Artikler > Frihet

Staten styrer alt med makt - ødelegger det sivile samfunnet

Av Einar Eldøy 25.12.2022

I et sivilt samfunn med lytting og dialog kan staten bygges ned, og vi kan innføre nye frivillige sosiale arbeidsformer

Dessverre øker statens maktbruk i samfunnet, men sannheten er at vi kan helt greie oss uten en stat. Det har vært slik før og det kan bli slik igjen. Nytten av en stat i samband med begrepet sivilt samfunn bør alle tenke gjennom. Vi er blitt ledet til å tro at myndigheter alltid har rett basert på sine maktbaserte vedtak og det de ellers sier, men det er ofte myndigheter tar feil.

I det ideelle samfunn kan alle gjøre hva de vil

Det ideelle samfunn har ingen politikere, heller ikke noe byråkrati eller noe rettsvesen og politi. Det er egalitært - alle er likestilte. Men i de siste omtrent 200 år har de latt staten fylle samfunnet med sine plikter og krav til innbyggerne. De synes å ha et kjærlig forhold til staten og setter staten høyt og nærer dens videre vekst og utvikling. Dette har ført oss på uveier.

Det "de" som omtales er den politiske klasse som nå er etablert og styrer landet. De mener selv de er "de viktige folkene". De bruker mer og mer makt, og samfunnet blir stadig mindre egalitært.

Statens medløpere og pådrivere er aktive

Samtidig er det kommet en stor klikk eller klasse mennesker som elsker staten og det den gir dem: makt, innflytelse, penger, status, kontroll av andre. Vi har fått en klikk eller et kleresi basert på statens fundament. En gang var det Romas kirke som bestemte, men den er borte. Det vil skje med staten også.

De tyner oss med detaljer og særfordeler for noen få

I staten er det slik at politikerne vedtar regler, lover, bygger byråkrati og utvider sitt maktområde. Det er ikke lenger grenser for hva de kan bestemme. Vi har et politikerstyrt samfunn der all makt sentraliseres i et politisk forum. Interessegrupper, pressgrupper og innflytelsesrike individer kan oppnå store særfordeler ved riktig strategi og tiltak. De kan brutalt stoppe andre sine ideer og handlinger til fordel for sine egne. De kan drive lobbying for sine ideer.

Sivilisasjonen blir til ingenting

Samtidig med dette skrumper det sivile samfunn inn. Det er det opprinnelige siviliserte samfunn der omtanke, rimelighet og naturlige maktbegrensninger gjelder. Det sivile samfunn er samfunnet der alle gjør hva de vil, men man tenker alltid over sin egen moral, etikk og handlemåter slik at alle kan ha det bra. Omtanke, balanse og hensyn er en bærende kraft.

Det ideelle sivile samfunn er uten en politisk klasse og uten deres tvangstanker og politi overfor andre.

Å ha stor stat betyr stor sløvhet

Vårt statssystem nå er mer enn en maktstruktur, det er de apatiskes foretrukne form for samfunn. De fleste er blinde overfor staten, og tror den er naturlig og nødvendig. Staten har overtatt kirkens rolle, og styrer våre håp, hengivenhet og ønsker om utvikling. Vi er villige til å gi bort våre eiendeler og liv til staten når det trengs. Noen av de gamle husker ennå den gang staten var liten, men de unge tror en stor stat er nødvendig og til og med hellig.

Kleresi er et ord for en utvalgt gruppe som har posisjonert seg slik at det politiske system gir dem fordeler, og de er nå et kleresi med makt uten like.

Naturlig samarbeid er frivillig

I et sivilsamfunn arbeider man frivillig sammen for å løse oppgaver uten innblanding fra autoriteter og pressgrupper. Alt foregår med en åpen dialog der alle kan delta på like fot. I dag har staten informasjonsmedarbeidere og propagandister, lobbyister får ture fram og bruk av statlig løgn og nysnakk er blitt vanlig. Stadig flere aktivister ser muligheter til å få gjennomslag for sine ideer.

Mer organisering styrker staten

De prøver å dempe effektene ved å dele samfunnet inn i stat, næringsliv og nå nonprofit organisasjoner/ikke statlige organisasjoner. Man later som om disse gruppene kjemper en fair interessekamp. De har laget en definisjon på frivillige grupper der de tar med ikke-for-profitt organisasjoner, nonprofit stiftelser, samvirkeforetak, sosialt entrepenørskap og frivillige organisasjoner. Alle disse er i realiteten skapt av staten og næringslivet i et forsøk på en avledningsmanøver. Det sivile samfunn er døden nær, og sivilisasjonen likeså.

Vi trenger sivilisasjon som er dannelse

Men det sivile samfunnet er det siviliserte samfunnet og er alt vi trenger for å leve gode liv. Staten er en inntrenger som berøver oss friheten og muligheten til å gjøre det vi vil, og staten skal bygges ned.

Utfordringen er å få bort kleresiet og pressgruppene og å utvikle ekte personlig frihet mellom likestilte frie mennesker. Aktivitet mot et langsiktig mål om å utvikle naturlige og frivillige samarbeidsformer er et nytt paradigme som kan gi dagens unge en framtid.

En ny begynnelse for samfunnet

De unge må gjøre dette selv, for de voksne er forsteinet i sine tanker og handlinger. Da trenger vi en ny beatnik lignende generasjon, men med nye tanker og nytt navn. De såkalte beatnikene fra 1950 tallet, og fortsettelsen med hippiekulturen var sterkt politiske og radikale uten å være politisk radikale. De ville ikke ha kontroll over samfunnet, men leve et liv uten å bli knust av en politisk etablert stat med gradvis mer altomfattende restriksjoner.

Sammenbrudd for problemene tårner seg opp

Vi ser nå et komplisert samfunn fullt av politiske, kommersielle, etniske, religiøse, kjønnsorienterte og sosiale fenomener. Det viktige nå er å finne metodene til å få kastet den politiske stat og dens tankemønstre. Et sammenbrudd i den politiske staten vil kunne gi grunnlaget for et bedre samfunn. Vi skal se et stadig større antall mennesker som forkaster dagens politiske stat for den ødelegger det sosiale system og naturlige strukturer i vårt samfunn.

Løsningen er lytting, dialog, samarbeid. Gjør vi det riktig kan vi greie oss uten bruk av makt.

Photo by Matheus Bertelli