Artikler > Frihet

Renselse: Vårt politiske system er falt ned i mørket

Av Einar Eldøy 24.7.2023

Norges styringsystem er ødelagt - det er forsvunnet i dunkelhet mørket øker

Det er mørkt her: En gruppe maktmennesker, hovedsakelig fra Arbeiderpartiet og Høyre, alliert med næringslivets representanter og LO Norge er nå maktens senter i det vi kaller Norge. Deres praksis er å fjerne folkesuvereniteten, og de er praktisk talt i mål.

Planene deres er ikke vist fram tydelig, men begrepet "Davos Man" som står for global elitisme dekker det de arbeider for. Listen over norske politikere og næringslivsledere som deltar på møtene hos World Economic Forum i Davos er lang. Du kan finne ut det selv. Dette er ingen konspirasjonsteori - de publiserer alt de vil gjøre på YouTube, i bokform eller på nettet. De er massivt udemokratiske.

Folkets elendighet er tydelig nå

Det er i ferd med å oppstå store forskjeller mellom det våre valgte representanter for oss folket gjør og det alminnelige folk mener og stemmer for.

Begrepet "noen har snakket sammen" karakteriserer makten i vårt demokrati. Det topper seg nå, og næringsliv og politikere søker sammen for å få det som de vil. En elite vokser fram. De vil ikke hindres. De liker ikke oversikter over aktiv lobbyvirksomhet - da kan alle se mye.

Konsekvensen av slik uvanlig eller unormal politisk opptreden er at norsk politikk nå er i mørke og inni mørket er det noen som snakker sammen. Det er et klassisk tragisk teater som skaper vonde følelser, og vi trenger renselse og gjenfødelse. De gamle grekerne kjente til dette. De kalte det katarsis.

Norges tragiske politiske situasjon er karakterisert av en rekke saker

 • En klimapoltikk som er uten plan for avvikling av det gamle og gjenoppbygging av det nye. Ingen plan, bare statspenger, ingen investorer betyr økende kaos.

 • Politikernes kontroll over egne saker som bosted og annet mangler fullstendig. Ingen bryr seg.

 • Norges mineralressurser legges ut på billigsalg til spekulanter

 • Viktige miljøsaker som eksempelvis gruvedrift i havet, dyr og planters ovelevelse, plastforurensing og resirkulering er gått i glemmeboken.

 • Samarbeidet AP og LO er en umulig skjevfordeling av makt, NHO samarbeidet med disse gir mer skjevfordeling og svekker demokratiet. Koblingene er for store. Alle regjeringer godtar det elendige.

 • Vårt lands demokrati (med sine alvorlige feil som alle kan rettes) skal bort, EU overtar, vi blir en provins i Den Europeiske Union. Norsk bestemmelsesrett fjernes nå systematisk.

 • Tankeløs aksept av næringslivets nye uklare begreper som netto null og ESG Environmental Societal Governmental. Kollaps truer, kaos kommer, avvikling.

 • Den europeiske markedsorienterte kraftordningen vi sløvt har gått inn i med følge unødvendig kraftig økte strømpriser, og at nye energibehov skal dekkes av intermittent vind og sol.

 • Pandemien som var full av uklarheter og ulovligheter, som ennå ikke er avklart og nå er en udetonert bombe.

 • Grunnloven saboteres systematisk: leveranse av våpen til alle som vil ha, deltakelse i kriger i utlandet med norske militære, avlysing av streiker som er hjemlet i Grunnloven med spesiallover.

 • Solbergs regjering arbeidet for globalt overherredømme, støtter World Economic Forum, CEPI, Gavi, the Vaccines Alliance, Global Fund og Unitaid. Støre ventes å følge opp.

 • Helsevesen i tilnærmet kollaps uten styring - det blir verre før det blir bedre. Politikere uten kunnskap styrer.

 • Total underkastelse USAs imperiedrømmer inklusive amerikanske militærbaser i Norge

 • Deltakelse i internasjonale krigsoperasjoner flere steder uten lovlig grunnlag eller klargjøring av posisjoner.

