Artikler > Natur

Jordas neste tidsalder kalles best økocen økologisk tidsalder

Av Einar Eldøy 19.5.2024

Økocen er bra, å kalle Jorda antropocen menneskelaget blir helt feil. Naturen revitaliseres i økocen tidsalder - det bærekraftige trer fram igjen.

Menneskets påvirkning på Jorda er overfladisk og vil alltid være det. Å si at mennesket har oppnådd overhøyhet over alle skapninger og all natur er en løgnaktig myte. Tenk som et fjell, sa Arne Næss - naturen er der, den er bestandig.

Menneskene er ikke toppen av verdenspyramiden eller universet, for alt er et kretsløp der mennesker inngår i livs- og matkjedene. Når vi dør blir vi mat for andre skapninger som bakterier, planter og annet som bidrar til ny produksjon. Se ikke dette som noe negativt, for det kan hjelpe oss til å forstå og finne vår riktige plass i verden som den virkelig er. Samtidig skal vi ta inn over oss at vår industrialiserte verdensdekkende kultur skader den naturlige verden.

Vårt skjelettet er av samme slag som dyrenes bein, og vårt menneskeblod hører til i en felles krets av skapninger, og vi skal finne vår plass og tilpasse oss til en slik virkelighet. Vi blir spist og vi er også de som spiser, vi er råmaterialer for en grenseløs og uendelig produksjon. Vi sitter ikke ved bordet og spiser alene, for vi blir også spist. Vi er ikke over andre skapninger, vi er blant dem. Vi er bare en av mange skapninger som omfattes av karbonmolekyler og mer som etter vår død vil løsrive seg fra oss og inngå i kretsløpet igjen. Vi er laget av elementene, og går tilbake til elementene igjen.

Mennesket inngår i samme syklus som andre skapninger, brytes ned og bygges opp igjen i ny form. Respekter alt, de er som deg.

Vi har drevet alle dyr bort, og det er brytningstider

Det falske eventyret om vårt verdensbilde forteller at vi er på en planet i bane rundt en sol i en av armene til Melkeveien, og at det finnes mange millioner av enheter over og rundt oss. Dette er for stort til at mennesket kan påvirke det. Men nå vil noen få gripe enda mer inn i naturens systemer og styre alt selv. De sier de skal hindre at Jorda går fra en tilstand til en annen, at den flipper over. De vil at den kommende tid skal heter antropocen eller den menneskeskapte tid. Dette åpner for geomanipulering i stor stil, med uanede konsekvenser. Tanken er grunnleggende feil.

Gjennom industrialisering og domestisering av planter og dyr har menneskene forsøkt å gjenskape det levende miljø, men har mislykkes. Gjennom industrien har mennesket brutt viktige biogeokjemiske sykluser, og er i ferd med å skade Jorda. Det er snar industri, industri, industri, og det økologiske fjernes bit for bit.

Tidsepoker er rene fantasier

Geologi handler om det vi kan finne av spor av tidligere tiders hendelser og aktivitet. Begreper er laget for teoretisk å beskrive disse tidsepokene, for ingen bekreftelse kan finnes, vi vet selvfølgelig ikke hva som var der for millioner av år siden. Vitenskapen strør om seg med ord som holocen, kvartær, tusener, millioner og milliarder år, hendelser som istider, vulkanutbrudd, treff av meteorer og andre planeter, utbredelse av planter og dyr og menneskers vandringer. Fossiler finnes her og der i havkanten, men kontinuerlig historikk er umulig å finne. Alt dette er ren fantasi og hypoteser. Andre forklaringer kan være like gode.

Denne historien er laget avmennesker som ikke vil snakke om alternativer. Det himmelske urverk har sannsynligvis gått på samme rolige måte hele tiden, og jordskiva vi ser har ligget der hele tiden. Hva den og vi er, er mer usikkert enn noen gang. Istid er en påstand, vi vet det ikke.

