Artikler > Frihet

Frykt som politisk verktøy lager trøbbel i Kina

Av Einar Eldøy 1.1.2024

President Xi i Kina presser alle lag i folket til politisk aksept

Kina er svært. Kinesere er tradisjonelt vant til å ordne opp selv. Den nye femårsplanen utgitt i september 2023 skal bekjempe at folk driver med aktivitet utenom reglene. President Xi har lovet at han med denne femårsplannen vil stoppe nye og skjulte former for fri virksomhet. Han vil nå styre med frykt - de som bryter reglene hans vil alle bli tatt og straffet fordi de er korrupte. Det er skapt usikkerhet om hvor langt myndighetene vil gå, hvilke grenser som gjelder, og mange er blitt fryktsomme.

Kina er egentlig et imperium. Å styre et land som Kina er en enorm utfordring som krever en balanse mellom kontroll, stabilitet og evnen til å håndtere komplekse og presserende utfordringer. Den nåværende tilnærmingen under president Xi Jinping har vært preget av en sterk vektlegging av frykt og kontroll for å opprettholde makt og stabilitet. Det er uro i landet nå, presset på folket er tydelig, og det skal bli varig. President Xi har problemer med økonomi, sosiale forhold og de politiske tiltak som må til.

Å opprettholde konstant press av frykt kan konsolidere makt, men sliter på folket

Frykt har alltid negative konsekvenser. "Styre-med-frykt"-tilnærmingen ser ut til å ha skapt en atmosfære av forsiktighet blant byråkratene. Dette fører til at de prioriterer å unngå risiko fremfor å ta dristige avgjørelser som Kina trenger for å håndtere samfunnsutviklingen..

Kontinuerlige utrensninger og opprettingskampanjer helt opp til høyeste og ned til laveste nivå, inspirert av Maos ideer om kontinuerlig revolusjon, kan bidra til å opprettholde partikontrollen. Men det ser ut til at det har dempet politisk debatt og skapt en ubesluttsomhet blant lavere tjenestemenn i landet. Dette hemmer evnen til å takle langsiktige problemer som økonomisk effektivitet, innovasjon og balansering av ulike politiske krav.

Makta rår, men det bremser utviklingen

Denne tilnærmingen har bidratt til å opprettholde makta, men kan etterhvert ha negative konsekvenser for Kinas langsiktige utvikling. Redusert støtte til private virksomheter, økt formalisme og frykt for politisk misnøye kan svekke økonomien ytterligere og gjøre det vanskeligere å håndtere utfordringene. De største er å redusere gjeldsnivået samtidig som man støtter utvikling av sosiale tjenester og skaper økonomisk vekst.

Den politiske ledelse strever med å finne balansen

For å lede Kina effektivt må ledelsen finne en balanse mellom å opprettholde stabilitet og samtidig skape et miljø som oppmuntrer til innovasjon, risikotaking og politisk debatt. Det krever ikke bare kontroll, men også muligheten til å gi rom for ulike meninger og til å oppmuntre til konstruktiv kritikk, slik at landet kan tilpasse seg og håndtere sine utfordringer på en mer bærekraftig måte.

Kina viser tydelig svakhet nå

Det er en svakhet at frykt er blitt et ledende begrep i Kina, og at alle lag av samfunnet merker bruken av frykt. Slik overdreven bruk av frykt som et ledende verktøy i styringen av et samfunn kan ha alvorlige konsekvenser på både kort og lang sikt. Når frykt blir en primær metode for å opprettholde kontroll, kan det føre til flere betydelige problemer:

  • Hemming av kreativitet og innovasjon: Fryktbaserte systemer begrenser vanligvis fri flyt av ideer og risikotaking. Dette kan føre til en stagnasjon når det gjelder innovasjon og kreativitet, som er viktige drivere for vekst og fremgang i et samfunn.

  • Samfunnsmessige konsekvenser: Kontinuerlig bruk av frykt kan skape et samfunn preget av mistillit, isolasjon og til og med paranoia. Dette kan føre til at samfunnet splittes, og tilliten mellom borgere og myndigheter svekkes, noe som kan ha vidtrekkende konsekvenser for sosial harmoni og samhold.

  • Økonomiske implikasjoner: Frykt kan påvirke økonomien ved å redusere entreprenørskap, handel og investeringer. Når mennesker er redde for represalier eller usikkerhet, er de mindre tilbøyelige til å investere eller ta økonomiske risikoer.

  • Politiske utfordringer: Overdreven bruk av frykt kan undergrave demokratiske prosesser og begrense politisk debatt og deltakelse. Det kan føre til mangel på mangfold i meninger og beslutninger, som er viktige for å finne robuste løsninger på komplekse problemer.

Kina er økonomisk nummer to i verden, greier de å ta førsteplassen

På lang sikt kan en kontinuerlig tilnærming basert på frykt føre til en svekkelse av samfunnet som helhet. Det kan redusere samfunnets evne til å tilpasse seg endringer, løse problemer og håndtere utfordringer på en konstruktiv måte.

Å balansere behovet for kontroll med innbyggernes frihet og personlige tiltak og uttrykk, innovasjon og risikotaking er avgjørende for et samfunn som ønsker å utvikle seg og trives på lang sikt. Å oppmuntre til en atmosfære av tillit, åpenhet og ansvarlighet blant ledere og innbyggere er essensielt for å skape et robust og bærekraftig samfunn.

Store land uten indre sammenheng kan falle fra hverandre. Følg saken.

Photo by Mehmet Yasin Kabaklı