Artikler > Frihet

Samfunnet skal ikke ha folk som er undertrykte

Av Einar Eldøy 8.10.2023

Et samfunn skal ikke ha noen som undertrykker andre

Reell og opplevd frihet er et viktig begrep. Frihet skal være individuell slik som en selv vil ha det. Det er en meget vanskelig oppgave i et samfunn der mange hensyn må tas. Men målet må være uttalt: Alle har rett til frihet fra undertrykkelse.

Samfunnet skal ikke legge hindringer i veien for noen, samfunnet skal støtte folk

Enhver skal ha det slik at de kan løse sine utfordringer selv og bli fri. Alle skal bære et virkelig håp om frihet med seg. Det skal også være mulig at man kan få hjelp til å bli frigjort. Alle skal ha muligheten til å bli frigjort, og ingen skal kunne finne på å gjøre motstand mot andre menneskers ønske om å bli frigjort. Maktmennesker skal ikke finnes, og undertrykte mennesker skal heller ikke finnes. Temaet er større enn bare likestilling. Eierskap er et av grunnlagene, eierskap gir rettigheter og grunnlag for frihet. Kjønnsbaserte lønnsforskjeller i arbeidslivet er et konkret angrepspunkt for å stoppe undertrykking.

Begge de to menneskekjønn skal være frigjorte

Et eksempel på et stort stort problem samfunnet har, et historisk problem, er at menn undertrykker kvinner i vår verden. Det har vært jobbet med dette lenge. Løsningen er ikke funnet. Det er bare et sidespor å snakke om likestilling mellom kjønnene. Årsaken til at kvinner er undertrykte er at menn insisterer på sine muligheter til undertrykkelse, og mange undertrykkende elementer er nå bygget inn i vår kultur via språk og annen praksis. En sekundær årsak er at kvinner tåler dette. Vi må fortsette å kjempe til dette problemet er løst.

Undertrykkelse finnes i mange former

Et sentralt element i undertrykkelse av mennesker er personers ønske om makt i en eller flere former. Det er mange typer maktbruk som fører til undertrykkelse. Det kan være ut fra lyster, evner, penger, styrke, rase, seksualitet, meninger, kunnskap, ideer. Dette kan slå mange veier. Det er uansett ikke ønskelig at noen er undertrykte, at noens ønsker slår igjennom, andres ikke.

Et samfunn uten undetrykte er et samfunn uten makthavere, et konsensus samfunn, et dialogbasert samfunn

Vi er alle forskjellige, variasjonene fysisk og psykisk er ofte svært store, og vi må ha lærdom og empati for å oppnå et samfunn der alle har like muligheter. Vi må alle være bevisste på hva vi er for andre, hva vi kan bidra med og hva vi vil ha.

Vi trenger et åpent rammeverk

Det må finnes allment aksepterte begrensninger som er få og enkle å praktisere. Samfunnet må gjøres slik at det er klart hva som ventes og kreves av alle, og at at dette faktisk skjer. Dette må vi lære, og alle må utvikle felles bevissthet om hvordan samfunnet skal fungere. Politiske systemer, religioner har forsøkt å få dette til. Idag synes slik læring å være langt borte.

Alle må arbeide med seg selv for å bli frigjort og ikke være undertrykt

Utfordringene må konkretiseres, mine utfordringer og hva vil jeg må uttrykkes klart. Alle må bearbeide sine medfødte tendenser og forbindelsen mellom dem og leve bevisst. Vi skal alle leve og vite at vi lever, og det krever bevissthet.

Å skape et samfunn med frigjorte mennesker er en stor og kontinuerlig oppgave

Et samfunn uten undertrykte har verden aldri sett. Det er på tide å sette temaet på dagsorden og arbeide det fram. Et første mål kan være frigjorte kvinner i fohold til menn. Et annet mål kan være å fremme et dialogbasert konsensus samfunn med lange horisonter.

Photo by Christina Morillo