Artikler > Natur

KI / AI i barneskolen forutsetter lesekunnskap

Av Einar Eldøy 12.2.2024

ABSOLUTT KRAV: Barn må lære å lese tidlig i livet, og evnen må utvikles og holdes ved like og bli til leselyst

Skal et barn gjøre noe på skolen - og senere i livet - er det en klar forutsetning at barnet tidlig lærer seg å lese og holder lese-evnen vedlike. Det er grunnlaget for alt som skal skje i livet. Det er ingen vei utenom dette absolutte kravet. Leseevnen kan reduseres i dagens verden fylt av tale og bilder, og det er en fare vi må ta alvorlig. Vi må også bruke de riktige metodene for å lære barn å lese.

La oss ta AI / KI rolig og saklig inn i skolen

I Norge har mange skoler intensjoner om å ta i bruk KI / AI kunstig intelligens allerede i barneskolen, også på de laveste trinnene. Dette har skapt bekymring hos noen, inkludert meg selv. Jeg mener at barn må få et solid grunnlag før de introduseres for avansert teknologi. De trenger å lære grunnleggende ferdigheter som å lese, skrive, og regne, samt å utforske sin kreativitet, delta i sosiale interaksjoner og lære om samfunnets grunnleggende strukturer. Teknologi som KI bør være et supplement til denne grunnleggende læringen, ikke erstatte den.

KI er et supplement til alt annet

Det er viktig å huske at KI / AI skal være et verktøy som støtter opp under praktisk læring og deltakelse i den virkelige verden. Aktiviteter som utforsking av naturen og håndtering av enkle oppgaver er avgjørende for barnas utvikling av kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter.

Mening: Grunnleggende ferdigheter først

Prioritering av grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning er essensielt. KI kan integreres som et supplement til disse ferdighetene gjennom interaktiv læringsteknologi tilpasset den enkelte elevs behov.

  • Fokus på kreativitet og problemløsning: Bruk av KI / AI som et verktøy for å stimulere kreativitet og problemløsning gjennom spillbaserte oppgaver og prosjekter.
  • Etisk og ansvarlig bruk av teknologi: Introduksjon av konsepter som personvern, datasikkerhet og etikk gjennom diskusjoner om rettferdighet og likestilling.
  • Visuelle og interaktive verktøy: Bruk av pedagogiske apper, spill og digitale historiefortellinger for å engasjere og forstå AI-konsepter.
  • Støtte fra kvalifiserte pedagoger: Opplæring og kompetanse blant lærere og pedagoger for tilpasning av undervisningen til den enkelte elevs behov.

KI er ikke viktig for et barn

Foreldre har rettmessige bekymringer knyttet til introduksjonen av AI i skolen, spesielt på de laveste trinnene. Vi må sørge for at barnets grunnleggende ferdigheter prioriteres før avansert teknologi introduseres.

Støtte fra kvalifiserte pedagoger er nøkkelen til en god metode. Lærere og pedagoger må ha tilstrekkelig opplæring og kompetanse for å veilede barn i bruk av KI / AI og annen teknologi. De må kunne tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov og sikre at teknologien brukes på en meningsfull måte.

Det er viktig å huske at teknologi kan være skremmende og helt uforståelig for et barn, og det er ikke alltid nødvendig å introdusere avansert teknologi på et tidlig stadium.

Vær helt åpen om KI

Gjennom å legge til rette for åpne og inkluderende diskusjoner kan skolen skape en kultur hvor ulike perspektiver blir verdsatt. Dette vil bidra til at beslutningene som tas, er i tråd med behovene til både lærere, elever og foreldre, og at teknologien brukes på en måte som støtter læring og utvikling på best mulig måte.

Photo by cottonbro studio