Sentrale begrep om naturvern samlet i 5R metode gir god verden

Sentrale begrep om naturvern samlet i 5R metode gir god verden

kategori: natur

Vei til null avfall staket ut

Tankene om null avfall har vært en drøm, men er nå i ferd med å vokse til en praktisk realitet. Et nøkkelbegrep er 5R.

I gamle dager hadde alle familier melkespann som de hadde i mange år og fylte hver dag på melkebutikken. I Spania/Italia har det vært vanlig å kjøpe juice og vin på egne flasker som brukes om igjen. Prinsippet sprer seg, for tanken er god, og mange butikker har varer der man selv kan fylle pulvervarer og væsker på egen emballasje. Null avfall og gjenbruk er parolen.

Vi kan konkludere med at våre tanker omkring fornuftige måter å leve på i verden går mot det bedre. Et populært begrep som nå introduseres hos oss er 5R, de fem “R”ene, som er et engelsk begrep innen naturvern. De er: Reduce, Reuse, Recycle, Recover og Residual management. Målet er null avfall.

En norsk variant av begrepet kan være: reduksjon, gjenbruk, resirkulering, gjenvinning og rest-styring. Et eksempel på rest-styring er kompostering eller produksjon av biogass fra planterester.

nytt_norge_naturvern_system Matrester lager man for mye av, mye mer kan spises, og så kan resten komposteres.

Kilde-reduksjon er den første “R” i 5R hierarkiet

Veien til nullavfall starter ved kilden til mulig avfall. Reduksjon ved kilden er den mest effektive og verdifulle måte å begrense miljø-ødeleggelse og motvirke overforbruk. Det man ikke bruker skader ingen, og etterlater seg ingen rester eller avfall. Reduksjon ved kilden motvirker at det forekommer restmaterialer og avfall under fremstilling, distribusjon og bruk av et produkt.

Jordas økosystem har begrenset kapasitet til å absorbere fremmede materialer og generere fornybare ressurser. Et stadig økende forbruk fører til svekkelse av de naturlige systemene. Kilde-reduksjon er å gripe inn i forbruket med tiltak for å endre måter å gjøre ting på, hva vi tenker og hva vi forbruker.

nytt_norge_avfall_gjenbruk Datamaskiner er ikke konstruert for gjenbruk, for utviklingen går så fort. Eller kan man snu på det? Skifte ut komponenter etter hvert?

Gjenbruk er å tenke videre enn før

Man kan gjenbruke en ting hvis levetiden og den generell tilstand ikke gjør det best at tingen blir sendt til et deponi eller resirkuleres. Mange ganger kan gjenbruk være den beste løsningen. Vurder om klær, stoff, glassbeholdere, byggevarer, datamaskiner og mange andre ting kan brukes av andre, eller til noe annet og få forlenget levetid. Noen ganger er en ting brukt på en helt annen måte enn det som den er tiltenkt. Et eksempel er at gamle bildekk brukes til å beskytte skipsskrog.

Resirkulering

Alle har sannsynligvis en boks eller to-tre for resirkulering. Mange har slike i klasserommet på skolen, og til og med på arbeidsplasser er de begynt å komme. Resirkulering er en konkret handling som bidrar til en bærekraftig utvikling ved å redusere mengden av materiale som kastes på fyllplasser.

Resirkulering er en avfallsbehandlingsprosess som gjeninnfører produksjonsrester eller materialer fra et produkt som er brukt ferdig. Resirkulering fører til at deler av produktet tas inn i et nytt produkts produksjonssyklus. Resirkuleringen av plast og papir er gode eksempler på resirkulering.

nytt_norge_glass_resirk Glass resirkuleres til mange ting. Tenk at det beste er å bruke færre produkter som selges med glassemballasje. Gjenbruk eller slutte å bruke produktet? Finne en butikk som har dispensere der man kan fylle?

Med resirkulering kan vi få en reduksjon i mengden av det avfallet som fører til forurensning. Husk at noen materialer ta flere tiår, kanskje århundrer for å brytes ned. Resirkulering beskytter naturressurser fordi et resirkulert materiale benyttes i stedet for et som tas fra naturen.

Gjenvinning er å gjenskape

Gjennvinning er en kjemisk eller fysisk prosess som gir avfallsmaterialene de samme egenskaper som et nytt råmateriale. Denne prosessen er eksempelvis brukt under re-raffinering av brukte oljer.

nytt_norge_gjenbruk_ny Gode billige stoler, elegant utformet av brukte materialer er en suksess.

Rest-styring er å finne verdier i brukte ting

I rest-styring kan en gi avfall en bruks- eller markedsverdi gjennom ulike virkemidler. Alle metoder for rest-styring sparer råvarer og bidrar direkt til respekt for og beskyttelse av miljøet. Matrester kan komposteres og er et naturlig og effektivt gjødsel for dyrket jord. Energi-gjenvinning er en metode for rest-styring. Der bruker man den energi som finnes i avfallet ved å brenne det og gjenvinne energien til oppvarming av bygninger eller til å produsere elektrisitet. Det man ellers ikke kan bli kvitt kan man brenne ved høye temperaturer til aske og blande det i bygningsmaterialer. alt blir borte ingeting går på fylling.

De 5Rene kan lede oss mot et samfunn uten avfall. Tenk slike tanker og en naturlig verden uten avfall kan snart bli virkelighet.

Null søppel og et enklere liv: Zero Waste home.

Les også: