Artikler > Natur

Fugl drepes av havvindmøller blandet virkning fisk sjødyr

Av Einar Eldøy 10.2.2022

Havvind installasjoner dreper mengder fugl i trekk forstyrrer fisk marint liv

Sjøfugler og marint liv rammes hardt av havvindmøller. Det skal nå bygges havvind installasjoner utenfor norskekysten. Våre naboland er allerede i gang med produksjon av elektrisitet fra havvind og bygger stadig nye vindmøller i havet. Mange av de nye møllene blir synlige fra land. De er plassert på dyp fra 20-50 meter, og det testes nå bygging av møller ved dyp på opp til 120 meter, muligens enda mer. Antallet møller blir stort. Det snakkes om i alt kanskje 10 tusenvis møller i sjøen mellom Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia. Anleggene vil ha en samlet installert effekt på mange GW. Atomkraftverk og kullkraftverk kan ha kapasitet på 1 GW hver.

Industriområder til sjøs

Møllene festes på bunnen med stålkonstruksjoner eller semi-flytende konstruksjoner festet til bunnen med wiresystemer, eller de senkes ned på bunnen. Vindmøllene festes over disse konstruksjonene. Det legges kabler på bunnen for strømmen som produseres samt eventuelle signalkabler. Det er en stor jobb å montere møllene og vedlikeholde dem i et utsatt miljø, aktiviteten i området blir stor. På bunnen vil så mange kabler prege miljøet. Med så store antall vindmøller blir dette et stengt område for fugl, fisk marine dyr og større båter. I praksis vil all båttrafikk holde seg unna området, det blir farlig å oppholde seg her. På grunn av vindmøllenes lave utnyttelse vil møllene ligge stille eller med liten produksjon i lange perioder, sannsynligvis 70-80% av tiden. I England er det nylig registrert utnyttelse helt ned i 10% over flere måneder.

Møllenes størrelse nærmer seg nå 400 meter høyde, de roterende vingene vil hver dekke et areal på omtrent 70-120 mål, og vil effektivt hindre all gjennomgang for fugl i enorme luftområder. Det er også risiko for nedfall av vinger og behov for redningsinnsats. Dette blir et industriområde på havet.

Konsekvensene er dramatisk negative for fugl

Det blir arealkonflikter med fuglene hvis man byggesr dette. Det blir stor kollisjonsrisiko for fuglene, og området er ugjennomtrengelig for fugler. Fugler har ikke evne til å time vingenes rotasjon.

I Skagerrak og utenfor Telemark, Vestfold, Østfold og Sveriges vestkyst finnes det store antall sjøfugler, avhengig av vindforhold og hekketider. Topografi og kyststrekningens form gjør at fuglene konsentreres i store antall. Mange sjøfugler, vadefugler, spurvefugler og andre fugler trekker til og fra hekkeområdene i Skandinavia gjennom dette området. Verdens sjøfuglbestand har gått ned med 70 % de siste tiår, og er truet. Havvind møller vil forsterke denne faren mye. Vindmøllene vil også påvirke fugler som holder til fast på land i nærheten.

Hensynet til sjøfugler må veie tungt når areal skal avsettes til vindkraft.

Konsekvensene for sjødyr og fisk er både positive og negative

I byggefasen vil alt sjøliv bli forstyrret. Å drive inn stålpillarer i bunnen for fundamenter er svært forstyrrende med flytting av sedimenter og høy lyd. Fisk og marine dyr vil stikke avgårde for å unngå lyden. Høye lyder kan drepe og skade fisken. Øket båttrafikk forstyrrer. Viktige habitater må skjermes best mulig, og alt arbeid stoppes i fiskens sesonger.

Driftsfasen vil ha komplekse utfordringer, med båttrafikk, produksjon av elektrisitet og akustiske forstyrrelser. Lydene er i et frekvensområde som mange marine dyr bruker for kommunikasjon. Kabler produserer elektromagnetiske felt, og dette er ødeleggende dyr som hai som bruker elektromagnetiske signaler for å finne bytte. Elektromagnetiske felt kan også forstyrre fiskens vandringer, men fornuftig kabel design kan løse dette.

Vindmøller og tilhørende konstruksjoner kan fungere som kunstige rev og trekke til seg nye arter. Fiskerier som driver bunntråling vil holdes unna, og gi positive bidrag for fisk i området. Det har også vært satt fram ideer om å kombinere vindfarmer med fiskeoppdrett.

Negative og positive effekter kombineres, og erfaring og vektlegging vil bestemme utviklingen på sikt for fisk og marine dyr.

Hensynet til fugler er viktig nok til å stoppe vindmøller til havs

Fugler påvirkes 100% negativt av vindmøller til havs. Vi holder på å drepe store deler av verdens fugleliv. For annet liv blir dette et industriområde til sjøs. Det blir også svært kostbart å rydde opp når vindmøllene skal fjernes. Eierne må stille økonomiske garantier for det.

Et annet viktig moment er at vindmøllers økonomi er dårlig fra bygging av møllene og bare blir dårligere med årene. Det er helt ulogisk å bygge store vindmøller i mengder til havs.

Våre politikere vil utlyse framtidige tillatelser for bygging av vindmøller i norsk sone i Nordsjøen og tilligende områder. De sitter i Oslo og bestemmer dette over hodene på alle, inklusive lokalbefolkningene. Dette er dårlig politikk.

Vi får ingen billig strøm fra vindmøller til havs. Vindmøller til havs dreper fugl og forstyrrer marint liv.

Link Vindmøller går med store tap som øker med årene