Artikler > Frihet

Maurice Strong organisatoren av klimasatsingen i verden

Av Einar Eldøy 5.4.2024

KLIMASAKEN MØTER MOTSTAND: Alle klimainteresserte må kjenne til organisatoren Maurice Strongs arbeid i FN

En forutsetning for å etablere globalismen er å ha et stort problem å løse - noe som alle må delta i: Det valgte problemet er menneskeskapte klimaendringer forårsaket av utslipp av klimagasser. Han som dro saken fram og organiserte arbeidet hette Maurice Strong, ansatt i FN.

Det er uro rundt klimasaken. Ikke alt går på skinner, og spesielt er det vitenskapelige grunnlaget omdiskutert, eller i modning. Uklar vitenskap, forsøk på å stoppe videre faglig fordyping skader samfunnetvårt på flere måter. Konsekvensanalyser og kostnadsberegninger er helt fraværende i klimasaken. Det er fantastisk at noen kan tro at en temperaturøkning på 1.5 grader Celsius har noe å si.

Det kan være verdt å se på rollen til den assisterende generalsekretæren i FN Maurice Strong. Jeg vil hevde han fikk ture fram helt uten motforestillinger i nesten 50 år. Hans rolle bør fram i lyset. Han skapte klimasaken. De som vil ha en ny verdensorden, med en verdensregjering sto bak det som skjedde.

SÅ: HVEM STO BAK MAURICE STRONG? HVEM HADDE IDEENE OG HVOR FIKK HAN GJENNOMSLAGSKRAFTEN FRA?

Den FN-ansatte kanadieren Maurice Strong er klimasakens store organisator og drivkraft på andres vegne

Han var ingen vitenskapsmann. Han har uttalt at han likte ideen om et globalt miljøproblem som løses med en sentral styring av tiltak via FN der han jobbet. Han var en personlig venn av David Rockefeller, og samarbeidet mye med Gro Harlem Brundtland. Han ble nevnt som multimillonær, og var tidlig i sitt yrkesliv engasjert som entreprenør/investor i flere virksomheter innen olje, infrastruktur, selv om dette er utydelig. Han begynte i FN i en jobb som sikkerhetsvakt, og fikk etterhvert som han demonstrerte sin dyktighet stilling som assisterende generalsekretær.

Strong spilte en avgjørende rolle som en fremtredende organisator og pådriver innen FNs arbeid med miljø og bærekraftig utvikling. Han var en nøkkelperson i å organisere viktige internasjonale konferanser og forhandlinger, inkludert den første verdenskonferansen i Stockholm i 1972 om menneskets miljø. Han laget også FNs miljø- og utviklingskonferanse i Rio de Janeiro i 1992. Strong var med på å etablere FNs miljøprogram (UNEP) og styrke betydningen av klimavitenskap og vitenskapelige bevis i FNs politikk og tiltak.

Maurice Strong fremmet ideen om at bærekraftig utvikling skulle være kjernen i all politikk og praksis

Brundtland har fått æren for bruk av begrepet bærekraft - sustainability. Økokonomiske, sosiale og miljømessige aspekter.skulle også telle med. Det er ikke klart hvor disse ideene kom fra, men det vokste fram miløbevegelser flere steder i verden rundt 1965-75. Rundt om på nettet hevdes det at ideen handler om etablering av globalisme med en verdensregjering som en nødvendighet for en levedyktig verden. Club of Rome nevnes som et eksempel.

Senere er mange NGOs og tenketanker involvert i arbeidet med globalisme som prinsipp

Strongs arbeid bidro til å fremme bevisstheten om miljø- og klimaspørsmål på den globale arenaen. Han la grunnlaget for mye av FNs pågående arbeid på dette området. Han var en viktig organisator og pådriver for å mobilisere internasjonalt samarbeid for å takle globale utfordringer knyttet til miljø og bærekraftig utvikling.

Maurice Strong var derfor en betydelig aktør innen FNs arbeid med miljø- og klimaspørsmål. Han hadde en innflytelsesrik karriere i FN-systemet og bidro til utviklingen av FNs strategi og tiltak for å håndtere globale klimaendringer.

Her er noen viktige punkter om Maurice Strongs rolle og bidrag:

 • Stillinger i FN: Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP): Strong ble utnevnt til denne posisjonen i 1972 og spilte en sentral rolle i å etablere UNEP som FNs fremste organ for miljøspørsmål. Under hans ledelse ble den første verdenskonferansen om menneskets miljø avholdt i Stockholm i 1972. Den markerte begynnelsen på en global bevissthet om miljøproblemer.

