Artikler > Frihet

Norge USAs medløper - Costa Rica har fred er uten militærvesen

Av Einar Eldøy 1.5.2024

Framsynt: Modig av Costa Rica å legge ned militærvesenet for fred

Norge ruster opp. Det er reell risiko for at norske soldater blir beordret å gå inn i Russland. De som vil ha våpen skjønner ikke hva de gjør. Alfred Nobel forsto det hele: Få bort våpnene. Jo flere våpen, dess flere dør.

Våre våpenfabrikker går for fullt. Vi er underlagt amerikansk tenking om imperiebygging. Dette kan gå veldig galt. USA har svære kirkegårder for soldater drept i fremmede land under væpnede konflikter.

Verden har et godt eksempel på fredstenking

Costa Rica vendte seg i 1948 bort fra maktbruk og gikk over til demokratiske og dialogbaserte prinsipper for landet sitt. De er den eneste i verden som har gjort dette. Det er ingen som vil angripe et vennlig land uten militære styrker, et land som ikke slåss med andre.

Costa Rica har hatt en slags suksess med å legge ned sitt militærvesen. De framstår høyt på lister over lykke og tilfredshet. De ønsker å bygge en fredskultur i landet, øke verdien av sosial solidaritet og styrke sine oppfaninger om et “Pura Vida.”

Norge er ikke der. Norge har Nansen dialogprinsippene vi kan lære til andre, og vi deler ut Nobels Fredspris. Samtidig har vi en massiv våpenindustri. Men vi må gå videre, dette er en situasjon vi må komme oss ut av. Ved å gjøre avtaler og vise at vi stoler på andre kan vi bringe verden framover.

Costa Rica er et eksempel for verden

Bare ett land Costa Rica i verden har avskaffet militærvesenet. De har levd med det siden, men det er en tøff kamp å beholde det slik. Stadige problemer er fattigdom og økende intern statsgjeld. De indre politiske problemen er store og vedvarende.

De sliter med USA som tidligere har krevd militær innsats i kampen mot narkotika. Dette er nå endret etter at USA delvis har lagt om kampen mot narkotika. Men USA vil ikke undertegne sikkerhetsavtaler eller ikke-angrepsavtaler, og vil fortsette å gjøre det som er nødvendig i forhold til sine interesser.

USAs president Jefferson hadde en gang en drøm om at USA ikke skulle ha en stående hær. USA er nå den aller største brukeren av militære ressurser i verden.

Costa Rica har store utfordringer internt og eksternt

Costa Rica er ikke en utopi, men økende ulikhet i befokningen og internasjonale ubalanserte "frihandelsavtaler" skaper en ustabil situasjon. USAs manglende vilje til å inngå avtaler om å avstå fra militære aksjoner truer avmilitæriseringspolitikken.

Costa Ricas model setter fokus på USAs press og menneskelige tragedier som følge av det såkalte industri-militære kompleksets oppførsel og den permanente krig de legger opp til. USAs pengebruk og diplomatisk uvilje og mangel på støtte til internasjonale avtaler om nedrustning støttet av Costa Ricas president og vinner av Nobels Fredspris Oscar Arias preger situasjonen. Costa Rica er deltaker i 9 betydelige freds- og rettighetsavtaler internasjonalt, men USA vil ikke underskrive.

President Eisenhower kritiserte sitt eget land og var redd for framtida

Allerede i sin "Cross of Iron" tale i 1953 kritiserte President Eisenhower det militær-industrielle complekset i USA. Han spurte i denne talen: "Er det ikke en annen måte å leve på i verden?"

I Costa Rica ser vi i dag et glimt av en annen måte å leve på. I 1948 tok Costa Rica ned sitt militære etablissement og la opp til å fremme fred med andre land gjennom sikkerhetsavtaler. Bevisst tok de kontakt med sine naboer, andre aktuelle land og la ned sitt militærvesen og ville ha et system med avtaler inklusive avtaler i internasjonale organisasjoner.

Mulig med ny positiv tenking og bedre pengebruk

Får man bort utgifter til militærvesenet kan man bruke pengene til å investere i folkets velferd, utdannelse, helse og mer. Costa Rica er blitt et land med fred som mål, solidaritet og individuelle avtaler med andre land. Dette har de greidd i over 70 år. De har overlevd mange kriser, men utfordringene nå er større enn noen gang på grunn av gjeld og sosiale problemer. Mulige opptøyer er jo en vanlig grunn til å sette inn militære.

Jeg håper Costa Rica overlever med sine modige ideer

Norge kan også ha glede av å følge opp tankene og tiltakene som startet denne modige prosessen. Det går som hånd i hanske med Nobels Fredspris og Nansens dialogprinsipper.

Det er på tide å ta ned det militær-industrielle kompleks som Eisenhower snakket om i 1953. Det er desverre sterkere enn noen gang, og nasjonen Norge er en feig medløper på flere måter. Våen brukes til å drepe folk. Vi skal konsekvent bruke siviliserte midler som kontakt og dialog i konflikter.

Photo by PEXELS - Pixabay