Artikler > Frihet

TVANG: USA bruker Imperialismens mekanismer for lydighet

Av Einar Eldøy 13.3.2024

USA verdens store imperium bruker alle imperialismens mekanismer ifølge fredsforskeren Johan Galtung

Imperialisme styres av mekanismer. Kimen til imperialisme finnes alltid. For tiden er USA det ledende imperiet i verden med sin militære, økonomiske, politiske og kulturelle makt. Det er et imperium via indirekte midler, men det er et ekte imperium med en klar ideologi. Husk at alle imperier i historien har forfalt og forsvunnet.

Fredsforskeren Johan Galtung har utforsket imperialismens mekanismer og dens virkning på samfunn. Ifølge ham har imperialismen flere dimensjoner:

Økonomisk imperialisme

Dette omfatter utnyttelse av ressurser og økonomisk makt av en dominerende nasjon eller institusjon over andre. Det kan inkludere:

Kolonialisme

Direkte kontroll eller utnyttelse av territorier og deres ressurser av en fremmed makt. Økonomisk dominans: Kontroll av handel, ressurser eller markeder av sterke økonomiske aktører på bekostning av svakere økonomier. Kulturell imperialism: Dette handler om dominans av en kultur over andre, der den dominerende kulturen påvirker og endrer de kulturelle praksiser og verdier til undertrykte samfunn. Det kan inkludere:

Språklig hegemoni

Dominans av et bestemt språk som blir påtvunget eller akseptert som overlegen. Kulturell påvirkning: Spredning av ideer, verdier eller kulturelle normer fra en kultur til en annen, ofte med en asymmetrisk maktfordeling.

Militær imperialisme

Dette omfatter bruk av militær makt for å opprettholde dominans eller kontroll over andre nasjoner eller områder.

Okkupasjon

Direkte militær kontroll over et annet territorium.

Intervensjon

Bruk av militærmakt for å påvirke eller kontrollere politiske eller økonomiske forhold i andre land.

STRUKTURELL BALANSE KAN GI FRED

Galtung påpeker at disse mekanismene ofte virker sammen og forsterker hverandre. Han ser på imperialismen som en form for strukturell vold, der maktubalansen fører til undertrykkelse og urettferdighet som opprettholder en ujevn fordeling av ressurser og innflytelse mellom samfunn. Disse mekanismene har historisk sett skapt og vedlikeholdt ulikheter mellom nasjoner og befolkninger, og Galtung argumenterer for behovet for å adressere disse strukturelle ubalansene for å oppnå varig fred og rettferdighet.

Photo by Karolina Grabowska