Artikler > Frihet

Norge ut av NATO styrker verdensfreden norsk frihet

Av Einar Eldøy 27.11.2023

NATO fjerner helt og fullstendig vår suverenitet

Ved at Norge gikk inn i NATO har vi oppgitt vår suverenitet. Vi har latt NATO bestemme når vi skal gå i krig. Når NATO bestemmer det skal Norge gå til krig. Det kan være en klar situasjon eller en tvilsom situasjon - når vi får beskjed om det skal nasjonen Norge gå til krig. Krigens overkommando ligger hos en amerikansk general. Når et et annet NATO medlem angripes er Norge ved sin signatur en krigsdeltaker. Norge kan ikke selv bestemme om de vil gå til krig mot et fremmed land. Norske militære styrker kan sendes til fremmede land på NATOS befaling. Krig er den ultimate ondskap, og Norge lar andre bestemme at landet skal gå til krig. Det er en skam.

Forsvarskommisjonen løper militaristenes imperiebyggernes ærend - vår suverenitet og verdighet er satt i spill

NATO har globale ambisjoner, og oppretter nå kontaktkontor i Asia. Imperiebyggingen er i full gang. Alle NATO medlemmer skal bruke minimum 2% av BNP på å kjøpe våpen og organisere militærvesenet. NATO-landene og dets nære allierte står for nær 80% av våpenkjøpene i verden. NATO-landene utgjør samlet nær 12% av verdens befolkning.

Imperier er ikke levedyktige: Det norske og amerikanske folks deltakelse i den amerikanske elitens forsøk på imperiebygging tar snart slutt. Alle imperier faller - ottomanske, romerske ... Jeg mener slutten på USAs del-dominans av verden nærmer seg: Den såkalte Pax Americana eller den amerikansk dominerte del-verdensorden er alt for kostbar å holde i gang. USAs innbyggere ser ikke på seg selv som en imperialistisk makt som vil styre verden. Det er bare den politiske klassen som ruler Washington DC som mener de kan påtvinge verden sin metode. USAs innbyggere vil reise seg og forårsake et sammenbrudd av Pax Americana og USA vil bli til et nytt land. En ny verdensorden vil vokse fram - kanskje en alliansefri verden blir mulig.

Det amerikanske folk overstyres av noen få og Norge skal følge

I 2010 om sommeren var jeg i Washington foran det Hvite Hus, og det var presidentvalg om høsten. Jeg kom i samtale med en amerikansk pensjonert lærer som demonstrerte ved å sitte der med to oppslåtte paraplyer med en inntegnet grafisk framstilling av USAs budsjetter. Her gikk det fram at halvparten av skatteinntektene i USA går til militære utgifter, til våpen, folk og strategisk pengebruk i andre land. Slik er det fremdeles.

Hun mente dette var en helt uakseptabel situasjon som klart svekker det store antallet vanlige innbyggeres levekår. Denne enorme pengebruken muliggjør USAs våpendominans og kommersielle styrke i verden med tilhørende imperialisme. Derfor er USA militært og kommersielt en oppblåst boble, og en trussel for alle nasjoners framtid. Det er utrolig at USAs alminnelige befolkning finner seg i dette. Det er helt klart ikke bærekraftig - det kan ikke vare.

De har fått til dette ved å splitte USAs befolkning i to hovedgrupper.

USA er delt i grovt sett to klasser - det foregår en klassekamp der en elite for tiden har styringen og bruker enorme beløp og tankeressurser på å utvikle et globalt imperium. Dette er ikke klart og tydelig uttalt, men det er skrevet bøker som forklarer intensjonene, og tenketanken Council of Foreign Relations er tydelig på hva eliten er ute etter.

  • En liten dominant elite på omtrent 1% av befolkningen (eller litt mer) har overtatt det meste av landets ressurser, styrer alle valg, kontrollerer alle medier, har planer om å kontrollere hele . De bygger nå det som skal til for å realisere sitt mål.

  • En stor gruppe på omtrent 99% av befolkningen (eller litt mindre) som bidrar til verdiskapning med sin arbeidskraft, betaler skatter, eier bare det mest nødvendige, kontrollerer ingen medier, og har vansker med å delta i valg. Eliten bruker dem som redskap for å drive fram sine ideer og praksis om amerikansk verdensdominans og det amerikanske imperiet.

USAs elite har en syk plan om å bli verdens dominante gruppe mennesker, i samarbeid med andre økonomiske syke eliter som har nytte av det. En del av knoppskytingen skjer via organisasjoner som World Economic Forum WEF som vil slutte seg til dette imperiet. En konsekvens av et slikt samarbeid er jo selvfølgelig at WEF og lignende organisasjoner selv vil bli knust av USAs verdenselite etter en tid.

Nå bør vi ta et oppgjør med den militariserte utviklingen

USAs imperiekjør fortsetter stadig, og Norge er med. Nå har vi fått 4 amerikanske baser på norsk jord. Vår utenrikspolitikk er basert på luftige antakelser om frykt, sikkerhetsrisiko, og globale interesser som slett ikke er globale, men USA-dominerte vestlige. Den største delen av verden er ikke med på dette i det hele tatt, men USAs ambisjoner går videre til global kontroll. USAs stil er alltid sterkt bestemmende og krever underdanighet. Det er skammelig at så mange, inklusive Norge, er med på dette åpenbare imperiekjøret.

USA og NATO er ett

NATO er verktøyet USA delvis bruker for sine formål. Norges deltakelse utvides stadig, og avhengigheten øker. Norske innbyggere er kraftig hjernevasket av våre nasjonale medier inklusive NRK i sin tro på NATO og USA. De tar ikke inn over seg at Norge er en lakei i USAs imperiebygging. Men heldigvis, i bunn finnes NATO-motstanden fordi alle innerst inne forstår at vi blir dratt med i et prosjekt - USAs imperiebygging - som ikke tjener norske interesser på sikt.

En alliansefri verden basert på manges interesser og gode naboforhold er det eneste som er godt for Norge og verden. En verden med USA på sin rette plass i landskapet er mulig og ønskelig. 99-prosenten av det amerikanske folk og flertallet av det norske folk må våkne for å få dette til.

Bygge opp ny folkemening i Norge

Det politiske system som er vokst fram etter 1945 er nå modent for utskifting, og det kan skje gjennom nye partier i det systemet for styring av nasjonen som vi har. Store endringer er kommet før, og nå er tiden moden for nye store debatter og avgjørelser. Dagens norske politiske partier er blitt korporasjoner med egne interesser som har glemt at de får sin legitimitet og myndighet fra demokratiske prosesser. Disse prosessene er nå betydelig svekket, og bare 3% av befolkningen er medler av et politisk parti.

Vi er for tiden fullt innblandet i USAs kriger i rollen som lakeier

USA ønsker at vi øker vår militære innsats til 2% av nasjonalproduktet fordi USA trenger hjelp for å holde det gående med sin imperie-utvikling. Nye medlemmer ledes inn i NATO som en del av USAs imperiebyggings prosess, og de tar gode penger med seg til USAs imperiebygging.

Vi dras lenger og lenger inn i avhengighet og overstyring. Det er nå laget 4 permanente amerikanske militærbaser i Norge: 3 flybaser på Rygge, Sola og Evenes, en marinebase på Ramsund Orlogsstasjon i Troms.

USA kaller prosessen med utvikling av imperiet uvanlig krig og det pågår hele tiden

Vi lokkes med løfter om sikkerhet, store våpenkontrakter og arbeidsplasser for å delta. Norske militære har vært i kamp i Afghanistan, Kosovo, Libya, Mali. I bakgrunnen maler en kvern om hvor farlig det er å være selvstendig - vi skremmes til lydighet. Russland er blitt stresset, Kina, India, Brasil, Indonesia og andre store nasjoner misliker situasjonen og det scenariet som USA presenterer. USAs ønske om et nytt imperie er ikke realistisk orientert, og de får heldigvis ikke det de ønsker. I mens sliter Norge med å utføre et fremmed lands plikter.

Amerikansk imperiebygging fortsetter

Nå er målsettingen å forhåndsplassere amerikanske styrker i hundrevis av militærbaser i verden. Norge er nå "ticked off" da Stortingsflertallet nylig sa ja til permanente amerikansk-kontrollerte baser på norsk jord i fredstid. Et nytt skritt mot ny elendighet er tatt - vår basepolitikk er død. Prinsippene er borte - vår herre og mester har fått sitt.

Norge er igjen gjort til et underdanig land, vår suverenitet er borte. Forsvarkommisjonen mener vi skal undelegge oss imperie tenkingen fullstendig. Norge er nå styrt utenfra igjen, og denne gang er det USA som styrer landet. Vi må reise oss opp nå.

Linker

Forsvarskommisjonen av 2021 Forsvar for fred og frihet

The Transnational Foundation for Peace & Future Research

Avskaff NATO

Photo by Arina Krasnikova