Artikler > Frihet

La oss søke den ultimate balanserte friheten i vårt område

Av Einar Eldøy 23.12.2023

Reglene må være nesten ingen, gode og praktiseres med velvilje

Vår form for frihet er bygget inn i et juridisk system. Ved disputter er rettens metoder verktøyet vi bruker for å finne løsninger. Retten legger grunnlaget for det som skjer i samfunnet. Det er en enorm samling regler som anvendes i samfunnets daglige regelstyring. Vi har styring av alt: sentralbanken, politiske partier, regjeringer, etterretningsbyråer, rettsapparatet, undervisning, væpnede styrker, politi, helsevesenet, store selskaper, media, innbyggerne, og mer. Det finnes instrukser eller rettsregler over alt, alt er styrt av regler om hva som er rett. Vi kaller det et rettssikkerhetsprinsipp, men alle lover har en påleggende eller innskrenkende natur.

Stadig mer detaljerte lover gjør oss ikke frie

Det har alltid vært vanlig at nordmenn selv styrer alle saker i egne instanser, men overnasjonalitet på flere områder er nå et faktum. I helse- og militære saker har norske myndigheter gitt fra seg del av retten til å beslutte/dømme.

Vi sier at vi er så detaljerte for at innbyggerne innenfor dette rammeverket kalt loven skal være frie. Hensikten med det hele er forutsigbarhet og den ønskede grad av individuell frihet. La oss se nærmere på frihet, og vurdere om vi har lykkes med å skape frihet, nok frihet.

Rettssikkerhetsprinsippet som prinsipp for individuell frihet

Prinsippet bak alt dette er rettssikkerhetsprinsippet. Det står som en sentral søyle i enhver rettsstat og utgjør en grunnleggende garanti for individuell frihet og rettferdighet. Det fundamentale mål er å sikre at alle enkeltmennesker behandles rettferdig innenfor rettssystemet, uten vilkårlighet eller urettferdig behandling fra myndigheter eller andre innbyggere. Men det kan argumenteres med at systemet ikke er presist, og aldri har vært presist.

På sitt mest grunnleggende nivå handler rettssikkerhet om å sikre at ingen skal kunne fratas sine rettigheter eller ilegges straff uten en rettferdig og lovlig prosess. Dette prinsippet er bygget på prinsipper om rettferdig rettergang, likhet for loven og beskyttelse mot vilkårlig frihetsberøvelse. Men de såkalte lovene er mangfoldige, komplekse og har irrganger, og institusjonene som skal praktisere dem er i ferd med å miste grepet. I Norge har vi saker som må gjøres om, feil, og rettsinstanser har forskjellige syn på rett dom.

Rettergang for de som bryter reglene er ikke alltid uten ulempe

I Norge er rettsapparatet en del av statapparatet. En essensiell del av rettssikkerheten er retten til en rettferdig rettergang. Dette inkluderer retten til en uavhengig og upartisk domstol, rett til å bli informert om anklagene mot seg, rett til forsvar og rett til en rettferdig og offentlig rettssak. Disse rettighetene danner grunnlaget for å sikre at individets frihet ikke kan krenkes uten tilstrekkelig grunn og juridisk grundighet.

Videre handler rettssikkerhetsprinsippet om beskyttelse mot vilkårlig eller ulovlig frihetsberøvelse. Dette inkluderer krav om at myndighetene må ha klare og lovmessige grunner for å fengsle en person, samt at den frihetsberøvede skal ha rett til å få sin sak vurdert av en domstol innen rimelig tid.

Hensikten er å beskytte innbyggerne mot overgrep

I et samfunn som verdsetter individuell frihet og rettferdighet, er rettssikkerhetsprinsippet en avgjørende mekanisme for å sikre at loven beskytter og respekterer hver enkelt innbyggers rettigheter. Uten dette prinsippet ville rettssystemet kunne misbrukes til å undertrykke enkeltpersoner, og individuell frihet ville være betydelig truet.

Kort sagt er rettssikkerhetsprinsippet en kritisk garanti for individuell frihet, som sikrer at ingen står over loven, at alle borgere har rett til en rettferdig behandling innenfor rettssystemet og at avsagt dom er riktig.

Men den ultimate frihet finner man i et område uten lover

Kan man tenke seg et område med system uten lover og hvilke prinsipper skal et slikt område bygge sin rett på?

Tanken om et område uten lover, kjent som et anarkistisk samfunn eller et område uten formelle regler, er interessant. Selv om dette konseptet kan virke fristende med tanke på absolutt frihet, viser historie og samfunnsteori at fullstendig fravær av lover og regler kan føre til kaos og uforutsigbarhet. Det kan hevdes at anarki er en teori, for noen en drøm, og at et minimum av regler må finnes. Det kan være praktiske regler eller moralske regler.

Implisitte felles prinsipper må finnes

Selv i miljøer uten lover vil det være implisitte prinsipper eller uformelle regler som samfunnet følger for å opprettholde noen former for orden. Disse kan inkludere:

 • Selvregulering: En naturlig tendens mot å respektere andres rettigheter og eiendom for å unngå konflikter. Dette kan være basert på gjensidig respekt og sosiale normer.

 • Konsensusbaserte avgjørelser: Beslutninger blir tatt gjennom enighet og diskusjon i stedet for formelle lover. Fellesskapet kan komme sammen for å løse konflikter og finne løsninger basert på gjensidig samtykke. I de små samfunn i tidlige tider i Norge kom alle til tinget og hadde rett til å tale.

 • Etiske retningslinjer: Selv om det ikke finnes formelle lover, kan et anarkistisk samfunn basere seg på etiske retningslinjer og moralske verdier som respekterer individets frihet og rettigheter.

 • Lokalt selvstyre: Desentralisert styring der lokalsamfunnet selv tar ansvar for organisering og beslutningstaking.

Ikke et sårbart samfunn, men et stabilt samfunn

Det er likevel viktig å merke seg at et samfunn uten lover og regler kan være sårbart for ulike utfordringer. Uten et formelt rettssystem eller institusjoner kan det oppstå konflikter som ikke kan løses på en rettferdig eller harmonisk måte. Dette kan føre til ujevn maktfordeling, manglende beskyttelse av svakere grupper og til slutt skape et miljø preget av ustabilitet.

Å oppnå den "ultimate friheten" i et samfunn uten lover er en kompleks idé. Mens det kan innebære en viss grad av individuell frihet, er det samtidig viktig å vurdere behovet for strukturer og regler som sikrer rettferdighet, beskyttelse og stabilitet for samfunnet som helhet.

De alternative formene finnes allerede - alternativ disputt resolusjon

Andre former for institusjoner enn et rettsapparat med lover, politi, domstoleri kan tenkes. Et samfunn kan basere seg på dialog og forhandlinger som primærmetode for å løse tvister. Dette konseptet er kjent som konfliktløsning gjennom alternative metoder (engelsk ADR - Alternative Dispute Resolution - alternativ disputt resolusjon). ADR omfatter flere tilnærminger for å løse tvister uten å ty til det tradisjonelle rettssystemet.

Noen av de mest vanlige ADR-metodene inkluderer:

 • Forhandlinger: Direkte dialog mellom partene i konflikten, hvor de søker å komme til en gjensidig akseptabel løsning uten involvering av tredjeparter.

 • Mediering: En nøytral tredjepart (mediator) hjelper partene med å finne en løsning ved å fasilitere dialog, identifisere felles interesser og bistå i å utarbeide en avtale.

 • Voldgift: Konfliktløsning der en uavhengig tredjepart, kalt voldgiftsdommer, tar en beslutning som er bindende for begge parter. En slik løsning brukes nå for verdivurderinger i forsikringsbransjen.

Aktivt finne løsninger for tvister uten konfrontasjon

Disse metodene er bygget på prinsippene om frivillig deltakelse, konfidensialitet, og muligheten for partene til å ha en aktiv rolle i å finne løsningen.

Et samfunn som er basert på dialog og forhandlinger for å løse tvister, kan være mer fleksibelt, effektivt og mindre konfronterende enn å stole utelukkende på rettsapparatet. Det gir også en mulighet for mer tilpassede løsninger, som tar hensyn til de unike omstendighetene i hver konflikt.

Men det er viktig å merke seg at ADR ikke nødvendigvis er egnet for alle typer tvister. I tilfeller der det er et betydelig maktubalanse mellom partene, eller når det gjelder alvorlige kriminelle handlinger, kan en formell rettsprosess være mer hensiktsmessig for å sikre rettferdighet og beskyttelse.

Ny kultur med samarbeid, respekt, fredelig og gjensidig aksept

Likevel kan et samfunn som bygger på dialog og forhandlinger som grunnleggende prinsipp for konfliktløsning, bidra til å fremme en kultur preget av samarbeid, respekt og muligheten for å løse problemer på en fredelig og gjensidig akseptabel måte.

Å oppnå fullstendig maktbalanse i et samfunn kan være en svært kompleks oppgave, og det er viktig å erkjenne at fullstendig balanse kanskje ikke er realistisk å oppnå. Likevel er det visse prinsipper og tiltak som kan bidra til å nærme seg en mer balansert maktfordeling:

 • Demokratiske prosesser: Demokratiske systemer som gir alle borgere mulighet til å delta i beslutningstakingen, enten direkte eller gjennom representanter, kan bidra til å distribuere makt jevnere i samfunnet.

 • Styrking av institusjoner: Sterke og uavhengige institusjoner, som rettssystemet, mediene og det sivile samfunn, kan bidra til å balansere makt ved å sikre at ingen enkeltaktør har ubegrenset kontroll.

 • Transparens og ansvarlighet: Åpenhet i beslutningsprosesser og ansvarliggjøring av myndigheter og institusjoner bidrar til å redusere misbruk av makt og øker tilliten i samfunnet.

 • Inkluderende politiske og sosiale strukturer: Å fremme inkludering og representasjon av ulike grupper i beslutningsprosesser og samfunnslivet kan bidra til å redusere ulikheter i maktfordelingen.

 • Utdanning og bevisstgjøring: Å gi folk kunnskap om deres rettigheter, ansvar og hvordan de kan delta i samfunnet kan styrke enkeltmennesker og bidra til en mer balansert maktstruktur.

 • Begrensning av konsentrasjon av makt: Reguleringer og politikk som begrenser monopolistisk kontroll over ressurser, økonomi eller politikk er viktige for å forhindre ubalansert maktfordeling.

 • Kulturell endring: Endring av kulturelle normer som fremmer likestilling, respekt for mangfold og samarbeid kan bidra til å skape en mer balansert maktstruktur på flere nivåer i samfunnet.

Det er viktig å merke seg at å oppnå fullstendig maktbalanse kan være en stadig pågående prosess som krever vedvarende innsats, endring og tilpasning. Det kan også være ulike synspunkter og utfordringer som må håndteres underveis. Likevel er arbeidet med å nærme seg en mer balansert maktfordeling et viktig aspekt for et rettferdig og inkluderende samfunn.

Photo by Ketut Subiyanto