Artikler > Frihet

Norge er et politisk knust land - partiene leker valg og gjør så hva de vil

Av Einar Eldøy 21.2.2023

Norge er ødelagt av summen av Stortingets og EUs tiltak i politisk skandale

Norge er ikke et selvstendig land, og energipolitikken er det store eksemplet på det. Men den er dessverre en av mange konsekvenser. Det er ikke klart hva som egentlig har skjedd. Våre politikere og byråkrater er grovt utnyttet i en interessekamp, eller de mangler forståelse for det de skal gjøre, eller de er insentivisert bort fra virkeligheten.

Folkets røst er normen for politikken som føres og politikerne skal holde løfter de har gitt

I et demokrati taler folkets røst, og folkets røst har tidligere som regel ligget nær praktisk politikk. Ikke nå. Vi må komme tilbake og forbedre prosessene som gjør at folkets røst høres og gjelder. Det valgte flertallet bestemmer i stor grad etter valget, men partiprogrammene og valg løftene er del av saken: De gjelder. Grunnprinsippet er at de som vinner valget alltid følger folkets røst i det store og hele, de kan ikke gjøre hva de vil. Nå har landet mange forhold der regjeringen ikke følger folkets røst.

I et demokrati har regjeringen og folket mer eller mindre samme syn

Denne uttalelsen er ikke helt nøyaktig til en hver tid, men må gjelde over lang tid. I et demokrati er regjeringen valgt av folket og er ment å representere synspunktene og interessene til flertallet av innbyggerne. Det er imidlertid ikke uvanlig at det er meningsforskjeller mellom regjeringen og befolkningen. I tillegg inkluderer demokrati også beskyttelse av minoriteters rettigheter og meninger. Hensynsløs maktbruk og manipulering skal ikke forekomme.

Store demokratiske forskjeller fører til krise - fordi dialog mangler

Størrelsen på forskjellene i demokratiske samfunn kan variere mye over tid avhengig av den spesifikke saken og det politiske klimaet. Noen saker kan ha bred konsensus og resultere i liten uenighet, mens andre kan være svært splittende og føre til betydelig politisk polarisering. I tillegg kan nivået av politisk polarisering endres over tid, avhengig av en rekke faktorer som økonomiske forhold, sosiale endringer og lederskap.

I noen tilfeller kan forskjellene mellom regjeringen og befolkningen være så betydelige at de fører til politisk krise eller sosial uro. I et demokrati skal forskjeller stort sett være håndterbare og gi stabil styring.

I Norge er forskjellene mellom meninger om viktige saker altfor store

Utviklingen i det norske demokratiet er utenfor demokratisk styring. Norge som land er nå gitt bort og er svinebundet på alle området: Våre politikere har I hele tiden etter omtrent 1947 unisont - alle partier - gjort knefall for utenlandske krefter. Metoden har vært smart: gjør så lite om gangen at nesten ingen merker det. Når jobben er gjort er det for sent å bråke. Vi har nå en politisk klasse som styrer landet uavhengig av parti, og uten hensyn til folkets beste.

Landet er nå i en situasjon der vi blir utnyttet på det groveste både politisk, militært og økonomisk

Våre egne meninger og vår selvstendighet er nullet ut. Vi har ingen beslutninger å ta, for alle beslutninger om Norge tas i andre land. Vi har ikke en gang vår egen jus. Det såkalt rikeste land i verden med egalitære prinsipper og såkalt demokratisk styring er satt på sidelinja i slik grad at det kan bli nullet ut når som helst. Det er nok nå, situasjonen må bli en annen. Det er flaut å bli utnyttet og lurt.

Ikke tilgi dem, for de vet hva de gjør

Situasjonen for landet går mot en kulminasjon, men kan ennå reddes ved demokratiske fredelige grep. Dagens politikk hvis den fortsetter kan føre til at vi ikke greier oss. Fokus er på strømpriser som er svært tyngende nå, og der vi ikke kjenner utgangen. Det er mye mer.

EU vil først og fremst ha tilgang til norske råvarer som olje, gass, elektrisitet, fisk så billig som mulig. De suger Norge for alt det er verdt. De har fått oss inn i en organisasjon der de bestemmer alt . Det er helt utrolig sløvt. Men det er mer. Vi har en politisk skandale midt foran oss - en historisk kollaps i verdier, relasjoner, institusjoner, politikk som er falt sammen.

Se skamoversikten her

 • Skam1: Boligpolitikken er utslettet i en prosess som har vart lenge. Den ekstreme markedsorienteringen holder mange unge utenfor boligmarkedet. Det er ekstremt dyrt for førstegangskjøpere i byene å skaffe seg vanlige boliger.

