Snart er all ulv i Norge drept - omtrent 90 igjen nå (2021: 70)

Snart er all ulv i Norge drept - omtrent 90 igjen nå (2021: 70)

kategori: natur

Skammelig store meningsforskjeller om rovdyr

Det er i dag vesentlige og ødeleggende forskjeller i oppfatningen av hvordan vi skal behandle rovdyr i Norge. Antallet dyr som faktisk finnes er nå skremmende lavt, og med stadige selvtekts-aksjoner er situasjonen tatt ut av de vanlige demokratiske former og inn i området for organisert kriminalitet, politisk hysteri og lokalt sneversyn. Listen over rovdyr i Norge er sørgelig lesing, og vi beveger oss nær utryddelsesgrensen for disse dyrene. Dyrene har vært her lenge, de har en plass i økosystemene og vi har en naturlig plikt til å sørge for at de kan leve her.

Les mer: Norges skam kalles måten vi behandler ulv og andre rovdyr på.

World Wildlife Day er 3. mars hvert år. Det politiske system i Norge (partiene og byråkratene deres) tillater og skaper omfattende skade på rovdyrs habitat og reduserer antallet ned mot utryddelse. Eksempelvis er der nå (2021) omtrent 70 ulver i Norge.

Norge bryter nå Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Norges myndigheter arbeider nå tvert i mot den brede folkemeningen som vil la rovdyrene ha muligheter i gode habitater. Dette er klart mulig i Norges vidstrakte land. Norge gjennomførte rovdyrpolitikk er en internasjonal skandale.

Ubrukt kunnskap og fryktkontroll

Storsamfunnets utvikling skremmer mange nå, og vår manglende kunnskap om andre skapninger og det kontinuerlige presset vi legger på alle naturlige miljøer. Vi reduserer habitater slik at det snart ikke er inngrepsfrie områder igjen i Norge for kommende slekter og det dyreliv som hører hjemme der. Med rovdyr i naturlige mengder kan det hende det blir nye måter å ferdes på i naturen, holde husdyr i frie områder og delta i utviklingen av bærekraftige økosystemer. Å slippe sauene sine ut i forvaltningsområdet for rovdyr uten tilsyn er høyrisikosport eller ren dumhet.

Se vår artikkel om rovdyrenes rolle i balansen i naturen

Ulvetur i Østmarka for å se etter ulvespor - er ulven farlig, skal vi drepe den? Nei.

Det finnes ulv i Østmarka i Oslo

Hva vet vi om ulv egentlig, hvor farlig er den og hva holder den på med. Skoleklasser og andre interesserte reiser nå ut for å sjekke spor og forstå dette fenomenet i Østmarka i Oslo - se artikkel i bladet Våre Rovdyr nr. 2/2014.

Storaksjon mot ulovlig ulvejakt

Politiet aksjonerte for en tid tilbake mot 12 personer som skal ha drevet ulovlig ulvejakt og organisert uttak av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv. Det innvendes mot politiaksjonen at feilslått forvaltningspolitikk er i ferd med å ødelegge hele samfunn, og jakt, utmarksbasert næringsvirksomhet og friluftsliv lider under ulvens tilstedeværelse og umuliggjøres. Det er langt fram til enighet i denne saken. Hvor mye sau tar egentlig ulven? Skal ikke folk passe på sauene sine innenfor et område for ulv? Skal vi ha rovdyrfrie soner og hvordan skal vi sikre rovdyrfrihet?

Død ulv er et sørgelig syn, og det er jo en ulvedrept sau også, men saker må settes i sitt rette lys.

Skandinaviske ulvers opprinnelse

Det finnes genetisk informasjon om ulvene i Skandinavia og Russland, og vi vet nøyaktig hva ulvene har foretatt seg og hvor de har vært. Det er litt tragisk at ulvedebatten er havnet på dette detaljnivået. Med mer felling av ulv nå havner vi i en situasjon der vi vet alt om genene til ulven, men der er ingen ulv å bruke kunnskapen på.

Tall fra oppgjør av rovdyrdrepte reinskalver

Fra bladet Våre Rovdyr sakser vi at det påstås at 116.660 reinskalver er tatt av rovdyr. Fra statistikken over utbetalinger framgår det at omtrent 10.000 dyr er erstattet som om de var drept av rovdyr, etter at det er søkt om erstatning for omtrent 50.000 dyr. Det er påvist at 500 dyr er drept av rovdyr. Det er åpenbart noe som ikke stemmer her. La oss ta dette på alvor og skape gode ordninger og klare forhold.

Hvorfor hyler ulven

Ulvehyl er bevisste handlinger som er viktige i forhold til andre ulver, de viser rang og hvis en ulv fjernes fra flokken eller for å verne om sitt territorium.

Ulvehyl er et sosialt fenomen, et signal om flere ting, som gir ulvene beskjed om det som skjer.

Ulvereservater foreslått

Et forslag om å ha alle ulvene i et inngjerdet område har vært satt fram noen ganger. Bak et gjerde ville man ha full kontroll på ulven, og kunne kontrollere antall og oppførsel ganske lett. Ulven som problem ville forsvinne, og sauene ville kunne streife fritt omkring på store områder uten tilsyn.

Men logikken er noe bristende for sauene er ikke noe streifdyr, de bor i bygda og kan nok stikke seg bort av og til, men ulven er en streifer av natur og trenger store områder å vandre i. En løsning med sauegjerder og gjeting er nok den nærmeste løsningen, den naturlige løsningen, den riktige løsningen og et skritt mot en ende på den hysteriske rovdyrdebatten vi har.

Naturen blir nå vurdert økonomisk

Alle er enige om at naturen har en egenverdi, men begrepet økosystemtjenester innføres nå, muligens på bakgrunn av at menneskelig aktivitet har en klar negativ virkning på klodens biologiske mangfold og økosystemer. Økosystemtjenester er tatt i bruk for å vise at naturen som har en egenverdi også bidrar med helt konkrete tjenester som vi har direkte og indirekte nytte av, eksempelvis mat, vann, brensel. Har slike kalkyler egentlig noen verdi, og er dette et nytt skritt i retning av kommersialisering av naturen?

Vi vet for lite om naturen, og lar hysteriet styre det vi gjør.

Ulver i flokk finnes ikke her, streifende par og enkeltulver, det naturlige er flokker, klarer vi å få det til her hos oss.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Foreningen Våre Rovdyr

Svenska Rovdjursföreningen

FN The Economics of Ecosystems and Biodiversity TEEB

Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester NOU 2013:10

Les også: