smådyr vi jakter på. Det felles titusener av elg, hjort og villrein hvert år. Disse forvalter vi etter beste evne, men stadig er det rop om mer jakt fordi bestandene vokser, det er ikke nok mat til alle så dyrene som felles blir mindre og mindre. Felling av dyr eller culling kan bli aktuelt for å gjøre jakten mer interessant og utbytterik.

Samene forvalter sine reinsdyrbestander, sauebestanden er også en forvaltet bestand helt og holdent styrt av mennesker.

Rovdyr beskytter miljøet

Rovdyr er paradoksalt nok de gamle beskyttere av miljøet ved at de holder bestander av andre dyr i sjakk, men i Norge har mennesket i sin historie fjernet rovdyrene og gjennom utstrakt jakt tatt rollen som miljøforvalter. Vi jakter ikke bare på matdyr, men har dessuten overtatt rollen som regulator av rovdyrbestander. Den siste rollen er hjemlet i rovdyrforliket, og avliving eller culling av dyr ut over normtallene er en del av forliket. Normtallene er åpenbart tilfeldig satt, og alt for lave. Culling eller systematisk nedskyting av hjort og elg har også vært diskutert. Vi ser ingen begrensninger i det vi kan gjøre - vi er som Våherre selv.

Dette er økologisk komplekst

Rovdyr er beskyttende for miljøet. Skog og gressletter er faktisk beskyttet og næret av rovdyr, for de holder bestander i sjakk. Dette setter kjøttetende dyr i et annet filosofisk lys enn det vanlige. Kongeørn er en fantastisk skapning - skal vi drepe alle dem også?

Men det gikk galt, for med jordbruket som kan beskrives som "den verste feiltakelsen i menneskehetens historie" ødelegger vi det som for oss er uspiselige plantearter i et miljø, og deretter erstatter vi dem med spiselige arter eller vi beiter tamme flokker av husdyr der. Vi gikk derfor umiddelbart fra å være beskyttere av miljøet til å være ødeleggere. Veganere minner oss om at store flokker av beitende dyr er mer ødeleggende enn å dyrke vegetabilske avlinger, men alle gårder befinner seg i ødelagte habitater.

I Norge gjør vi det slik nå

Å slippe sauer ut i naturen - inkluder også skogsområder - for beite kan synes å være en god ide, men man kan ikke glemme de naturlige fiender som holder til der. Å drepe alle rovdyr er jo en primitiv løsning, og rovdyrforliket er ren "windowdressing" der man spiller for galleriet med symbolske bestander.

Slipper vi sauen ut i de miljøene der rovdyrene naturlig ferdes vil noen bli drept. Fornuftige eiere av husdyr innser at de må passe på dyrene sine og ikke la dem i stikken.

Vi ser en i praksis villet agenda

Faktum er at det foregår en ønsket utrydning av våre ville rovdyr, og ansvaret for forvaltningen av gjenværende dyr faller helt og fullt på oss. Skal det være slik? En langsiktig og bred plan med alle miljøfaktorer inkludert mangler fundamentalt. Nordmenns mangel på forståelse for økologiske sammenhenger er også fundamental. Aktivistene fundamentalistene får råde grunnen, og ropet deres er: Drep, drep. En balansert løsning med levende rovdyr og husdyr som etterses er eneste farbare vei.

I en naturlig, økologisk og bærekraftig verden hører alle naturlig til - inklusive rovdyrene.

Linker

Rovdata: Status for de fire store rovdyrene i Norge

NOAH Dyrs rettigheter

Foreningen våre rovdyr

Rovviltportalen.

Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk i Norge.

Photo by David Selbert