Artikler > Helse

Sigma-hann er om å få klikk oppmerksomhet og damer

Av Einar Eldøy 4.4.2023

Hallo alle alfahanner: Personlighetstypen styrer livet - forstå hvem du ikke er

Noen menn lider av eksistensiell ensomhet, og gjør kvinner til syndebukker. Men alfahanner er ikke der. De takler moderne datingkultur og usikre kvinner.

Alfa-hanner anses tradisjonelt å være selvsikre, og særlig selvsikre som ledere. Beta-hanner blir sett på som mindre dominerende og mer støttende følgere. Sigma hanner er et nyere konsept og antas å være uavhengige, ikke-konforme individer som ikke passer inn i den tradisjonelle alfa/beta dikotomien. De blir sett på som selvhjulpne og trenger ikke bekreftelse fra andre.

Vitenskap om disse personlighetstypene

Begrepene alfa-, beta- og sigma-hanner er ikke forankret i vitenskapelig forskning, men i populærkultur og internettfora. Selv om begrepene kan brukes uformelt for å beskrive visse egenskaper eller atferdsmønstre, anerkjennes de ikke som offisielle personlighetstyper av noe vitenskapelig eller psykologisk samfunn.

Personlighetspsykologi gjenkjenner en rekke forskjellige personlighetstrekk og dimensjoner, for eksempel de fem store personlighetstrekkene: åpenhet, samvittighetsfullhet, ekstraversjon, behagelighet og nevrotisisme. Disse egenskapene blir Imidlertid målt og studert ved hjelp av strenge vitenskapelige metoder, og er ikke basert på stereotypier eller uformelle merkelapper.

Ekstrovert personlighet

Ekstraversjon er en av de fem hoveddimensjonene av personlighet, som anerkjent av Five Factor Model (FFM) av personlighet i psykologi. Det refererer til i hvilken grad en person er enestående, sosial og energisk. Personer som skårer høyt i ekstraversjon beskrives ofte som snakkesalige, selvsikre og energiske, mens de som skårer lavt i ekstraversjon ofte beskrives som reserverte, innadvendte og introspektive.

Ekstraversjon er et bredt trekk som omfatter flere undertrekk som selskaplighet, selvsikkerhet, spenningssøking, varme og positive følelser. Ekstraverte individer kan like å være i sentrum for oppmerksomheten, ha mange venner og får energi av sosiale interaksjoner. På den annen side kan innadvendte individer foretrekke ensomhet, ha noen få nære venner og kan bli tappet av for mye sosial interaksjon.

Det er viktig å merke seg at ekstraversjon er et kontinuum, og de fleste faller et sted mellom de to ytterpunktene, og kan også vise ulik grad av ekstraversjon i forskjellige situasjoner.

Femfaktormodellen (FFM) av personlighet er allment akseptert rammeverk

Innen personlighetspsykologi brukes FFM som beskriver fem brede dimensjoner av personlighet: Åpenhet, Samvittighetsfullhet, Ekstraversjon, Agreeableness/behagelighet og Nevrotisisme. Disse fem dimensjonene antas å fange opp de viktigste og generelle aspektene ved personligheten.

  • Åpenhet: gjenspeiler en persons nivå av fantasi, kreativitet og vilje til å prøve nye ting.
  • Samvittighetsfullhet: gjenspeiler en persons nivå av ansvar, pålitelighet og selvdisiplin.
  • Ekstraversjon: reflekterer en persons nivå av utadvendthet, omgjengelighet og selvsikkerhet.
  • Agreeableness: gjenspeiler en persons nivå av vennlighet, samarbeidsvilje og sympati.
  • Nevrotisisme: reflekterer en persons nivå av emosjonell stabilitet og tendens til å oppleve negative følelser som angst og depresjon.

FFM er for tiden den mest brukte modellen

FFM er basert på en leksikalsk tilnærming, som betyr at den er basert på observasjonen av at visse personlighetstrekk har en tendens til å bli funnet sammen og gjenkjennes på tvers av kulturer, og har blitt kodet i naturlig språk. Denne modellen støttes av en stor mengde forskning og er mye brukt i personlighetspsykologi for å beskrive og forklare individuelle forskjeller i personlighet.

Femfaktormodellen (FFM) av personlighet har en kvantitativ side

Forskere bruker selvrapporteringsspørreskjemaer, intervjuer og observatørvurderinger for å vurdere en persons poengsum på hver av de fem dimensjonene til FFM. Disse poengsummene kan representeres numerisk, noe som gir mulighet for statistisk analyse og sammenligninger mellom individer.

Et av de mest brukte selvrapporteringsspørreskjemaene for å vurdere femfaktormodellen er NEO Personality Inventory (NEO-PI). NEO-PI inkluderer totalt 240 elementer som vurderer en persons poengsum på de fem dimensjonene til FFM. Hver dimensjon er videre delt inn i fasetter, som gir et mer detaljert bilde av en persons personlighet. For eksempel er ekstraversjon videre delt inn i fasetter som selskaplighet, selvsikkerhet og spenningssøking.

