Artikler > Natur

Skog er fellesskap moden skog fantastisk - lukket hogst bør være normen

Av Einar Eldøy 7.10.2023

Skogfelling i Norge drives som flatehogst snauhogst til ubotelig skade for dyr planter mennesker

Skog i Norge handler om fellesskap. Skogbruket i Norge må ta inn over seg de nye og utvidede kravene til bærekraft og omdømme. Norsk skogsdrift karakteriseres av skogsbilveier, flatehogster og granplantasjer - alt uten konsekvensanalyser og bransjekommunikasjon. De splitter opp skogene slik at naturskog med sine gamle og døde trær er øyer i massive inngrep. De truede artene kan ikke overleve her. Rødlistene for planter og dyr burde lyse mot skogeierne.

Skogsbilveier lages uten hensyn, og det er lovlig å anlegge skogsbilveier uten konsekvensanalyser. Loven bør endres, for konsekvensanalyser er en selvfølge ved alle naturinngrep.

Flatehogst er ikke bra for noen

Flatehogst eller snauhogst er at man feller større områder på en gang. Lukket hogst eller plukkhogst er at man feller skog etter hvert som bestanden av trær vokser seg felleklar.

Flatehogst bør forbys i Norge. Skadene og tapene er for store. Det er hensynsløst mot alt dyre-og planteliv. Naturen ødelegges i mange år, og alt dyreliv skades eller ødelegges. Resultatet er natur som ligner på ørkenområder, og som det tar mange år å reparere.

Budsjett 2023: Regjeringen kutter 235 millioner kroner i tilskudd til frivillig vern av skog

Budsjett 2023: Det foreslåtte kuttet på 235 millioner kroner - mer enn halvering av ordningen - vil redusere oppslutningen om frivillig vern og risikere at vernet forsvinner helt. Den frivillige ordningen har hatt god oppslutning siden starten i 2000, og skogeieren tilbyr skogareal til vern mot erstatning. Å redusere, kanskje avslutte verneordningen er dårlig politikk.

Budsjett 2024: Lite å hente for skogindustrien. NORSKOG mener frivillig vern og infrastruktur i skogbruket i større grad bør prioriteres fra myndighetenes side.

Eiendomsretten til skog bør vurdres

Eiendomsretten er viktig for god drift, men kan også være det motsatte. En saklig diskusjon om god skogsforvaltning bør komme opp. Det er ingen løsning å la Staten eie skogene. Organisasjonen NORSKOG kan åpne en samtale om dette før noe bestemmes. Grunnrente på skog er et mulig tema. Eiendomsretten fører til nytt ansvar inn i nye tider. Skogen er viktig for alle nordmenn.

Sitat fra plakat etter snauhogst på Jeløya, Moss.

"Skogen er et digert skattekammer av yrende insekt- og dyreliv, planter og opplevelser. Om skogen forsvant ville konsekvensene vært katastrofale for alt liv. I årtier har vi hogd ned våre skoger.

I Norsk Rødliste for arter (2021) slås det fast at omlag halvparten av de utrydningstruede artene i Norge trues av skogbruk.

Skogen er et viktig økosystem som blant annet sirkulerer og renser vann, renser luft, lagrer karbon og hindrer erosjon.

Vi mennesker er avhengige av alle økosystemtjenestene skogene våre representerer.

La skogen stå!"

Teksten er hentet fra et håndskrevet oppslag i tidligere skogsområde i Kiellandsvik på Jeløy, Moss, etter rå flatehogst. Forfatter er ukjent. Jeg støtter denne uttalelsen, og anmoder skogeierne i alle deler av landet vårt å vise ansvar. Skogen må aldri fjernes ved flatehogst. Flere områder på Jeløy har nå mistet sin skog.

Det er ingen kjente planer om nyplanting. Nå blir deler av Jeløy preget av kratt i mange år framover.

Linker

2023: Med fokus på lukket hogst: Vellykkede skogdager i Sandefjord

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere i hele landet

Miljøsertifisering PEFC - hvorfor er skogen så viktig

Regjeringen raserer skogvernet

Photo by Ulrick Trappschuh