Artikler > Frihet

INGEN STAT: Kristelig anarki basert på kristelige prinsipper

Av Einar Eldøy 1.2.2024

Vær kristelig: Kristelig anarki avviser statlig autoritet

I følge historien hadde Jesus problemer med autoritetene - med maktapparatet. Han ville at alle skulle oppføre seg skikkelig, vise omtanke og kjærlighet, og at det burde være nok.

Tenk et område styrt etter kristendommens prinsipper, en filosofisk og teologisk retning som kombinerer prinsippene i kristendommen med en avvisning av statlig autoritet. Dette synet tar ofte inspirasjon fra tolkningen av Jesus Kristus' lære som en veiledning til ikkevold, kjærlighet, og avvisning av maktovergrep.

Her er noen viktige aspekter ved kristelig anarki:

  • Jesus som forbilde: Kristelig anarki vektlegger Jesus Kristus som et eksempel på fred, kjærlighet og radikal avvisning av verdslig makt. Jesus' undervisning om ikkevold og kjærlighet til fiender blir sentrale prinsipper for kristelig anarki.

  • Ikkevold: En sentral del av kristelig anarki er prinsippet om ikkevold, også kjent som ahimsa. Dette innebærer avvisning av fysisk maktbruk og fremmer i stedet passive motstandsmetoder for å bekjempe urettferdighet.

  • Avvisning av staten: Kristelig anarki avviser ideen om en legitim stat. Anarkistiske kristne mener at troen på Gud og Jesus ikke kan forenes med støtte til en verdslig autoritet som bruker tvang. De ser på staten som et maktsystem som ofte går imot prinsippene i Jesu lære.

  • Sosial rettferdighet: Kristelig anarki vektlegger ideen om sosial rettferdighet, inkludert bekjempelse av fattigdom, ulikhet og undertrykkelse. Mange kristelige anarkister ser på Jesus som en forkjemper for de svake og marginaliserte.

  • Frivillig samfunnsorganisering: I stedet for en sentralisert stat, fremmer kristelig anarki ideen om frivillig samfunnsorganisering basert på gjensidig samarbeid og kjærlighet. Dette kan innebære lokale, desentraliserte fellesskap som lever i tråd med kristelige verdier.

  • Kritikk av institusjonalisert religion: Kristelig anarki inkluderer ofte en kritisk tilnærming til institusjonell religion, spesielt der den blir sett på som støttende av verdslig makt og ikke i tråd med Jesu lære.

  • Tro på individuell frihet: Kristelig anarki understreker individuell frihet og ansvar. Troen på Gud og etterlevelsen av Jesu lære sees som en personlig forpliktelse snarere enn noe som skal påtvinges gjennom ytre autoritet.

Et godhetsbasert samfunn

Det er viktig å merke seg at det er variasjoner innenfor kristelig anarki, og ikke alle som identifiserer seg med denne retningen, deler de samme synspunktene. Ideene kan også variere i styrke og vektlegging avhengig av individuelle tolkninger.

Det er tid for nytenking - bli med du også.

Photo by Francesco Paggiaro