 • Åpen, men uoffisiell og ikke omtalt politisk støtte til en fantasiorganisasjon som World Economic Forum.

 • En høyrisiko jordbrukspolitikk der vi nå har en egen matforsyning på 40%. Det kan bli sultkatastrofe før vi vet ordet av det.

 • Økende økonomisk statlig risikotaking innen ny kraftproduksjon, ny industri uten økonomisk ansvar eller investors økonomisk risiko.

 • Oljefondet som storslegge for globale politiske ambisjoner, ikke som sikkerhet for framtida. Uklarheten vokser.

Norsk valgordningen lukket, for de innvidde, ekskluderende for alle andre

Ved valget i 2021 hadde vi 30 partier som fikk stemmer. 10 av dem er på Stortinget nå. Dette er et sykdomstegn, og det foregår et "lissom-demokrati" spill i Norge. Stemmer fra flere hundre tusen medborgere bare lempes ut og teller ikke med, de er ikke representert. De store partiene styrer alt. Systemet er modent for omstrukturering og en ny start. Nedbygging av maktstrukturer, åpenhet, mer breddedeltakelse og inkludering er viktige stikkord for framtida.

Nominering av kandidater i valg skjer ensidig ved partienes ledelse, og de nominerer seg selv og sine kamerater. Et slikt system gir ikke bred folkebasert representasjon og avgjørelser. Det er bare partimedlemmer som er aktuelle, og der bare en liten kjerne. Nominasjonsprosessen er ekstremt smal, og resultatet er en karikatur av en valgordning.

Sperregrensen sørger effektivt for at alle nye partier og ideer holdes unna. Det er et lukket maktbasert valgsystem der store grupper av befolkningen holdes utenfor. Valget deler folket heller enn å samle det, og sementerer de store partienes makt.

Vi styres av kommersielle korporasjoner rene bedrifter - folket høres ikke

De politiske partiene skapte en gang - for over 100 år siden - aktivisering i politikken. Men nå viser de politiske partiene sitt sanne ansikt, de er profesjonelle organisasjoner/firmaer/korporasjoner som kaller seg partier og som har egne saker. Inntektene kommer fra Staten (folket) og velvillige lobbyister.

De to største partiene får over 100 millioner kroner hver i statlig bidrag, samt store andre inntekter. Partiene bestemmer selv hvor mye de skal ha. Vi har et politisk system som kontrollerer alt, og kan gi seg selv alt de trenger. Vi har skapt et uhyre ingen kan rokke ved. Det de vil gjøre kan de gjøre. Folkets røst kan ikke høres lenger. Folkets røst gjaller som et ekko og alt forsvinner i mørket.

Våre politiske metoder er symbolpolitikk

Aktuelle saker som det norske folk er opptatt av bryr Stortinget seg ikke lenger om. Folket som har stemt dem inn er ikke med på samtaler, vurderinger, kompetansestøtte. Byråkratiets egenrådighet øker og antallet byråkrater vokser, og hvor stort skal det egentlig bli. Statlige firmaer vokser fram. Lobbyister kan arbeide i det skjulte. Kontrollmekanismene er ute av funksjon. Det hele er grotesk. Alt synker ned i mudder. Frasen "noen har snakket sammen" er godt innarbeidet. Arrogansen er overveldende.

Det er tid for full overhaling

Det er tid for nye tanker, å utvikle systemet, gjøre det nytt, innovativt, for alle, og å ta tilbake vår naturlige frihet. Å ha politikere som er profesjonelle karriere-mennesker er ikke gunstig. Vi trenger egentlig ikke det systemet vi har i det hele tatt. Tiden er moden for en ny dag, nye horisonter.

De ideelle demokratiske mekanismene finnes i teorien ennå. Maktfordeling er viktigst. La oss grave dem fram igjen og gå til valg. På Eidsvoll har vi et politisk museum og Stortinget kan bli et nytt. En begynnelse er at alle får snakke - sammen. Meningsministeriet som er foreslått utredet er et klart signal om dypt mørke.

Photo by Vojtech Okenka