Menneskene har preget Jorda overfladisk og negativt

Nå er en ny bevegelse satt i gang som vil sette navn på neste tidsepoke og føre eventyret om Jorda og mennesket videre. De mener vi lever i en verden tydelig preget av menneskene.

 • trålere som tømmer havet og skraper havbunnen ren
 • demninger som holder på gigatonn med sedimenter
 • stripping av skog over enorme områder
 • kunstig vanning av jordbruksgårder i massivt omfang
 • kilometerdype gruver og åpne dagbrudd
 • vi holder enorme flokker med dyr for kjøttproduksjon med kunstig foring
 • smelting av isbreer
 • store veisystemer dominerer, skremmer og bryter opp naturen
 • pumping av grunnvann forvrenger naturen
 • urban spredning og store byer vokser uhemmet
 • forurensing av luft og vann overalt

Dette er en antropocen aktivitet - vi må snart slutte med skadeverket for vi ødelegger Jorda.

Nytt begrep lures inn menneskeskapt antropocen

Mennesker har laget store lokale endringer, og vår tidsalder viser en i planet endring som følge av menneskelig aktivitet. Det er foreslått at denne tidsepoken bli kalt antropocen eller menneskets tidsalder. Begrepet har sakte vunnet terreng, og Den Internasjonale Kommisjonen for Stratigrafi som avgjør dette er positiv. Hvem er de som tror de kan bestemme dette - det hele er latterlig. Mange har allerede benyttet seg av begrepet som de mener viser omfanget av menneskelig aktivitet og at det gir grunnlag for mer slik aktivitet. Dette er propaganda i stor stil.

At de nå vil starte en ny epoke hevder de betyr et paradigmeskifte og brukes som et offentlig spinn av de som søker ytterligere utvikling av omfanget av menneskenes aktivitet - et klarsignal for å gjøre hva man vil på Jorden og kjøre på. Forskere og bedrifter som søker jobb og fortjeneste jubler over utsiktene til mer forretning. De sier nå at menneskelig aktivitet er sentral i oppfatningen av verden, og ønsker å etablere begrepet antropocen som en slags ny sannhet og godkjenning av det som skal skje. Med begrepet antropocen kan gjøre hva vi vil.

Mennesket kan aldri komme foran naturen, antropocen er uakseptabelt

Mennesket har tidligere alltid kommet etter naturen, men nå kan dette snues sier de, mennesket kan komme til å styre naturen som det vil. Chemtrails for eksempel kan bli normalt og øke i omfang, alle skoger kan fjernes og alle ville dyr drepes.

Å akseptere antropocen som en idé betyr å behandle mennesker som sentrale i arbeidet på Jorden, å starte en ny fantastisk periode der mennesket styrer Jordas utseende og funksjon via en ny vitenskap kalt jordvitenskap eller jord-system vitenskap. Mennesket tror det får gjøre hva det vil, med uante konsekvenser. Det vil ha full kontroll.

Geologi gir spor fra fortiden

En måte å skille perioder i geologisk tid er ved hjelp av fossilene de inneholder. Den nye epoken vil ha byer som særlig gode fossiler. En by på et raskt synkende elvedelta underminert av pumping av grunnvann og dekket av sediment fra demninger oppstrøms er mulige i antropocene miljøer. Slike byer kan være begravet i millioner av år, og når de avdekkes viser de i sine knuste strukturer og rare blandinger av materialer noe som er ulikt noe annet i de geologiske tider.

Fossiler av levende skapninger vil være spesielle og vise rester av de planter og dyr menneskene brukte i sin menneskedominerte verden. Det store flertallet av økosystemene på Jorda viser nå tilstedeværelse av menneskelig aktivitet. Det er flere trær på gårder enn i ville skoger, og det er mengder av husdyr. Fossilene av de såkalte antropocene skapningene vil vise en Jord med systemer som er ikke-økologiske og laget gjennom domestisering av mengder dyr og planter, og totalt ødelagte økosystemer.

Antropocen er farlige ubrukelige tanker - la det heller bli økocen

Det er all grunn til å stoppe den menneskelige aktivitet innen dagens metoder. Skal mennesket endre noe, må det selvsagt være i retning av å stoppe sin nåværende aktivitet, og øke innsatsen for å komme tilbake til økologiske systemer og ta det derfra. En god betegnelse på den epoke som skal komme er økocen, engelsk ecoscene, der menneskene bidrar til at naturlige økosystemer igjen kan blomstre.

Jord-system vitenskap er geomanipulering

De antropocene vil arbeide med en ny vitenskap som de kaller jord-system vitenskap som ser Jorda som et sett av krefter, strømmer og systemer som virker på hverandre. Dette jord-systemet kan oppføre seg på særegne og uventede måter, blant annet noen ganger skifte plutselig fra en tilstand til en annen. En jord-system forsker vil naturlig hevde at slike skiftinger som vi har hatt med istidene kan unngås dersom vi jobber for å unngå det. De hevder med andre ord at istidene var menneskeskapte. Sannheten er at vi vet ingenting om istidene, det er fullstendig oppkok og fantasi.

De hevder at det klareste bevis for at systemet vil virke annerledes i framtida er de mengder fossilt karbon menneskene har sluppet ut siden industrialderen begynte for mindre enn hundre år siden. Men dette er ikke troverdig, og det er ikke sant at menneskeskapt karbon er en faktor som betyr noe. Den naturlige flyten av karbondioksyd er mye større enn det menneskene klarer å produsere.

Vi skal skremmes til å godta dette idiotbegrepet via propaganda

Det lages katastrofescenarier om et varmere klima, smeltende ismasser, høyere havnivå, ødeleggelse av all matjord, forbedringer i den fotosyntetiske effektivitet av mange planter gir overdreven plantevekst, en intensivering av den hydrologiske syklusen av fordampning og nedbør og ny havets kjemi.

Nye verdensdekkende tiltak kan løse alt dette, sier de. Ny vitenskap, nye industrier for geoengineering vil kunne ordne alt, naturlige prosesser vil ikke kunne endre dette i stor nok grad. Mye kan gjøres ved å dyrke skog og berike jord med gjødsel, men de sier det kan også trenge mer høyteknologiske intervensjoner. De sier ikke et ord om utilsiktede konsekvenser, og vår mangel på kunnskap. Alt dette er farlige fantasier.

Å tenke på å blande seg inn i jordsystemet vil være alarmerende for mange mennesker. Men det vil også en æra uten inngripen kunne være, sier de. En gruppe av jordsystem forskere har oppfunnet begrepet "naturens tålegrense", og de snakker åpent om en sivilisasjon på 10 milliarder mennesker som vanskelig, og at tiden er moden for reduksjoner, i første omgang ned til 5 milliarder, senere ned til 500 millioner.

Jorda er allerede smartere enn menneskene

Å gjøre den nye æra til en periode uten istider vil trolig stå for de fleste som en god idé, og drømmer om en smart planet er en del av det. Men det er bare et ekstremt eksempel fordi ingen ny istid vil komme på årtusener. Store positive effekter finnes i den økende tilgjengeligheten av solenergi som kan markere den største nye energiressurs, og man kan også produsere omtrent like mye nyttig energi med fotosyntese. Vi har allerede alt vi trenger, og menneskets oppgave er å utnytte naturens gaver.

Gjenskaping av de naturlige økosystemene er mulig

Intelligensen vår kan gjenskape jorda etter økologiske prinsipper foran øynene våre, dam etter dam, gruve etter gruve, skog etter skog, industrigård etter industrigård, storby etter storby. Et slikt valg er mulig fordi vi velger å gå tilbake til naturens opprinnelse i de økologiske systemer. Dette kan skje gjennom samarbeid og innovasjon. Den nye tiden skal hete økocen, engelsk ecocen.

LINK

International Commission on Stratigraphy

Photo by Chris Czermak