Artikler > Natur

Afrikansk syn på naturen veiviser for klimautfordringene

Av Einar Eldøy 25.7.2023

Afrikas rike naturarv kan bli viktig for bærekraft i hele verden

Afrikas sørlige deler har en rik arv i urbefolkningens visdom om forholdet mellom mennesker, dyr og natur. Gjennom århundrer har denne verdifulle kunnskapen blitt undertrykt til fordel for de vestlige lands økonomiske ønsker og behov. Økoturisme og gruvedrift er eksempler. Nå står verden overfor store klimautfordringer, og ønske om en bærekraftig framtid. Det er på tide å vende blikket mot det afrikanske natursynet og naturarven som en mulig løsning.

Alt er integrert i et universelt hele

Det er aktuelt å bruke begrepet "innbyrdes sammenheng", en afrikansk tankegang som vektlegger at alt i universet er knyttet sammen. Mennesker, dyr og natur betraktes som deler av et kosmologisk samspill og er gjensidig avhengige av hverandre. Dette synet på naturen gir mennesket en moralsk forpliktelse til å forvalte og bevare naturen for fremtidige generasjoner av mennsker, dyr og andre organismer.

Afrikansk natursyn skiller seg fra tradisjonelle vestlige perspektiver, der mennesker ofte ble ansett som de viktigste enhetene forskjellig fra resten av naturen. I Afrika er mennesket en del av naturen, ikke større enn den, og respekten for naturen blir erstattet av en erkjennelse av de hensyn man må ta, eksempelvis i forhold til de dyr som finnes, og som kan være utfordrende, kanskje farlige og må tas hensyn til.

Urfolk hjelper samfunnet til å holde balansen i naturen

Urfolks syn på naturen, deres folklore og sosiale tabuer, har spilt en viktig rolle i å opprettholde økologisk balanse i Afrika. Flere afrikanske tenkere har vist hvordan urfolkets begreper som flom og tørke kan gi verdifull innsikt som utfyller moderne vitenskapelige tilnærminger.

Det er nå en økende erkjennelse av behovet for å inkludere lokalbefolkningens ideer og kunnskap i alle beslutningsprosesser.

Afrika må finne ny aktiv rolle

Afrikas rolle i internasjonal klimapolitikk har vært knyttet til klimakompensasjon fra de rike land og forholdet mellom klima og utviklingspolitikk. Afrikanske statsoverhoder må nå vise seg fram i internasjonale klimaforhandlinger med sin kultur og nedarvede erfaringer, og da kan afrikansk-baserte løsninger bidra til å takle klima- og bærekraft utfordringene.

Når Afrika vektlegger sine erfaringer, samhørighet og tilgivelse kan landene her spille en viktig rolle. Kanskje afrikanske land kan tilgi og samarbeide med nasjoner som har forårsaket skade på naturen i Afrika. Afrikanske ledere bør foreslå løsninger, finne en tydeligere egen rolle og ikke bare vente på kompensasjon for tidligere skader fra vestlige land. Spesielt USA har tydelig sagt fra at de ikke vil delta i kompensasjonsordninger, og at andre tanker må på banen.

Afrikanske land bør ta en mer aktiv rolle i internasjonal klimapolitikk

Da er det blitt slik at noen afrikanske land sier de er ofre i klimasituasjonen og fokuserer på økonomiske fordeler fremfor praktiske løsninger. Men med den rike tradisjonen av afrikansk naturforståelse og naturbaserte langsiktige verdier, kan Afrika bidra positivt til klimautfordringene.

Afrikanske lands forhold til naturen er verdifull ressurs i dagens klimautfordringer. Tankesettet om sammenhengen mellom mennesker, dyr og natur, gir en unik tilnærming til bærekraftig naturforvaltning. Mens urfolks visdom og kunnskap har vært neglisjert i møtet med modernisering og etableringen av de afrikanske land, har det vært en økende foståelse for å ta med lokalbefolkningens perspektiver.

Afrikanere har en viktig rolle i arbeidet med naturvern og bærekraftig utvikling - innspill til nytte for hele verden

Afrikanere kan fremme tilgivelse og samarbeid i internasjonale klimaforhandlinger, og gjøre Afrika til en veiviser for bærekraftige løsninger.

Det er viktig at afrikanske ledere tar fatt i sin rolle i å møte klimautfordringene. Ved å gjøre bruk av sin rike naturarv med et helhetlig syn på utviklingen kan Afrika bidra til å skape en bedre fremtid for både Afrika og resten av verden. Gjennom samarbeid, tilgivelse og respekt for naturen, kan afrikansk natursyn være en viktig ressurs i arbeidet med å takle klima- og bærekraftutfordringene. Afrikas framtidige utvikling kan samtidig settes på riktig spor.

Photo by Bisakha Datta