Artikler > Natur

HUBROEN FORSVINNER: Vi dreper langsomt dyrelivet rundt oss

Av Einar Eldøy 2.10.2022

Ny og oppdatert handlingsplan lansert for hubro - ørneugla

Jeg klipper fra BirdLlife Norges artikkel om hubro - link til artikkelen nederst. Jeg anbefaler å følge med på aktivitetene til Birdlife Norge for nyttig informasjon om norsk fugleliv og miljø. Best av alt er å melde seg inn.

Målet er å sikre bestanden

Hubro har vært fredet i Norge siden 1971, men bestandsnedgangen har fortsatt, og i 2009 ble det laget en handlingsplan med flere nye tiltak. 5. juli 2022 lanserte Miljødirektoratet en oppdatert nasjonal handlingsplan for hubro som skal gjelde til 2026. Tiltakene er kartlegging, overvåking og tiltak på kraftlinjer. BirdLife Norge ser det som positivt at handlingsplanen for hubro er oppdatert.

Hubro er på den norske rødlista over arter som "sterkt truet"

Hubro er våre største ugleart, med en bestand estimert på mellom 451 og 681 hekkende par. Hubrobestanden i Norge har gått tilbake fra det forrige århundre og fram til i dag.

Oppdatert kunnskap stor deltakelse, faktagrunnlag fra BirdlifeNorge

BirdLife Norge har vært sterkt engasjert i prosessen med handlingsplanene. Sammen med Statsforvalteren i Nordland, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norges Skogeierforbund, Statens naturoppsyn (SNO) og Energi Norge, har BirdLife Norge sittet i den nasjonale referansegruppen som har jobbet med å få i havn en oppdatert handlingsplan for hubro. I tillegg har Norsk institutt for naturforskning (NINA), Høgskolen i Innlandet (INN) og flere andre statsforvaltere deltatt i møter i referansegruppen.

Styrket kompetanse hos beslutningstakere

Den nye handlingsplanen er et viktig verktøy for forvaltningen, der beslutningstakere kan finne informasjon og retningslinjer om hvordan ulike skadelige inngrep kan unngås eller gjøres på en så uglevennlig måte som mulig, enten når det f.eks. gjelder hogst, hindre elektrokusjon eller kollisjoner, eller å få hindret forstyrrelser i hekketiden.

Det skal utarbeides en forvaltningshåndbok for hubro

Saksbehandlere og planleggere får da gode retningslinjer for å unngå inngrep ved hekkelokaliteter eller i jaktområder for hubro. Dette tema tas også opp i handlingsplanen. Mye arbeid gjenstår, mye er ukjent, kunnskap må bygges.

Støtt arbeidet til BirdlifeNorge for bedre forhold for fugler - meld deg inn.

Linker

Birdlife artikkel om hubro

Den nye handlingsplanen for hubro

FUGLENE FORSVINNER - Bli medlem i BirdLife Norge og bidra til å stoppe tapet av naturmangfoldet

Photo by Vincent M.A. Janssen