 • Skam2: Jordbrukspolitikken er slik at vi produserer bare 40% av vår egen mat, resten importeres. Dette har mange konsekvenser. Viktigst er at bondeyrket utarmes, det er vanskelig å tjene penger i landbruket, store områder legges brakk som uøkonomiske, distriktene avfolkes. Landbruksavtalen har utspilt sin rolle.

 • Skam3: Vårt geopolitiske ståsted er slik at vi er knyttet til USAs ideer om verdensherredømme og deres aktivitet. Vårt eget militærvesen er svekket, vi har 4 amerikanske militærbaser på norsk jord, Nobel-landet har stor våpenproduksjon og følger USA i tykt og tynt. En alliansefri bred geopolitikk som inkluderer India, Kina, resten av Asia, Afrika, Sør-Amerika vil tjene Norge godt.

 • Skam4: Energipolitikken har store feil: Vi har nå Europas høyeste strømpriser. Det gamle systemet er knust og det nye markedsbaserte systemet tar fra oss styringen av egen energi. Vi kan ikke selv bestemme hva som skal skje i energipolitikken. Det er satt igang store utbyggingsprosjekter på vindkraft uten at konsekvenser er utredet. Vi er ikke engasjert i atomkraft som nå utvikles kraftig. Vi har nok vannkraft til å fortsette som før og samtidig oppfylle alle klimakrav. De store kraftinntektene Norge nå får er folkets penger som skal komme folket til gode, men vi blir avspist med småtterier i et gedigent lureri.

 • Skam5: Vår militære alliansepartner er NATO som skal forsvare oss, og som trekker oss inn i kriger i fjerne områder. Vi har kjøpt nye fly som er bombefly for tokt i fremmede land. Vi har glemt vårt eget selvstendige forsvar, vårt forhold til fred og fredsarbeid.

 • Skam6: Handelspolitikk er internasjonalt styrt med importavtaler som gjør at landbruksvarer fra andre land flommer inn over oss uten at vi kan konkurrere etter at vi har bygget ned landbruket.

 • Skam6: FN brukes tankeløst. Det formelle rundt FN mangler fullstendig, det gjøres avtaler, betales penger uten formelle godkjennelser i Stortinget. FN har aktiviteter uten formell behandling eller klar opprinnelse. Vi har avgitt suverenitet til FN. I løpet av 2023 vil det fremmes et forslag som gjør WHO/FN til besluttende myndighet i alle helsespørsmål.

 • Skam7: Oljefondet, pensjonsfondet er svært og ideelt til å del-finansiere FNs planer om hjelp til utviklingsland for å løse klimakrisen. USA vil ha et globalt fond på 150 trillioner USD for klimakrisen. Her kan store deler av Oljefondet brukes. En slik bruk av Oljefondet er et løftebrudd uten sidestykke.

 • Skam8: EU vil at vi i vår EØS avtale skal dele alle naturressurser. Våre fiske ressurser skal deles med EU, alle andre naturressurser skal deles.

 • Skam9: Fiskeoppdrett er basert på import av store mengder soya og annet mel og er ikke bærekraftig, har store utslipp, miljøproblemer, lakselus, rømming. Noen få blir steinrike mens de ødelegger kysten uten å betale for seg.

 • Skam10: Helsevesenet er i krise på grunn av sviktende bemanning som igjen skyldes budsjettkjør, dårlig arbeidsmiljø, sentralisering, endringer uten kommunikasjon.

 • Skam11: Vi utvikler ikke vårt eget land bort fra kortsiktige råvareinteresser mot en ny intellektuell retning med moderne tanker, moderne naturutvikling, moderne næringsliv.

 • Skam12: Norsk jus svekkes vi godtar regler og ordninger vi ikke selv har laget og som vi må dømme etter, eller en annen rett dømmer over hodet vårt.

Et land må ta vare på sin selvstendighet, ære og verdighet og følge med i utviklingen

Listen er lang, det hele er flaut. Strømkablene til andre land er et lureri som rammer vår verdighet og som ikke tjener våre interesser. Vi var suverent best på grønnkraft i hele verden. Nå importerer vi fossil kraft fordi vi har solgt den grønne kraften. Vi har ingen garantier for fred, vi har ikke en gang et godt norsk forsvar. Vi blir loppet for råvarer, ja, kanskje ranet. Vi utvikler ikke landet inn på nye områder. Vårt geopolitiske engasjement er gått ut på dato og er alt for smalt.

Effektene av den politikken som er ført er negativ og fører til negativ tenking. Det hele er selvforskyldt. Det hele er en skam.

Photo by cottonbro studio