Artikler > Natur

Blodrøde tall for villaksen - villaksen dør ut nå

Av Einar Eldøy 29.1.2024

2023 Dyster rekordlav sesong for sportsfiske etter laks

SORG: Situasjonen er dyster for villaksen. Den nylig offentliggjorte rapporten om sportsfiske etter laks i elver for 2023 avslører en dystert rekordlav sesong. Totalt ble kun 70 593 laks fanget, hvorav 18 826 ble satt tilbake for å bevare gytebestanden. Dette melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Norske Lakseelver, som koordinerer forvaltningen av norske lakseelver, har nå uttrykt en presserende oppfordring til politikerne om å ta nødvendige tiltak.

Villaksen truet på rødlisten

Generalsekretær Torfinn Evensen er kritisk og påpeker at situasjonen er kritisk for villaksen, som allerede er oppført som truet på rødlisten. Han peker på oppdrettsindustrien som den største trusselen, spesielt knyttet til rømming, lakselus og sykdommer. Forskere har også identifisert lakselusa som en betydelig drapsmann for over halvparten av de ville lakseungene langs kysten.

Lakselusa lever

På en nylig lakseluskonferanse understreket Barbro Klakegg fra Åkerblå at ny teknologi er avgjørende. Norske Lakseelver presser på for en overgang fra åpne merder til lukkede løsninger, med vekst som insentiv. De søker nå et møte med fiskeriminister Cecilie Myrseth for å diskutere løsninger i denne retningen.

Elveforvalterne bærer byrdene for alle feil i systemet

Forvaltningslagene i elvene har en vanskelig oppgave med å opprettholde tilstrekkelig gytebestand. Restriktive kvoter og begrenset uttak er nødvendig, men antall laks som kan tas opp fra havet blir stadig mindre. Norske Lakseelver etterlyser også strengere regulering av sjølaksefisket, som tradisjonelt har blitt opprettholdt selv i dårlige lakseår, mens byrden for reduksjon eller stenging av fiske i elvene har ligget hos elveforvalterne.

Situasjonen i 2023, spesielt i Finnmark, illustrerer dette tydelig. Flere elver måtte stenge fisket tidlig på grunn av mangel på gytefisk, mens sjølaksefisket i Sør-Varanger og Nesseby kommuner resulterte i fangst av betydelige mengder villaks som egentlig var ment for disse elvene.

Har vi en Naturavtale for å bevare villaksen eller ikke?

Norske Lakseelver krever også strengere rapportering av fangsttallene i sjøen for bedre forvaltning av villaksen, som nå er plassert på den internasjonale rødlisten for truede arter. De ser dette som et nødvendig grep i lys av Naturavtalen for å bevare villaksen, slik at beskatningen i elvene kan tilpasses for å sikre tilstrekkelig gytefisk etter fiskesesongen.

Norske Lakseelver

Photo by Pixabay