Artikler > Natur

Gnosis er opprinnelig kunnskap, viten som mange vil ha

Av Einar Eldøy 15.1.2024

Gnosis er mye brukt om åndelig innsikt

Gnostisisme er en religiøs bevegelse eller filosofi som oppsto i tidlig kristendom og ble populær på 2. og 3. århundre e.Kr. Ordet "gnosis" kommer fra det greske ordet for kunnskap, og gnostikerne trodde på ideen om åndelig innsikt eller kunnskap om ens egen guddommelige opprinnelse og den åndelige verden.

Funn utenfor kristendommen skapte interesse - fantes kristendom før Jesus

Nag Hammadi-tekstene er en samling av tidligere ukjente skrifter som ble funnet i Egypt på 1940-tallet. Disse tekstene er viktige for forståelsen av gnostisisme fordi de gir innsikt i de gnostiske tankene og ideene som eksisterte utenfor den kanoniske kristendommen. Tekstene inneholder apokryfe skrifter, evangelier, og filosofiske tekster som beskriver kosmologi, skapelsen og den åndelige verden fra et gnostisk perspektiv.

Flere nivåer av guddom - feilaktig guddom

Gnostikerne hadde en tendens til å se på den fysiske verden som skapt av en lavere guddom, ofte referert til som Demiurgen, som ikke var den høyeste guddommen. Denne Demiurgen ble noen ganger identifisert med den bibelske skaperen, men i gnostisk tankegang var denne skaperen en lavere eller feilaktig guddom som hadde begrenset kunnskap og ikke var den endelige kilde til åndelig opplysning.

Gnostikerne fokuserte på frigjøringen fra materien gjennom kunnskapen om ens egen guddommelige opprinnelse, og de trodde ofte på redning eller frelse gjennom innsikt og åndelig oppvåkning.

Det er viktig å merke seg at gnostisisme ikke var en enhetlig tro eller bevegelse, og det fantes mange forskjellige varianter av gnostisk lære. Nag Hammadi-tekstene har gitt moderne forskere verdifull innsikt i mangfoldet og kompleksiteten i gnostisk tro og praksis.

Gnostisisme og begrepet "gnosis" kan være komplekse og flertydige

Det har vært ulike tolkninger og påstander om hva disse begrepene egentlig betyr. Gnostisisme som en religiøs eller filosofisk bevegelse hadde forskjellige varianter og skoler med forskjellige ideer om kosmologi, skapelse, og menneskets forhold til det åndelige.

"Gnosis" som begrep refererer generelt til innsikten eller kunnskapen om ens egen guddommelige natur eller den åndelige virkeligheten. Det er ikke nødvendigvis et klart definert begrep, og tolkningene av hva denne kunnskapen innebærer, varierte blant ulike gnostiske grupper. Noen så det som kunnskapen om ens redning eller frelse fra det materielle, mens andre fokuserte på å forstå kosmologien eller den åndelige hierarkien.

Flere ulike religiøse og filosofiske grupper har også forsøkt å knytte seg til begrepet "gnosis" eller hevde at deres lære eller praksis innehar den ekte eller opprinnelige formen for gnosis. Dette har ført til en bred variasjon i tolkninger og påstander om hva som utgjør den sanne gnostiske forståelsen.

Gnostisisme er mangfoldig uklar

Det kan være utfordrende å avgrense gnostisisme og gnosis på grunn av mangfoldet av ideer og tolkninger knyttet til disse begrepene. Det er viktig å anerkjenne det mangfoldet og kompleksiteten som finnes innenfor gnostisisme når man utforsker disse begrepene.

Photo by John-Mark Smith