Artikler > Natur

Professorat offentlig forståelse av vitenskap på universitetene

Av Einar Eldøy 7.7.2024

SANN FORSTÅELSE: Alle skal lære forstå vitenskapen vi bruker i samfunnet vårt

Utdannelse bør følge et menneske gjennom hele livet. Et samfunn som i stor grad bruker vitenskapen som grunnlag for politiske vedtak må ha et folk som forstår hva de er med på. Folket må ha nok kunnskap til å vurdere vitenskapsbaserte saker rett. I England har noen sett problemet og fått til en løsning. De har fått en professor som har oppgaven med å fremme offentlig forståelse av vitenskap blant vanlige folk. Professoren skal jobbe med å gjøre vitenskap forståelig.

Samfunnet skal finne essensen av sann forståelse

Et professorat for offentlig forståelse av vitenskap finnes ved Oxford universitet. Målet med professoratet er å formidle vitenskap til offentligheten slik at man har sann forståelse. Den uttrykkelige intensjon er at innehaveren av professoratet "forventes å gi viktige bidrag til den offentlige forståelsen av et eller flere vitenskapelig felt".

Det norske samfunn kan ha nytte av sann vitenskapelig forståelse

Et eller flere professorat for offentlig forståelse av vitenskap kan være svært verdifullt for det norske samfunnet.

Her er noen ideer til hvordan en slik stilling kan utformes:

  • Forskning og formidling: Professoratet kan kreve både forskningsaktivitet og formidling av vitenskap til allmennheten. Dette kan inkludere å skrive populærvitenskapelige bøker, holde foredrag, delta i medieopptredener og bidra til å utvikle pedagogiske ressurser for skoler og samfunnet generelt.

  • Interdisiplinært fokus: Professoren har et bredt fokus som spenner over ulike vitenskapelige felt. Dette kan inkludere naturvitenskap, samfunnsvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap, humaniora, for å nevne noen.

  • Samarbeid med medier og utdanningsinstitusjoner: Professoren bør etablere samarbeid med journalister, redaktører og utdanningsinstitusjoner for å sikre nøyaktig og tilgjengelig formidling av vitenskapelig kunnskap.

  • Inkluderende tilnærming: Det bør legges vekt på å inkludere ulike samfunnsgrupper, inkludert barn og unge, eldre, personer med ulik utdanningsbakgrunn og ulike kulturelle grupper.

  • Evalueringskriterier: For å måle suksess og fremgang bør det utvikles klare evalueringskriterier som vurderer både forskningsproduksjon og effektiviteten av formidlingsaktivitetene.

  • Offentlige arrangementer og digitale plattformer: Professoren bør arrangere offentlige arrangementer som foredrag, debatter og workshops, samt ha en tilstedeværelse på digitale plattformer som sosiale medier, blogger og podkaster.

  • Etisk og kritisk refleksjon: Det bør legges vekt på å fremme en kritisk og etisk refleksjon rundt vitenskapelige temaer, inkludert diskusjon om potensielle konsekvenser og anvendelser av ny vitenskapelig kunnskap.

  • Internasjonalt samarbeid: Professoren kan også bidra til internasjonalt samarbeid ved å delta i internasjonale konferanser, utvekslingsprogrammer og forskningsprosjekter.

MER VITENSKAPELIG KLARHET

Ved å implementere slike professorat kan norske universiteter bidra til å øke bevisstheten om vitenskap og relevansen for samfunnet. De kan samtidig fremme kultur for kritisk tenkning og engasjement i vitenskapelige spørsmål.

Bilde Pexels Pixabay