Revolusjon er veien

Revolusjon er veien

kategori: frihet

Mange revolusjoner er i gang - start flere
Verden endrer seg kontinuerlig, dramatiske og mektige endringer er dagens orden. Det er ikke alltid vi ser dem - de er selvfølgelige og går langsomt. De få sterke i samfunnet er alltid den tapende part.

Det har alltid vært kamp om endringer. I begynnelsen ser det ut som kampen mellom de få sterke og de mange små. De få sterke blir alltid overvunnet av de de mange små - igjen og igjen og alltid etter kamp. Revolusjon kan oppnås uten vold, men aldri uten strid.

Boksing er ikke voldelig, men fysisk kamp. En revolusjon er også kamp, men kamp om ideer og kamp om hodene våre og hva vi skal gjøre. Myndigheter bruker ofte vold aktivt for å stoppe ideer, for eksempel arrestasjoner og forbud. Myndigheter kan lage monopoler, bruke lover aktivt for sine formål og gripe aktivt inn overfor andres rettigheter. Eksempler er myndighetenes monopol på utstedelse av penger, statlig eierskap til metallforekomster som sølv og kopper.

Det handler om å stoppe en måte å gjøre ting på og innføre en ny måte: Oftest er det en myndighets måte å gjøre ting på som skal forandres, og myndigheten er oftest negativ til slike endringer, og det blir strid.

Les mer: Loven gjelder ikke for deg.

I mange land er det nå uro og store omveltninger, mange regimer faller og nye former for samfunn ser dagens lys. Egypt er midt inne i strid, i Tyrkia er det demografisk, politisk og religiøs uro, Thailand arbeider med saken, i mange arabiske land er makten truet, i USA er det sterke krefter mot den sentrale regjering og de særinteresser som faktisk styrer. Det er minner fra Øst-Tyskland som falt i 1989 da miltære og politi nektet å utføre ordre og lot folket gjøre som de ville. I Kina er flere folkegrupper truet og dissidenter fengsles, og Sovjetstatens fall er en annen dramatisk hendelse.

En instruksjonsmanual for revolusjon

Alltid er det aktivister som skaper endringene som betyr noe, Eidsvollsmennene var revolusjonære og Gandhi var revolusjonær.

Les mer: Samfunn av frie mennesker fungerer godt.

Fortsettelsen
Slik strid vil vi alltid ha. Her i vårt område er Grunnloven og Stortinget over 200 år, og allerede nå viser utviklingen endringsbehov. Norge har forandret seg mye siden 1814, og dagens kraftige sentralisering, høye skattenivå, enormt byråkrati, uendelig strøm av nye bestemmelser og en generell innstramming av rettigheter skaper gryende uro og behov for vesentlige endringer. I mange samfunn har man greidd seg helt uten en sentral makt, et eksempel er indianerne i Amerika. Det kan hevdes at det var før, men det kan også hevdes at prinsippene er de samme.

For stor er ikke OK: Den store (makten nå) mot de mange små (fremtiden) - målet er individuell frihet

Historien viser at sterke ideer vinner fram og at etablerte krefter alltid holder på status quo. Når den felles interesse er stor nok og ideene er klare kan en strategi og handlingsplan for endringer legges. Endringene må gå veien om en revolusjon, den kan skje uten vold, og de etablerte systemer er aldri i stand til å drive fram vesentlige endringer. Aktivister må gå utenom dagens system, og gjennom revolusjon skape et nytt.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Metodene
Metodene for det etablerte maktapparatet i dag er å kontrollere gruppers tanker, kontroll av penge- og finanssystemet og derved all praktisk aktivitet samt et maktapparat for å skape lydighet. Når misnøyen er sterk nok og mange er med begynner man i det små med å nekte å godta, vise sivil ulydighet, si hvordan du vil ha det og foreslå løsninger. Så kommer strategien inn i bildet, flere små aktiviteter settes i gang, bredden i engasjementet testes, og deretter ruller det videre.

Dagens system er basert på vertikal kollektivisme der lydigheten og kontrollen bygges organisasjonsmessig opp og vi alle bringes under systemets kontroll. Det nye systemet trenger individualister eller ledere som kan dra i gang og få andre med. Det etablerte systemet fossiliseres alltid og revolusjon trengs for å få til endringer.

Hellas rives mellom mange krefter styres nå fra utsiden de trenger en revolusjon

Her er stoff til en bruksanvisning for revolusjoner. Bøkene finnes gratis på nettet.

Gandhi var en pågående revolusjonær

Les mer: Hør de globale prinsipper for administrasjon av stater som overtas.

Les med et kritisk sinn og lær å bli aktivist.

Væpnet politi er et dårlig tegn - det viser et splittet samfunn og at de som styrer er villige til å begå fysiske overgrep mot andre

Linker

The Crowd av Gustave Le Bon

The Psychology of Revolution av Gustave Le Bon

From Dictatorship to Democracy av Gene Sharp

Film Gene Sharp: How to start a revolution. Filmen kan lastes ned fra Pirate Bay

Det første Storting

Graeber: Fragmenter av en anarkists antropologi

Albert Einstein Instituttet: The Albert Einstein Institution works to advance the worldwide study and strategic use of nonviolent action.

Revolusjon er kamp om et vidt spekter av ideer - det er uakseptabelt at vi dreper millioner av dyr uten tanke på dyrevelferd.

Les også: