Artikler > Natur

PEFC: nye standarder for bærekraftig skogsdrift tas i bruk

Av Einar Eldøy 31.8.2023

Skogeiere og skogaktivister med felles grunnlag og PEFC-kurs

Ta mer hensyn til dyreliv, planter og trær, og hensyn til allmenhetens bruk av skogen.

Systemet MiS Miljøregistrering i Skog er basert på registrering av 12 hovedtyper av livsmiljøer med spesiell betydning for biologisk mangfold i skog. MiS ble en del av skogbruksplanleggingen i 2002, og senere en viktig del av miljøsertifiseringen i skog. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer med miljøer som er særlig viktige å ta vare på.

Skogeiere skal drive skogene sine på lag med naturen, forsiktig og skånsomt

På sikt blir det mange biologiske viktige skogområder for dyr, planter, trær som må stå urørt når det skal hogges igjen.

På sikt vil arealet som kan hogges bli mindre og mindre for hver generasjon.

En aktiv skogeier og skogbruker har nå driveplikt og rett til å hogge trær på egen eiendom. Med mange MIS-registreringer og biologiske viktige områder i skogene våre, kan ikke driveplikt og skogeierens rett til å hogge trær gjelde lenger. Dette må avklares.

Norge skal fortsatt ha et aktivt skogbruk som utvikles videre

Skogen har gitt oss noen av verdens beste trehus som gir ly for vær og vind, gitt oss aviser og bøker, virkning på CO2 opptaket fra lufta du puster og skogen er grunnlaget for en masse andre produkter. Alt dette kommer fra trær, og når skogeierne hogger ett tre planter de ett nytt og vi får naturlig foryngelse.

Mer vernet skog og bedre betalt for frivillig vern av skogen er veien å gå for at både skogbruket og naturvernerne skal bli fornøyde.

Det som ødelegger mest skog i Norge er paradoksalt nok den økonomiske modellen med forbruk og vekst. Men det er den som legger grunnlaget for velferden vår. Det får vi ta debatt om et annet sted.

Artikkel laget ut fra NATIONEN - se link under.

Linker

NATIONEN: Bedre betalt for frivillig vern er løsningen

MiS Miljøregistrering i Skog

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Photo by Kaboompics .com