 • Secretary-General of the United Nations Conference on the Human Environment: Strong fungerte som generalsekretær for denne viktige konferansen i Stockholm i 1972. Den førte til opprettelsen av UNEP og vedtakelsen av en rekke viktige prinsipper og erklæringer om miljøvern.

 • Special Advisor to the Secretary-General on Climate Change: Strong var hele tiden involvert i FNs arbeid med klimaendringer og ble utnevnt som spesialrådgiver for FNs generalsekretær Kofi Annan på dette området.

 • Bidrag til FNs strategi og tiltak innen klimaendringer: Strong spilte en betydelig rolle i å fremme miljøvern- og klimaagendaen i FN. Han var en tidlig forkjemper for å forstå sammenhengen mellom økonomisk utvikling, miljøvern og fattigdomsreduksjon. Han bidro til å etablere en bredere forståelse av bærekraftig utvikling og miljøspørsmål som en integrert del av FNs dagsorden.

 • Viktige samarbeidspartnere: Strong samarbeidet med nøkkelpersoner og organisasjoner innenfor FN-systemet og globalt. Han hadde et nært samarbeid med fremtredende personer som Kofi Annan, Boutros Boutros-Ghali og Gro Harlem Brundtland. Hun spilte viktige roller i FNs arbeid med miljø og bærekraftig utvikling.

Strong hadde også tette forbindelser til ulike miljøorganisasjoner og sivilsamfunnsgrupper. Han var involvert i å mobilisere støtte og bevissthet rundt miljøspørsmål på internasjonalt nivå.

Maurice Strong døde i 2015, men hans arv i FNs arbeid med miljø og klimaendringer lever videre gjennom de prinsipper og strategier han bidro til å etablere. Maurice Strong var kjent for sin strategi og visjon innen miljøvern og bærekraftig utvikling.

Her er noen viktige punkter i Strongs strategi, konkretisert:

 • Integrering av miljø og utvikling: Strong argumenterte sterkt for at miljøvern og økonomisk utvikling måtte sees i sammenheng.

 • Økt internasjonalt samarbeid: Strong trodde på behovet for tett samarbeid mellom nasjoner for å takle globale miljøproblemer. Han spilte en sentral rolle i å organisere internasjonale konferanser og forhandlinger for å diskutere miljøspørsmål, som Stockholm-konferansen i 1972 og FNs miljø- og utviklingskonferanse i Rio de Janeiro i 1992.

 • Etablering av FNs miljøorganisasjon (UNEP): Strong var med på å etablere UNEP som en uavhengig FN-organisasjon dedikert til miljøvern. Dette markerer et viktig skritt i retning av å gi miljøspørsmål økt oppmerksomhet og ressurser innen FN-systemet.

 • Fremme av vitenskapelig kunnskap og forskning: Strong understreket betydningen av vitenskapelig kunnskap og forskning for å forstå og løse miljøproblemer. Han oppfordret til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for å ta beslutninger om miljøspørsmål.

 • Mobilisering av sivilsamfunn og bedrifter: Strong innså at løsningene på miljøproblemer ikke bare kunne komme fra regjeringer, men også fra sivilsamfunn og næringslivet. Han oppmuntret til deltakelse og engasjement fra alle sektorer for å adressere miljøutfordringer.

 • Fokus på klimaendringer: Maurice Strong var tidlig ute med å advare om klimaendringer som en av de mest alvorlige truslene mot planeten. Han spilte en viktig rolle i å fremme FNs arbeid med klimaendringer og ble senere utnevnt som spesialrådgiver for FNs generalsekretær på dette området.

Strongs strategi la grunnlaget for FNs arbeid med miljø og bærekraftig utvikling. Hans visjon om å integrere miljøhensyn i politikk og praksis har hatt en varig innvirkning på internasjonale miljøinitiativer.

Her er noen av hans samarbeidspartnere innen klimavitenskap og litt om hvordan han bidro til å konkretisere denne vitenskapen:

 • Dr. Bert Bolin: Maurice Strong samarbeidet tett med Dr. Bert Bolin, en fremtredende svensk klimaforsker. Bolin var en av grunnleggerne av FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) i 1988, som spilte en nøkkelrolle i å sammenstille og presentere klimavitenskapelige data og funn for verdens ledere. Strong og Bolin arbeidet sammen for å få aksept for betydningen av å ta sin fremstilling av klimavitenskapen på alvor og forstå at klimaendringer var en global trussel som krevde handling på globalt nivå.

