Norsk slaveri snart over, frihetsparadigmet kommer

Norsk slaveri snart over, frihetsparadigmet kommer

kategori: frihet

Vi vil ha mer frihet i vår tid

Vi er massene, og samfunnet styrer oss sterkt med sine krav som fyller de fleste menneskers liv fra morgen til kveld, til jobb og fra jobb. Dersom det vi i dag har er frihet står det dårlig til med oss.

Folk snakker om vår mangel på frihet, frihetsbegrepet er under debatt, og åpen og fri debatt er nærmest utenkelig. Samfunnet er sterkt sentralisert på alle områder, befolkningen er ekstremt fryktsom og effektiv propaganda sprutes ut på alle områder. Vi kan ikke kalle dette frihet, for den er i praksis borte. Dette er ikke et samfunn slik vi ønsker det.

Frihetsparadigmet kommer etter dette: Lenkene er ikke av fysisk art, men de binder hardt nok likevel.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort.

Det ble ingen frihet i 1814 bare tendenser

I 1814 ble Norge som er et tilfeldig definert område på Jorda kvitt sin eneveldige konge. Vi fikk da et nytt kongestyre supplert med et Storting basert på en grunnlov. Valgmåten for grunnlovsforsamlingen var ikke representativ. Store geografiske områder og de fleste befolkningsgrupper deltok ikke i valget. De omtrent 50% av befolkningen som er kvinner deltok ikke. Siden den gang er noe av dette rettet opp. Nå er frihetsbegrepet igjen under kontinuerlig press med sterk utbygging av stat og byråkrati. Overnasjonal ekstern styring finnes på alle områder, politisk og økonomisk underkastelse er normen. Skattleggingen av alle personer og delvis alle firmaer er ekstrem.

Vi kan med god grunn stille spørsmål om hva det egentlige grunnlaget for denne enorme maktbruken er. Hvem er de som vil styre så hardt at vi mister friheten vår? Dette kan jo ikke fortsette - betegnelsen slaveri passer jo allerede.

Bundne tanker laget av press utenfra er også ufrihet.

Frihet er en naturlig rett

Det er skapt betydelig usikkerhet om hvor dette bærer hen. Friheten er sterkt redusert , og tydelig under utvikling til det verre. De som styrer har glemt at frihet er en naturlig rett som oppstår når man blir født, og som beholdes så lenge man lever.

Frihet er ikke noe som blir innvilget av en eneveldig konge eller en styringsmakt av et eller annet slag. Dette er det nå økende forståelse for blant mange mennesker på vår flate jord, også her hos oss. Et nytt frihetsparadigme er under utvikling der individets naturlige rett er grunnlaget. Det gir håp om en verden basert på gode bærekraftige ideer med sunne prinsipper for individuelle rettigheter.

Det er akseptert at vi er slaver i all praksis

Vi er i ferd med å forstå at vi er slaver, vi lever i et flertallsdiktatur der uenighet ikke tolereres. Vi må alltid bøye oss for flertallet. Denne metodikken utnyttes systematisk til å bygge opp en tvangstrøye rundt oss. Vi må finne oss i alt som vedtas, vi har ikke rett til å nekte, innsigelsesrett eller alternativer.

Det er også uklart hvorfor vi i det hele tatt skal være interessert i det som foregår uten at vi selv vil det. Det er jo mange av alle disse vedtakene som gjøres som ikke har interesse for store antall innbyggere. Bak det hele ligger trusselen om straff og maktbruk hvis man ikke adlyder eller ber seg holdt utenfor.

Slipsene forsvinner, klesdrakten er mer uformell, men realitetene er de samme der presset holdes fast.

Det gode liv er et fritt liv og frihet er selvdefinert: Gjør hva du vil

Livet er bedre med frihet der man selv kan velge å gjøre hva man vil. dette er i motsetning til dagens samfunn der sterk regelstyring er normen, med trusler om aksjoner mot deg, inklusive fysisk vold, hvis du ikke følger de beskjeder flertallet har satt i verk og som gjennomføres av lydige offiserer av staten.

Vold er en overtredelse av en moralsk etisk grense

Vold mellom individer er overtredelse av noens frihet. Vi lever i et samfunn der styringsmakten kan bruke makt mot oss ut fra en illusjon om at det er støttet av alle. Dette er langt fra tilfelle, og de fleste av oss mener de har de facto mistet en stor del av sin frihet til styringsmakten.

