Artikler > Frihet

Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet

Av Einar Eldøy 13.4.2022

Naturretten gjelder alt og alle i vår felles verden

Alle tror at vi må ha lover, men det er ikke sant, for det finnes almengyldige prinsipper kalt naturretten som vil fungere utmerket i våre liv.

Slike almengyldige rettigheter og plikter er enkle: Du har rett til å leve og formere deg som du vil, og du skal ikke skade noen eller noe. I et økologisk eller universelt perspektiv gjelder dette for alt rundt oss: alle skapninger, all geografi, alle deler av vår verden. Alle har rett til å være her, og alle må akseptere at alle andre har denne retten.

Det store naturlige systemet kalt universet er rommet der naturretten gjelder, og vi har ingen rett til å heve oss over alt og gjøre som vi vil, slik som å gjøre grove inngrep i naturen.

Naturretten er ikke farlig for det er slik et samfunn skal fungere: Frie mennesker i et naturbasert system i fri dialog om hva som er best for dem alle.

Fundamental tankefeil at vi må ha lover

Lovene i samfunnet kveler oss, vi har mange lover og får stadig flere, samt styring basert på internasjonale avtaler. Konsekvensen er at vår frihet er direkte truet, og dette skjer fordi vi aksepterer det. Vi er blitt slaver i alle praktiske henseende.

Store ressurser går med til å finne ut hva lovene egentlig betyr, hva vi har lov til og ikke lov til, og rettsaker er store og kompliserte fordi lovene er mangelfulle, uklare og kompliserende.

Vi tror at vi kan herje fritt på områder som ikke er regulert av lover eller der lovene har mangler. Eksempler er økologisk kriminalitet og massiv daglig dreping av dyr der naturlig praksis er mangelfull eller mangler helt. Med naturretten som generelt prinsipp kunne vi ha løst opp i slike uetiske forhold.

Naturretten er et ideal vi skygger unna

Naturretten har inspirert til mange tanker om frihet som i den amerikanske og franske revolusjonen, og her hos oss som inspirasjon for grunnloven. Vi kaller den et ideal, men vi praktiserer ikke naturretten for den fjerner muligheten for styring og maktbruk over andre.

Gjør lovverket fundamentalt enkelt, det er det beste

De viktigste naturlige rettigheter er retten til eget liv og frihet som gjelder ubegrenset. Bare frivillig kan man gi fra seg noe av disse rettene, og aldri kan et flertall bestemme at naturretten ikke skal gjelde for en person, for de kan ikke overkjøre henne eller ham.

Noen tar med retten til egen eiendom i naturretten selv om det ikke er selvsagt, for ingen kan ha større rett til ressurser enn det andre har, og ingen kan ta fra fellesskapet det som felleskapet har. Løsningen her kan være deling, kooperativer eller andre fellesordninger.

Naturretten er innbakt i all konfliktløsing

Naturretten er det bærende prinsipp i alle konflikter som skal løses, og det gir en praksis basert på logikk og fornuft. Det er ingen selvfølge at lover kan løse alle saker, for noen ganger er lovene mangelfulle, ikke komplette eller de mangler rett og slett. I slike tilfelle er naturretten den praksis man tyr til.

Lovenes har en "positivistisk struktur" som sier hva som er lovlig og ulovlig

Denne såkalte rettspositivisme fører for langt og feil avsted. Det er ikke mulig å dekke alle tenkelige hendelser med bestemmelser og vurderinger med "positive" bestemmelser, og vi maler oss til slutt inne i et logisk hjørne vi ikke kommer ut av ved slik praksis.

Skrevne lover er kontrollinstrumenter og inneholder fordeler for noen utvalgte

Våre lover er en massiv struktur, og nytten av nye lover er nå negativ. Nye verdensdekkende lover kompliserer ytterligere, utstrakt bruk av overnasjonale avtaler forverrer situasjonen, og det komplette røret som kalles menneskerettigheter gjør situasjonen uholdbar. Lobbying, propaganda og svake politiske systemer fører igjen og igjen til overgrep som følge av lover.

Alle maktformer bruker lover og skaper overgrep mot personers frihet ved sin stadfesting av maktutøvelsen via vår hjernevaskede lydighet og organer som byråkrati og politi.

Alt kan tas bort og erstattes med naturretten og enkle konfliktløsningsmekanismer.

Mange lover stopper utviklingen

Utviklingen innen digitale medier, delingsøkonomien som representert ved for eksempel Uber og Airbn og motstand mot gjeninnføring av konsekvent ressursdeling i alle forhold hindrer fri utvikling og setter grenser for nye virksomheter. Det brukes store ressurser for å komme rundt lovene ved informasjonskampanjer, lobbying og bestikkelser, og advokater som er "dyktigere enn andre". Aldri fjernes slike bremsekloss-lover, noe som ville vært naturlig for de som ønsker et godt samfunn.

Naturrettens store styrke

Naturretten kan gi et fredelig samfunn der folk tar seg i vare før de starter konflikter, alles interesser gjelder likt, og vi kan alle ha retten til å bli latt i fred. Å underkjenne naturretten er faglig sett svakt for den er essensen i alle gode samfunn.

Naturretten gjeninnfører begrepet dyd/alminnelig moral i samfunnet slik at alle er hensynsfulle og aksepterer prinsippet om jevnbyrdighet.

Vi skal fjerne all styring av oss fra andre og ta bort lovene. La oss nå se hva vi får til dersom alle er frie og styrer seg selv bare via naturretten og uten komplekse lovsystemer.

En slik radikal løsning er den eneste varige og det beste grunnlaget for et samfunn. La oss bygge det derfra og se hva vi reelt trenger.

Photo by Valentin Antonucci: https://www.pexels.com/photo/person-s-hand-reaching-out-to-the-sky-9089626/

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.