 • FNs klimapanel (IPCC): Maurice Strong var en sterk forkjemper for etableringen av IPCC, som er en uavhengig organisasjon i FN. Den har som oppgave å evaluere klimavitenskapelig forskning og gi råd om klimaendringene. IPCC spilte en avgjørende rolle i å konkretisere klimavitenskapen ved å publisere rapporter som oppsummerer deres versjon av den nyeste forskningen og kunnskapen om klimaendringer. Strong støttet arbeidet til IPCC og bidro til å øke bevisstheten om dets funn. Det er etterhvert blitt sterk uenighet om IPCCs vitenskap.

 • Klimaforskere og eksperter: Strong samarbeidet med en rekke klimaforskere og eksperter innen ulike disipliner for å forstå og kommunisere klimavitenskapen slik at det tjente FNs interesser. Han bidro til å legge vekt på nødvendigheten av å stole på vitenskapelige bevis for å forstå klimaendringer og deretter utvikle politikk og tiltak basert på denne kunnskapen.

 • Konkretisering av vitenskapen i politikk: Strong var opptatt av å bruke klimavitenskapen som grunnlag for å utvikle konkrete politiske tiltak for å redusere klimaendringer. Han spilte en viktig rolle i å fremme klimaavtalen fra Rio Earth Summit i 1992, der landene forpliktet seg til å arbeide mot reduksjon av klimagasser og bærekraftig utvikling.

Sammen med sine samarbeidspartnere bidro Maurice Strong til å fremme forståelsen av klimavitenskapen som et avgjørende grunnlag for globale klimapolitiske tiltak. Strong og andre ledere arbeidet for å integrere klimavitenskapen i politikkutforming og oppmuntret til internasjonalt samarbeid for å bekjempe klimaendringer. @@@@@@det er nå sterk uenighet om hva som er rett klimavitenskap

Maurice Strong samarbeidet med flere fremtredende personer innen miljø og bærekraftig utvikling

 • Gro Harlem Brundtland: Gro Harlem Brundtland var en norsk politiker og tidligere statsminister. Hun var leder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtland-kommisjonen), som utarbeidet den kjente Brundtland-rapporten i 1987. Strong og Brundtland arbeidet sammen for å fremme begrepet bærekraftig utvikling.

 • Kofi Annan, tidligere generalsekretær for FN, samarbeidet tett med Maurice Strong, spesielt på klimaendringer. Strong ble utnevnt som spesialrådgiver for Annan på klimaendringsområdet, og de samarbeidet for å styrke FNs arbeid med klimaendringer.

 • Boutros Boutros-Ghali var en egyptisk diplomat og FNs generalsekretær i perioden 1992–1996. Han arbeidet sammen med Strong for å fremme FNs miljø- og bærekraftsagenda.

 • Den amerikanske mediemogulen Ted Turner samarbeidet med Maurice Strong for å etablere FN-stiftelsen " FN for en bedre verden" ("United Nations Foundation"), som har fokus på globale utfordringer, inkludert klimaendringer.

 • Maurice Strong samarbeidet med en rekke andre miljøforkjempere, politikere, og organisasjoner som delte hans engasjement for miljøvern og bærekraftig utvikling. Dette inkluderte personer som Rachel Carson, Al Gore, og miljøorganisasjoner som World Wide Fund for Nature (WWF).

Sammen arbeidet disse personene for å fremme miljøvern, bærekraftig utvikling og håndtering av globale utfordringer, inkludert klimaendringer, i FN-systemet og internasjonalt. Strong spilte en betydelig rolle som en brobygger mellom politikere, forskere og samfunnsaktører for å adressere disse spørsmålene.

En internasjonal tjenestemann med egne ideer

Maurice Strong var ikke en vitenskapsmann, men som en internasjonal tjenestemann og entreprenør innen miljø- og bærekraftsspørsmål. Hans betydning lå i å koble vitenskapelige funn og anbefalinger fra klimaforskere med politikkutforming og internasjonalt samarbeid for å adressere klimaendringer og miljøutfordringer. Han samarbeidet med klimaforskere og eksperter for å trekke på deres ekspertise i utformingen av politiske tiltak. Hans egen rolle var først og fremst som en pådriver for å fremme disse spørsmålene på den internasjonale dagsordenen og i politisk handling.

Bilde Maurice Strong FN web UNEP