Artikler > Frihet

FREDSBYGGING: Johan Galtung virket for gode fredsprosesser

Av Einar Eldøy 17.2.2024

STUDER VURDER PRAKTISER: Johan Galtungs ideer om fred, vold, konflikt og konfliktløsning, imperialismens mekanismer

Johan Galtung døde 17.2.2024.

Johan Galtung var en ledestjerne for verden fredelige framtid. For Johan Galtung er fredsbygging en prosess som går utover bare fraværet av krig eller direkte vold. Det innebærer å skape og opprettholde forhold som muliggjør en bærekraftig, rettferdig og harmonisk samhandling mellom individer, grupper eller nasjoner. Han tenker helhet og bærekraft.

Det kan bli fred på Jorda ved å bygge fred

Fredsbygging handler om å jobbe aktivt for å finne interessekonflikter, løse konflikter, redusere vold og adressere de underliggende årsakene til konflikter.

Det kan inkludere:

  • Konfliktforebygging: Identifisering og adressering av potensielle konflikter før de eskalerer til voldelige hendelser.

  • Løsningsorientert tilnærming: Å bruke metoder og strategier for konfliktløsning, inkludert forhandlinger, medvirkning av alle parter og bruk av dialog for å oppnå fredelige løsninger.

  • Oppbygging av bærekraftige samfunn: Å adressere underliggende strukturelle problemer som fattigdom, ulikhet og urettferdighet som kan være røttene til konflikter.

  • Fremme av samarbeid og forsoning: Å oppmuntre til samarbeid, forståelse og respekt mellom parter som tidligere har vært involvert i konflikt.

Kultur for fred er grunnlaget

Galtung legger vekt på behovet for å bygge en positiv fredskultur gjennom slike tiltak, der konflikter håndteres på en konstruktiv måte, og samfunnet som helhet søker å oppnå rettferdighet og harmoni. Friedens bygning er en dynamisk prosess som involverer flere nivåer av samfunnet og krever langsiktig engasjement for å skape varig forandring.

Johan Galtung har en rik idebakgrunn, mange gode konsepter

Johan Galtung, en ledende skikkelse innen freds- og konfliktforskning, har lagt frem flere ideer og teorier knyttet til disse temaene. Her er en oversikt over noen sentrale konsepter:

  • Fred: Galtung definerer "negativ fred" som fravær av direkte vold og "positiv fred" som tilstedeværelsen av sosial rettferdighet. Han vektlegger betydningen av å jobbe for både fravær av vold og etablering av rettferdighet for å oppnå varig fred.

  • Vold - Galtung skiller mellom tre typer vold: Direkte vold er fysisk aggresjon, strukturell vold er urettferdige strukturer i samfunnet som kan forårsake indirekte skade (fattigdom, diskriminering, osv.), kulturell vold: Ideologier, normer eller verdier som legitimerer eller opprettholder volden.

Konflikt finnes hele tiden, og må løses positivt

Galtung ser på konflikter som uunngåelige og potensielt konstruktive. Han skiller mellom "positiv" og "negativ" konflikt. Positiv konflikt kan føre til positiv endring, mens negativ konflikt kan være destruktiv.

Han har utviklet modeller for konfliktløsning som "transcendence" og "transformasjon":

  • Transcendence: Å finne løsninger som tilfredsstiller alle parter og overskrider konfliktens opprinnelige kjerne.

  • Transformasjon: Går dypere og forsøker å forandre selve strukturene som skaper konflikten.

Imperialismen skaper konflikter, har klare mekanismer

Galtung har studert imperialisme og maktstrukturer. Han har fremmet ideer om "kulturell imperialisme" der en kultur dominerer og påvirker andre kulturer. Han vektlegger også økonomisk imperialisme der ressurser og makt blir utnyttet av sterke aktører på bekostning av svakere.

Disse ideene er grunnleggende for Galtungs tilnærming til fredsbygging, konfliktløsning og analysen av maktstrukturer.

Photo by MART PRODUCTION