Artikler > Natur

BirdLife Norge: Sjokkert over oppdrettsnæringens landanlegg

Av Einar Eldøy 7.3.2024

Oppdrettsnæringen angriper naturen over hele landet

Arealforbruket I Norge må ned. Den mest verdifulle naturen må sikres først, og arealbruken må følge en kunnskapsbasert plan. Målet må være å gjenbruke områder som allerede er ødelagt.

Det nye angrepet på naturen heter landbasert oppdrett. Ideen om landbasert oppdrett er forlokkende for å få kontroll på utslipp og rømming, Et samlet krav er at oppdrettsanleggene må lukkes for å unngå skade på omgivelsene.

God følelse og praksis for naturvern mangler

Dette konseptet og aktørene bak har allerede stilt seg selv i et grelt lys med dårlige løsninger for landbaserte anlegg: Landegode i Bodø, Fleinvær i Gildeskål, Verholmen i Meløy og Lille Indre Rosøy i Rødøya.

Nå kommer et forslag om å legge landbasert oppdrett til et rikt fugleområde på Rossøyene i Træna. Havet og de grunne områdene rundt Rossøyene har gitt mat til fugler og folk så lenge man kan huske. Nå kan idyllen bli et industrianlegg. Rossøyene ligger i randsonen til Selvær IBA (Important Bird and Biodiversity Area), et globalt viktig område for fugler og naturmangfold.

Det er sårbare fugler i naturen her

Større forekomster av hekkende terner og måker har kjennetegnet landskapet. Blant måkeartene som hekker finner vi nordlig sildemåke. Dette er en av de mest truede fuglene vi har i Norge, Her finnes tjeld, rødstilk og steinvender - alle rødlistede - og det er hubroens rike. Træna kommune må si nei, eventuelt også Statsforvalteren. Som Klimautvalget 2050 og Naturrisikoutvalget har påpekt må vi igjen sikre nasjonal styring over naturnedbyggingen.

LINK til artikkelen i BirdlifeNorge:

Sjokkert over oppdrettsnæringens nye angrep på naturen

Photo by Jean van der Meulen