Artikler > Natur

OPPGRADERING KAPITALISMEN: Natur- sosial-basert godt samfunn

Av Einar Eldøy 20.4.2024

Kapitalisme med sosial og naturlig vinkling gir ny måte å drive business

Vi lever alle i et samfunn der alle har like rettigheter. Det finans-systemet vi kaller kapitalistisk fungerer ikke slik, og bør endres. Det er mange forslag til forbedringer. Skotten Adam Smith tillegges æren for begrepet kapitalisme, og han hadde ideer om frihet og mulighet til å drive firma for alle mennesker. God moral og samarbeide var også blant hans ideer om samfunnets system.

Tiden for å tenke igjennom hva slags type økonomisk system vi ønsker er kommet. Det skal være mulig for alle og enhver som vil det å starte og drive business. I dag er de store enhetene dominerende, de bedriftsøkonomiske modellene vi bruker er for smale og tar ikke hensyn til sosiale-, natur,- miljø-effekter. Vi trenger en oppgradering: Ta hensyn til naturlige og sosiale forhold også. Gode bedrifter tar hensyn til alle forhold i samfunnet, og bidrar til et godt samfunn.

NY NATURLIG REVOLUSJON

Naturlig kapitalisme er et begrep laget av Paul Hawken, Amory Lovins og Hunter Lovins i boken "Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution", fra 1999. Konseptet foreslår et nytt rammeverk for å drive virksomhet. De vil integrere økonomisk, økologisk og sosiale prinsipper inn i dens kjernestrategier. De vil endre den gjeldende bedriftsøkonomiske tenkingen og gjøre den mer bærekraftig, komplett, sosial.

Sett sammen med prinsipper for GRUNNRENTE kan vi få en helt ny og fullstendig modell for vårt sammfunn, næringsliv og enkeltpersoner.

Oversikt - forfatternes ideer om den neste industrielle revolusjon:

  • Forstå naturkapital

Naturlig kapitalisme anerkjenner jordens naturressurser og systemer som verdifulle eiendeler, ofte referert til som naturkapital. Dette inkluderer ressurser som ren luft, vann, fruktbar jord, biologisk mangfold osv. Disse ressursene er avgjørende for menneskelig velvære og økonomisk velstand.

  • Lage nye forretningsmodeller

Tradisjonelle kapitalistiske modeller utnytter ofte naturressurser uten å ta hensyn til deres langsiktige bærekraft. Naturlig kapitalisme tar til orde for et skifte mot forretningsmodeller som verdsetter og beskytter naturkapital. Dette kan innebære innovative strategier som sirkulær økonomi, avfallsreduksjon, energieffektivitet, bruk av fornybar energi og bærekraftig innkjøpspraksis.

  • Ressurseffektivitet og bevaring

Naturlig kapitalisme understreker viktigheten av ressurseffektivitet og bevaring. Bedrifter oppfordres til å minimere avfallsgenerering, redusere energiforbruket og optimalisere ressursbruken gjennom hele virksomheten. Dette kommer ikke bare miljøet til gode, men fører også til kostnadsbesparelser og økt konkurranseevne.

  • Økoeffektivitet

I motsetning til den tradisjonelle lineære økonomien "bruk-lag-avfall", fremmer naturlig kapitalisme en økoeffektiv tilnærming. Dette innebærer å designe produkter og prosesser som etterligner naturlige systemer, der avfall fra en prosess blir en ressurs for en annen. Ved å lukke sløyfen på materialstrømmer kan virksomheter redusere miljøpåvirkningen og skape mer bærekraftige produksjonssystemer.

  • Verdsetter økosystemtjenester - bruk det naturen leverer

Naturlig kapitalisme fremhever viktigheten av å anerkjenne og verdsette økosystemtjenester levert av naturen, slik som pollinering, vannrensing, karbonbinding og klimaregulering. Ved å forstå den økonomiske verdien av disse tjenestene, kan bedrifter og beslutningstakere ta mer informerte beslutninger som prioriterer miljøvern.

  • Sosialt ansvar - ingen fattigdom

I tillegg til miljøforvaltning, vektlegger naturlig kapitalisme også sosialt ansvar. Dette inkluderer hensyn til menneskelig velvære, likeverd og samfunnsutvikling. Bedrifter oppfordres til å engasjere seg med lokalsamfunn, støtte rettferdig arbeidspraksis og bidra til sosiale velferdsinitiativer.

  • Politikk og markedsmekanismer

Naturlig kapitalisme anerkjenner rollen til politikk og markedsmekanismer for å drive bærekraftig utvikling. Retningslinjer som karbonprising, insentiver for fornybar energi og miljøreguleringer kan motivere bedrifter til å ta i bruk mer bærekraftig praksis.

En fullt ut bærekraftig økonomi

Naturbaserte markedsbaserte tilnærminger, som miljømerking og grønne sertifiseringsprogrammer, kan også hjelpe forbrukere til å ta informerte valg og øke etterspørselen etter bærekraftige produkter og tjenester.

Harmonisere menneskelige aktiviteter med den naturlige verden

Samlet sett tilbyr naturlig kapitalisme en helhetlig tilnærming til økonomisk utvikling som harmoniserer menneskelige aktiviteter med den naturlige verden. Ved å integrere miljømessige og sosiale hensyn i forretningspraksis, har det som mål å skape en mer velstående og bærekraftig fremtid for både mennesker og Jorda vår.

Photo by Matheus Bertelli