Artikler > Frihet

Verden trenger fredsprosesser Nansen startet en utvikling

Av Einar Eldøy 9.1.2024

Bruk oss: Vi kan få fred i verden med dialogprosesser fra Norge og Nansen Fredssenter

Verden er ikke låst. Ting kan endres. Dialogprosesser en en metode for endring til noe bedre. Nansen Fredssenter på Lillehammer kan bidra med å få igang gode dialogprosesser.

Fridtjof Nansen var en helt spesiell person. Les selv om det. Han etterlater seg en arv i form av dialogprosesser for fred som kan gi oss en bedre og fredeligere verden. La oss spre budskapet.

Fasilitere og delta i en dialog krever kompetanse vi har

Sitat fra deltake på kurs hos Nansen Fredssenter: "Mitt største læringsutbytte er hvordan jeg kan fasillitere og delta i en dialog, uten å sette egne meninger foran andres. Jeg klarte å ta inn tankene til folk og lytte til dem både med varsomhet og empati, noe jeg aldri opplever i en debatt eller diskusjon".

Jeg klipper og limer fra nettsiden til Nansen Fredssenter og legger inn linker til de norske fredsenterne. Hensikten er å få sterkere oppmerksomhet rettet mot dialog som verktøy, forholdet til debatter, ytringsfrihet og fredsprosesser.

Dialog er først å lytte til hva de andre partene mener

Pruitt og Thomas har laget en defininisjon (2007): En prosess hvor mennesker lytter til hverandre godt nok til å forandre seg ut fra det de lærer, og hvor en forsøker å ta det den andre er opptatt av inn i egen forståelsesramme, også når en er uenig. Ingen gir opp sin egen identitet, men alle anerkjenner tilstrekkelig den andres perspektiv, til at hun eller han vil oppføre seg annerledes overfor den andre.»

Dialoger er samtaler der partene respekterer hverandre. Dialog er en samtale basert på ydmykhet, respekt og åpenhet. Gjennom gjensidig læring om hverandre kan vanskelige situasjoner gjøres lettere. Dialog forbedrer personlige forhold innad i samfunn, styrker samfunnsstrukturen og viser vei til fredelig sameksistens.

Nansen Fredssenter jobber etter en egen metode som bygger tillit mellom partene

Nansen Fredssenter inviterer mennesker fra mange typer samfunn. Det kan være delte samfunn eller samfunn som opplever at samfunnsstrukturen er under press. Deltakerne i dialogen kommer til en strukturert dialog om både individuelle og samfunnsmessige problemer.

En slik strukturert samtale kan holdes gjennom kurs eller offentlige møter hvor mennesker kan ta opp temaer som diskriminering, følelse av maktesløshet, dårlige styringsmetoder, menneskerettighetsbrudd og jobbmangel.

Nansen Fredssenter ønsker å styrke mellommenneskelige forhold og bygge tillit innad i samfunn, på tvers av etnisitet, kultur, kjønn eller politiske uenigheter. De vil bidra til at samarbeid og fredelig, respektfull sameksistens blir lettere og mulig.

Resultater og fordeler ved bruk av dialog

Langtidsvirkningene av dialog er forbedrede relasjoner og samarbeid, og det muliggjør ofte en utvikling gjennom sosialt og politisk engasjement. Senteret mål er å hjelpe til med å re-etablere relasjoner på tvers av skillelinjer som etnisitet, kulturelle og politiske forskjeller, fornye samarbeid og bidra til en strategi for å leve sammen

Støtt senteret og få mer aktivitet

Nansen senteret tar gjerne imot støtte til dialogprosjekter i inn og utland. Sponsorer kan gi støtte til individuelle prosjekter så vel som generell støtte, som da vil bli brukt hvor det trengs mest. Alle sponsorer får beskjed om hvordan støtten de gir ble brukt.

Nansen Fredssenter er et kunnskapssenter for freds- og dialogarbeid. Å skape møteplasser for dialog på tvers av konfliktlinjer er senterets kjernekompetanse, utviklet gjennom praktisk erfaring i konfliktområder og i Norge i mer enn tretti år.

Eksempler/sitater på dialog som middel mot polarisering

  • Nansen Fredssenter har kurset ansatte og samarbeidspartnere fra den polske organisasjonen Dom Pokujo. Nå bruker de senterets dialogmetodikk for å motarbeide diskriminering og gruppefiendtlighet i det polske samfunnet.

  • Kvinnekamp, konflikt og dialog i Kurdistan: Kurdiske kvinner kjemper en kamp for mer plass i et mannsdominert samfunn. Organisasjonen PDO vil ha kvinner i lederroller med hjelp fra dialogmetoden.

  • Få fram ekte dialog om samhold for å løse utfordringene. Undervisning i metoder for dialog bringer folk sammen i et varig godt og trygt samfunn.

  • En nyttig erfaring fra Nansen Fredssenter var å få vite mer om meningene til de andre i klassen. Det igjen påvirker hvordan jeg ordlegger meg. Jeg passer på at jeg ikke fornærmer noen.

  • Den lyttende og spørrende metoden jeg lærte hos Nansen Fredssenter har fungert veldig bra under møtene jeg har deltatt i etter kurset. Jeg bruker nå litt ekstra tid på å oppdage og finne mer ut av hva som ligger bak folks meninger, og spørre deltakerne om å fortelle mer.

  • Mitt største læringsutbytte er hvordan jeg kan fasillitere og delta i en dialog, uten å sette egne meninger foran andres. Jeg klarte å ta inn tankene til folk og lytte til dem både med varsomhet og empati, noe jeg aldri opplever i en debatt eller diskusjon.

  • Jeg tror at det er på grasrota at vi finner den ekte dialogen, den som handler om samhold og at vi sammen kan ordne opp i utfordringene. Jeg tror at det å undervise i metoder for dialog er viktig for å bringe folk sammen og skape et varig godt og trygt samfunn.

Norge har mange menneske orienterte sentere. Her er linker

Nansen Fredssenter

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Falstadsenteret museum, minnested og senter for menneskerettigheter

HL-senteret Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Raftostiftelsen for menneskerettigheter

Stiftelsen Narviksenteret

DET EUROPEISKE WERGELANDSSENTERET (EWC)

Alle senterne er statsfinansierte.

Norge har også Johan Galtung som skal ha stor ære for sitt arbeid for fred. Han har utarbeidet karleggings verktøy, skissert modeller for fredsbygging og deltatt i praktisk fredarbeid.

Photo by lil artsy