Frihet er din mulighet til å gjøre hva du vil uten at det går ut over andre

Med frihet finnes muligheten til å utfolde sin egen vilje innenfor egne rettigheter uten trussel om makt fra andre. Man eier seg selv, ingen andre kan kreve eierskap over en uten å overtre ens rettigheter. Den sentrale statsmaktens rett til å bruke makt skal avvikles. Da kan det bli et samfunn uten maktbruk og tvang basert på samarbeid og respekt.

Vi sliter med å løse problemet kalt like rettigheter for alle: frihet reduseres.

Likt for alle i alle forholdet en til en

Det nye systemet skal innbefatte alle, og være likt for alle. Det er her utfordringen ligger. Alle ønsker makt til å ta egne avgjørelser uten å bli truet. I det små, i det dagligdagse, er dette enkelt for alle, men det blir mer komplisert for større saker som gjelder mange.

Dette er en utfordring og viser kjernen i saken, nemlig at overgrep mot grupper også reduserer friheten til alle. Det er også slik at storskala overgrep mot mange er et sentralt individuelt frihetsproblem. Uten overgrep kan frihetsbegrepet baseres på enkeltindividets rettigheter og vinne fram uansett, bruken blir gradvis konsistent, utvides til alle sammenhenger i forhold mellom mennesker og samfunnet blir mer harmonisk.

Vi er ikke frie hvis noen kan tvinge oss og gjør det

Man eier seg selv og det er feil av noen å utøve maktbruk mot en uansett tid og sted. Dette ikke-aggresjonsprinsippet er grunnlaget for et fritt og fredelig samfunn. Det er feil å skade, drepe, angripe, stjele fra eller true en annen person. En hver som gjør overgrep mot andre, støtter angrep mot andre eller overgriper mot andre på vegne av noen, holder oss tilbake fra å oppnå å leve via positive handlinger som finner sted i frihet.

Norsk slaveri: Alt for mange misliker det de holder på med fordi de er nødt til det over så lang tid og blir passiv-aggressive.

Vi kan begynne utvikling av frihet med personlige prosjekter og her er noen ideer

Prosjekt 1: Krev frivillighet som hovedregel

Arbeidet med å endre systemet kan begynne med å kreve et generell krav om frivillighet. Flertallsdiktaturet krever at de som er i mindretall, de som teknisk sett har under 50% oppslutning, må bøye seg fullt og helt for de som teknisk sett har 50% oppslutning eller mer, for det gis aldri alternativer.

Abortmotstandere, krigsnektere, militærtjenestenektere, motstandere av skolevesenet, og så videre har alle vesentlige innvendinger mot flertallets beslutninger og kan allerede slippe å dras inn i dem. En utvidelse til full frivillighet er veien å gå.

Kravet skal være at alle lover skal ha en eksit- eller unntaksklausul for de som ikke vil være del av vedtaket. Det kan være starten på et friere samfunn.

Prosjekt 2: Få bort apatien som råder blant folk

Det vedtas et stort antall lover og regler kontinuerlig, uten debatt, og et tall som fløy gjennom mediene var at 183 nye lover er vedtatt i en gitt periode. Det samlede antall lover som følge av vårt de facto EU-medlemskap er vedtatt skal være over 8000, også i følge de samme medier. Det foregår en massiv overføring av makt til overnasjonale organer innen finans, helse, handel og annet. Da blir det slik at menneskene som bor her og allerede er ufrie slaver, skal dynges ned i ytterligere innskrenkinger av alle slag styrt av overnasjonale interesser som ikke svarer for seg og som har mange typer planer. Det enkelte menneskes avstand til de som styrer blir bare større og større om dette fortsetter.

Kravet kan være at vi fjerner alle eksterne lover, ikke vedtar en eneste ny ekstern lov, og at det etableres et reduksjonsprogram for de lover vi har. Det kan være starten på et friere samfunn, og skape betydelig interesse for saken om frihet.

Logisk kommunikasjon kan løse saker når man ikke har lover

1814 var ingen god begynnelse, det var ikke nok

Vi er på vei bort fra idealene om naturlig opprinnelig frihet for den enkelte basert på at man eier seg selv og at det er et overgrep å tvinge en. Tenk om vi kunne ha sagt at i 2018 ble de nye idealene for frihet etablert, og nå er arbeidet med utvikling mot ekte frihet i gang. Vi har her skissert en begynnelse og et paradigmeskifte mot riktige tanker og praksis om frihet er under utvikling.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Adam vs The Man og boken Freedom: He is running for President on the platform of peacefully abolishing the entire federal government in an orderly manner and returning all of its land and stolen property directly to the people.

Les også: