Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet livsglede

Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet livsglede

kategori: frihet

Repet snøres sammen for alle

Vi lever i et normert samfunn, og de som styrer oss vil at det skal bli mer. Alle skal være høflige, "normale" og ha "kunnskap" nok til å ta en jobb. Oppsummert er det å være sivilisert i henhold til samfunnets normer. Samfunnet bestemmer hva sivilisasjon er, og er du ikke slik er du u-"normal". "Staten", som er systemets ansikt her i "Norge", har som hovedoppgave å kontrollere hodene våre slik at vi alle tenker innenfor boksen. Men reaksjonene kommer mot systemet, for denne form for "sivilisering" er gått for langt.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre. Ha objektiv protest som grunnholdning til alt.

Les mer: Dagens tvungne skole er indoktrinering.

Samfunnet utvikler seg kontinuerlig, og fellesskapet griper sterkere og sterkere tak i oss. Noe av det som skjer er å innføre idealer for siviliserte mennesker eller idealer om hvordan de som er lærde, dannede eller skikkelige mennesker oppfører seg, og hvilken kunnskap de har. Meningen med en slik norm for sivilisasjon er å gi retningslinjer for hvordan vi skal være, og bygge opp og sette i verk tiltak slik at alle følger normen. Samfunnet bestemmer, og de som ikke følger retningslinjene kan rammes bredt og dypt.

Livet i balanse er i fare: 40 år i arbeidslivet er et ubalansert liv, det er for slaver.

De voksne er allerede ferdige og siviliserte

Foreldre, den eldre generasjon og formaliserte samfunns-institusjoner som barnehager, skoler og høyere læreanstalter har alle som mål å overføre sin sivilisasjons idealer til de yngre generasjoner, og ønsker å gjøre dem klare for et liv i det voksne samfunnet - som siviliserte mennesker - som arbeidstakere. For samfunnet er målet med den enkeltes liv å oppfylle kravene som er satt og lage en arbeidstaker som orker å arbeide i 40 år. Det har en pris, for det oppstår skader på mennesker som tvinges inn i i denne prosessen. Noen merker skadene - fysiske og psykiske - allerede når de er omtrent ti år gamle og må søke behandling.

Les mer: Ta tak i deg selv barna og foreldrerollen.

Virkeligheten er en annen enn den de tvinger oss inn i

Det foregår en prosess med å gjøre alle brukelige i henhold til normen for sivilisering. Vi ledes uten unntak inn i hver våre små spesial-emner med syl-smal kompetanse. Alle blir helt avhengige av hverandre i et yrkesliv der ingen er selvstendige, men totalt svekket og helt avhengige av andre. Alle kan bare gjøre en svært liten del av alt arbeid.

Klovner bryter alle regler for "sivilisasjon" og skaper moro, for seg selv og andre. Det er for få klovner her.

Gradvis forsterkes disse prosessene for stadig nye generasjoner. Belønningen er fysisk sikkerhet, allmenn kontrollert velstand, og alle må akseptere å dempe seg og kontrollere seg selv for å unngå mange typer oppførsel som kan støte andre. De nye generasjoner må oppføre seg sosialt akseptabelt og distingvert, de er fullstendig temmet eller sivilisert. Alle inngår når de har fullført prosessen i arbeidsstyrken i samfunnet, og de kan gjøre en jobb i et firma, organisasjon eller byråkrati.

Integrering blir til anonymisering

Prosessen med sivilisering betyr en utvikling mot stadig mer integrerte stats-samfunn hvor staten langsomt har tatt monopol på all undervisning, skatteinndrivelse og bruk av penger, samt eierskap til regelverkenes teori og praksis. Staten konsolideres stadig. Øket urbanisering er også en gunstig kontrollmekanisme - samle alle ett sted og kontrollfunksjonen blir lettvint å utføre.

Gradvis forsterkes alle disse prosessene

Som en forutsetning må alle akseptere å kontrollere seg selv. Det er for å unngå mange typer oppførsel som kan støte andre eller senke systemets virkningsgrad. Spesielt må man tilpasse sin oppførsel til andres forventninger, standardisere sin oppførsel, og koordinere samvær via tidsmessig regulering. Alle gjør det samme som i et kollektiv gjennom hele døgnet: Det er gitt hva tiden skal disponeres til - arbeidstid, deretter fritid med hvile og ferie.

Samfunnets organisering krever at alt er forutsigbart, og for å overleve innfører alle selv-begrensninger forbundet med skam og vemmelse overfor egen eller andres avvikende eller usiviliserte oppførsel. Den felles sivilisasjonen er gjennomgående og gjelder alle.

Mange typer utdannelse var idealet så man kan variere senere i livet. Slik kan det bli igjen. 40 år i samme yrket er for mye. Er man stedsuavhengig kan man oppleve mye.

Det ender med at alle lever i angst for andre folks vurderinger, en angst for å bli utestengt eller falle gjennom i en streben etter sosial aksept. Selvkontroll og skam blir mekanismer man bruker for for å være akseptert. Barn lærer om dette straks de tas inn i systemet.

Kongelig og sivilisert

All oppførsel blir kilde til vurdering av en selv og andre. Ens status og grad av respekt hos en selv og andre bestemmes av dette. Idealet for oppførsel er at man oppfører seg kongelig, altså uten lyte. Eksempler er at man spytter ikke lenger for det er frastøtende, og bordmanerer, sengedeling, seksuelle relasjoner, dusj og toalett, politiske oppfatninger, slagsmål, klesdrakt, modernitet inngår i begreper som samfunnet styrer.

Det offentlige tar privatlivet

Det blir stadig tettere integrasjon mellom offentlig, privat, intim opptreden, og bevissthet om hva det er som går an. Nye formelle regler for alt innføres. Det private rom innskrenkes ved at private aktiviteter straffes - det man gjør hjemme er altså straffbart, eksempelvis å røke hasj, slå sin partner og barn eller lage nytt bad i hus eller leilighet etter eget hode. Gjennom statens regulerende funksjoner er slåssing og knivstikk allerede borte. Det som var naturlig, privat og lokal konfliktløsning er i ferd med å heves til nasjonalt eller til og med verdensdekkende nivå.

Alle problemer skal monopoliseres av staten og alle problemer skal løses via myndigheter og reglene de følger. Barnetilsynet er et eksempel, og det finnes nå regler for stell og pleie av barn i hjemmet, og ettersyn ved myndighetspersoner av at dette følges. Slipper man ikke helsesøster inn i hjemmet sitt kan det bli problemer og registrering av en "sak".

Kontrollsamfunnet: Verdigrunnlaget tas bort

I et naturlig velfungerende bevisst samfunn er alt naturlig sikkert og sivilisert. Siviliserende begreper er de sosiale omgangsformer, at man enkelt tenker, snakker og opptrer skikkelig, aksepterer bredt andre og deres handlinger og ideer, og spenning mellom individ og samfunn løses lokalt ved lokale fornuftsbaserte forhandlinger.

Ta hverandre i handa og avtalen er klar er det man trenger, ikke en byråkrat med tvangsmidler.

Institusjonaliseringen av samfunnet er snart fullført

Har man et annet menneskesyn enn det som er beskrevet og faktisk under innføring, er det tiden å forfekte det nå. Barn er i ferd med å bli godt integrerte borgere, de er påkledd samfunnets sivilisasjon og de er samfunnets barn. Foreldrene er borte, men barna vet ikke selv hvilken uhyrlig behandling de utsettes for, og den enorme reduksjon i livskvalitet de risikerer.

Barna er ikke seg selv lenger, og hvis de gjør noe eget og selvstendig blir de gjort skamfulle: først for sine tanker og så for sine handlinger. Der er de voksne allerede.

Tankepolitiet er på vei. De tar oss bare hvis vi går med på det.

Din - egen - kapasitet kan føre deg langt.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Moderne psykiatri mener ikke-konformitet er lik egne meninger er en mental sykdom

Les også: