Artikler > Natur

Naturbaserte løsninger erstatter hightech

Av Einar Eldøy 19.12.2023

Naturen har gode metoder som løser problemer for oss

Naturbaserte løsninger (nature based solutions (NBS) er å bruke naturen eller økosystemer for å løse miljømessige utfordringer. Disse løsningene er ofte sammenlignet med "grå" infrastrukturløsninger, som er mer konvensjonelle, menneskeskapte tiltak. Slike naturbaserte løsninger får nå mer oppmerksomhet, for de har mange fordeler.

Her er en oversikt over naturbaserte løsninger, deres anvendelser og vurderinger i forhold til annen miljøteknologi.

Eksempler på naturbaserte løsninger (NBS):

 • Grønne infrastrukturer: Dette inkluderer bruk av planter, trær, våtmarker og andre naturlige elementer for å håndtere vann, redusere luftforurensning og bevare biologisk mangfold.
 • Restaurering av økosystemer: Gjenoppbygging og rehabilitering av ødelagte økosystemer for å gjenopprette deres funksjonalitet og øke deres evne til å levere økosystemtjenester.
 • Naturlige flom- og erosjonskontrolltiltak: Benytter naturlige elementer som vegetasjon og landskapsforming for å redusere erosjon og kontrollere flommer.
 • Urban beplantning og grønne tak: Integrering av grønne områder i byområder for å redusere varmeøyer, forbedre luftkvaliteten og øke estetikken.
 • Agroøkologi og bærekraftig landbruk: Implementerer metoder som agroforestry og økologisk jordbruk for å forbedre jordkvaliteten, bevare vannressurser og redusere avhengigheten av kjemiske inngrep.

Anvendelser av naturbaserte løsninger:

 • Klimatilpasning: NBS kan bidra til å redusere skadene forårsaket av klimaendringer, for eksempel flommer og tørke, ved å styrke naturlige systemer.
 • Miljøvern: Bevarelse og restaurering av økosystemer kan bidra til å bevare biologisk mangfold og opprettholde økosystemtjenester som vannrensing og pollinering.
 • Bærekraftig utvikling: Integrering av naturbaserte løsninger i byplanlegging og landbruk fremmer bærekraftig utvikling ved å redusere miljøpåvirkningen.

Vurderinger i forhold til annen miljøteknologi

NBS har flere fordeler sammenlignet med tradisjonell "grå" infrastruktur.

 • Kostnadseffektivitet: Naturbaserte løsninger ofte rimeligere å implementere og opprettholde sammenlignet med konvensjonelle teknologier.
 • Biodiversitetsfordeler: Bidrar til å bevare og fremme biologisk mangfold.
 • Estetisk appell: NBS kan forbedre estetikken i et område og forbedre menneskers livskvalitet.
 • Resilience og langsiktighet: Naturlige systemer har evnen til å tilpasse seg og opprettholde seg selv over tid.
 • Mindre miljøpåvirkning: Reduserer behovet for eksterne ressurser og reduserer dermed miljøpåvirkningen.

Samtidig har NBS noen begrensninger, for eksempel at de kan ta lengre tid å etablere og at effekten kan være avhengig av lokale forhold.

Generelt sett blir naturbaserte løsninger stadig mer anerkjent som en viktig del av miljøbeskyttelse og bærekraftig utvikling. De brukes ofte i kombinasjon med mer konvensjonelle teknologier for å oppnå best mulige resultater.

Photo by cottonbro studio