Selvrapportering er ikke presis

Det er viktig å merke seg at poengsummene oppnådd fra spørreskjemaer som NEO-PI bør betraktes som omtrentlige og ikke absolutte, da de er basert på selvrapporterte data og kan være påvirket av sosial ønskelighetsskjevhet, humør eller andre faktorer. De oppnådde poengsummene kan også brukes til forskning og i noen tilfeller for noen profesjonelle applikasjoner som karriereveiledning, men bør tolkes av en ekspert.

Hvem gjennomfører eller overvåker disse testene

Femfaktormodellen (FFM) spørreskjemaer som NEO Personality Inventory (NEO-PI) blir ofte administrert og skåret av trente fagfolk som psykologer, rådgivere eller menneskelige ressurser. De brukes vanligvis i forskningsstudier, så vel som i noen profesjonelle miljøer, for eksempel karriereveiledning, valg av ansatte og personlig utvikling.

Det er viktig å merke seg at administrasjon og tolkning av personlighetstester som NEO-PI bør utføres av kvalifiserte fagfolk som har opplæring og ekspertise til å gjøre det. Disse fagpersonene bør ha en dyp forståelse av teorien og forskningen bak testen, samt de etiske og praktiske spørsmålene knyttet til bruken av den. De bør også ha evnen til å tolke resultatene på en nøyaktig og meningsfull måte, og gi passende tilbakemeldinger til individet.

I noen tilfeller kan testen være selvadministrert, men tolkningen bør gjøres av en kvalifisert fagperson. I noen tilfeller er testene også tilgjengelige online, men igjen er det viktig å sikre at testen er legitim og tolkningen gjøres av en kvalifisert fagperson.

Firmaer bruker disse testene

Bedrifter og organisasjoner bruker ofte personlighetstester som Five Factor Model (FFM) spørreskjemaer, slik som NEO Personality Inventory (NEO-PI), som et verktøy for medarbeidervalg, utvikling og teambygging. Testene kan brukes til å vurdere en kandidats potensielle tilpasning til bedriftens kultur og verdier, samt til å identifisere styrker og utviklingsområder som kan være relevante for spesifikke roller eller team.

For eksempel kan et selskap bruke testen til å vurdere en kandidats nivå av ekstraversjon, behagelighet og pliktoppfyllelse ettersom disse egenskapene har vært assosiert med vellykket ytelse i visse typer roller, for eksempel salg eller kundeservice.

Innsikt fra tester

Det er viktig å merke seg at selv om personlighetstester kan gi verdifull innsikt, bør de brukes sammen med andre utvelgelsesmetoder som intervjuer, referanser og arbeidsprøver. Bruken av testen bør også være i samsvar med lover og regler for bruk av personlighetstester i utvelgelsesprosessen, og resultatene bør behandles konfidensielt.

Det er også viktig å merke seg at bruken av personlighetstester i utvelgelsesprosessen bør ledsages av en grundig valideringsprosess for å sikre at de er jobbrelaterte og at de ikke diskriminerer noen beskyttede grupper.

Er det mulig å endre personlighet

Personlighet er et relativt stabilt sett av egenskaper og tendenser som former et individs atferd og holdninger. Mens personlighet har en tendens til å være relativt stabil over tid, er den ikke hugget i stein, og den kan endre seg til en viss grad.

Forskning har vist at noen personlighetstrekk, som samvittighetsfullhet og behagelighet, har en tendens til å øke etter hvert som folk blir eldre. I tillegg kan livserfaringer, som terapi, utdanning og personlige vekstmuligheter, føre til endringer i personlighet.

Mulige teknikker for forandring

Kognitiv atferdsterapi (CBT) er en type terapi som har vist seg å være effektiv for å hjelpe individer med å endre visse aspekter av deres personlighet, for eksempel å redusere nevrotisisme og øke emosjonell stabilitet. Andre typer terapier, som psykoanalytisk terapi, kan også hjelpe individer med å få innsikt i og gjøre endringer i personligheten deres.

Det er viktig å merke seg at endring av personlighet er en kompleks og langsiktig prosess som kan kreve betydelig innsats og engasjement. Resultatene av eventuelle intervensjoner er ikke garantert, og avhenger av mange faktorer som individets motivasjon, type terapi, terapeutens dyktighet og ekspertise og tilgjengelige ressurser.

Bad guy good guy

Det er også viktig å huske på at det ikke er noe iboende "godt" eller "dårlig" med noen spesifikke personlighetstrekk, og at målet med enhver intervensjon bør være å hjelpe individer til å føle seg mer oppfylte og tilfredse med livene sine, i stedet for å passe inn i en spesifikk form eller stereotypi.

God psykologi om personlighetstrekk handler om gode liv for kvinner og menn. La oss slippe mytene, selv om det gir mange klikk.

Photo by Thayssa Castro | Fotógrafa