Artikler > Frihet

Norge alliansefritt land Norge kan reise seg igjen

Av Einar Eldøy 5.9.2022

Frie uavhengige land vanlige igjen alliansefrihet gir selvstendighet fred

Norge må bort fra allianse-skammen vi er i - Norge er en vasall av USA. Alliansefrihet kan bli den nye normalen, og det er en kamp mot USA. USA kjemper en innbitt kamp for å øke tilslutningen til NATO, og gjøre NATO og dets etterfølger til imperiets hær. De har hatt stor suksess, og er nå så aggressive at det er blitt helt klart hva de holder på med: Forsøk på bygging av et globalt imperium. Norge representert ved sine politikere er en aktiv deltaker i prosessen med imperiebyggingen. Det øker risikoen for det norske folk enormt. Det hele er blitt en skamplett på norsk historie.

Under den kalde krigen etter 1950 hadde vi NATO og Warszawapakten, som hver for seg var lokale - ref. navnet Atlanterhavspakten. Men etterhvert prøver nå USA via NATO å legge store deler av verden under seg. Hvor reelt dette er å få til kan man undre seg over. Det var allerede for lenge siden åpenbart plagsomt for mange land, for to store grupper som begge prøvde å få hele verden med seg skapte den såkalte kalde krigen.

Siden har vi fått krigen mot terror, og nå skal vi ha en stor teknologisk basert resetting av det globale samfunn. Det er klart at de som vil dette ikke er realitetsorienterte. De plager oss med sine syke ideer.

Store endrineger har skjedd, bare USAs drøm om imperiet består

Warszawapakten ble borte med Sovjetunionens oppløsning, og det er bare USA som har klare imperieambisjoner, selv om de ikke er klart uttalte. Det er plagsomt for mange land at verden er skal være polarisert. Det er uvirkelig at et lite land som USA (5% av verdens befolkning) har slike groteske ambisjoner. Aktørene internt i USA har også skiftet ham. Nå er det en økonomisk elite i USA og resten av verden som har øket sine ambisjoner, og vil ha full kontroll over faktisk hele verden. Dette er jo direkte tåpelig, og noe som verdens store befolkning ikke vil finne seg i når realitetene kommer på bordet. Det er rett og rett ingen som er interessert.

La oss få en ny runde med de alliansefrie land

De fleste ønsker jo slett ikke å være med på dette kjøret, og komme under et imperium. En gruppe land kalte seg i 1955 alliansefrie stater. Det var stater uten medlemskap i forsvarsallianser. Hensikten var å vise og utvikle sin uavhengighet, selvstendighet, få til en utvikling på egne premisser. Det var ikke noe formelt medlemskap. Kampen den gang dreide seg om å få slutt på kolonialisme, økonomisk dominans og rasediskriminering. Disse gjelder ennå, og i tillegg har kommet utfordringer i form av teknologi som kan brukes mot befolkninger.

De alliansefrie land finnes ennå, det kan bli flere - mange flere

De alliansefrie land var også kjent som 77-landsgruppen, G 77, Non-Aligned Countries, Non-Aligned Movemement, og hadde på det meste opp mot 100 deltakere. Starten var i 1955 med Bandung-konferansen av alliansefrie utviklingsland. Så kom de afrikansk-asiatiske solidaritetskonferansene i 1957–1958 og 1963.

Etterhvert kom FN på banen på vegne av de såkalte utviklingsland, men det har vist seg å være et feilspor. Flere og flere har etterhvert stilt spørsmål ved hva FN egentlig er, deres tvilsomme beslutningsprosesser, uggen finansiering og merkelig uklare prosesser for rekruttering og personalpolitikk. Vi står foran en klargjøring av FNs rolle, kanskje en avvikling.

Gode prinsipper ble etablert - her er noen

På Afrika-Asia konferansen i Bandung i 1955 ble det etablert prinsipper for det videre arbeidet. Hensikten var å fremme fred og samarbeid i verden. Viktige er

  • Respekt for menneskerettigheter, respekt for nasjonale rettigheter og likhet for alle raser og nasjoner.

  • Ingen innblanding i andre nasjoners affærer, alle land har rett til å forsvare seg.

  • Unngå ordninger som fremmer de store nasjonenes interesser, ikke øve press mot andre land.

  • Ikke bruke trusler eller aggresjon mot andre land, befolkning, lands grenser.

  • Løse uenighet med fredelige midler som forhandiling, megling, juridiske prosesser eller andre fredelige midler.

  • Fremme gjensidig samarbeid og interesser.

  • Respekt for rettferdighet og internasjonale forpliktelser.

For egen del tar jeg med å unngå bruk av teknologi for å undertrykke og kontrollere befolkninger, og unngå enorme militærbudsjetter brukt til våpen som kan brukes til angrep utenfor eget land.

Norge deltar nå i en såkalt forsvarsallianse NATO som bryter alle disse anbefalingene. Verden blir ikke bedre slik Norge oppfører seg nå. Et alliansefritt selvstendig Norge er godt for alle som bor her. Hvilket norsk parti ønsker å ta alliansefrihet inn i sitt program?

LINK

Rapport fra jubileumsmøte i den alliansefrie bevegelsen høsten 2021

Norge ut av Nato vil redusere Norges krigsrisiko

Photo by Victor Freitas