Norge 1814 Frihetstrangen innenfra var ekte

Norge 1814 Frihetstrangen innenfra var ekte

kategori: frihet

Styring utenfra og våre lokale meninger teller ikke lenger

Salen på Eidsvoll er satt i stand for å minnes friheten til et folk på en verdig måte. Men utviklingen mot mer frihet er truet nå, grunnloven uthules og maktovergrepene tiltar i styrke.

Uavhengig av symboler som Eidsvollsbygningen må alltid samfunnet vårt fylles med nye modige ideer, for kampen for frihet fortsetter. Men nye ideer finnes ikke, eller det er heller det at de ikke fremmes for det er ikke vits. Vår frihet styres nå via avtaler i lukkede rom, kombinert med ytre avtaler og krav om verdensomspennende økonomisk vekst og kontroll.

Grunnlovens ånd var god, men primitiv - nå skal vi gå videre til ekte frihet

1814 er kalt miraklenes år, og vi fikk en grunnlov som etter den tids gammelmodige tankesett gjorde Norge til et delvis liberalt land. Demokratiet var sterkt begrenset, kanskje 10% av folket var med, selv om noen sier 30%, med menn som deltakere i prosessen. Etterhvert fikk flere delta i dette basisdemokratiet. Kvinner ble sluppet inn som etterslengere i 1913, slik at i hundre år hadde ikke kvinner stemmerett i miraklenes land.

Det er på tide å gå videre bort fra symbolsk frihet og til reell frihet.

Det historiske suset av frihet er stilnet helt

Det har bodd folk her i minst 10.000 år, selv om omtrent 5000 år tilbake synes å være en tid da faste bosetninger begynte å komme på plass. Siden den gang har det skjedd mye, og den store begivenheten regnes for å være slaget i Hafrsfjord i omtrent 872 da Norge såkalt ble samlet til ett rike med sentralisert kongemakt. I de følgende årene ble dette forsterket ved en rekke tiltak, med et system av kongsgårder og underkonger i form av en adel. Mange av de som ikke likte utviklingen dro til Island og etablerte seg der, og tok således ikke opp kampen mot den sentraliserte kongemakten som fikk lov å utvikle seg videre.

At våre historikere har tiljublet en sentralisering av styringen som et framskritt er en seier for den tids propaganda laget av seierherrenes historikere. Historikere kan skrive hva de vil for ingen kan kontrollere kildene deres, og alt kan være fri fantasi.

Gulating Eivindvik gammel tingplass nytt monument gode minner fra en tid som kanskje aldri har vært.

Vikingenes ikke-inkluderende styresett

I lang tid før rikssamlingen var områdene vi nå kaller Norge delt inn i tingområder, og hittil er det funnet 27 ringformede tingtun rundt hele kysten. Her samlet man seg, helt sikkert i en periode på flere hundre år og avgjorde felles saker basert på muntlige lover. Til og med kvinner var med på tinget, nærmere bestemt enker med eiendom. Det antas at dette systemet fungerte godt, med tidlig "demokratisk" deltakelse fra alle som eide land selv. Det er grunn til å tro at individuell frihet sto høyt - for landeierne - og at systemet fungerte godt.

Historikere har hevdet at denne styringsmodellen var fullt på høyde med tidlige greske modeller som vi ser på som idealer, og at vikingsamfunnet var godt organisert. Lovene man brukte var også preget av sterke frihetstanker og ble holdt på et prinsipielt overordnet nivå.

I 1814 ble vår relativt sett liberale grunnlov vedtatt

I 1814 sier historikerne at Danmark fremdeles var en eneveldig stat styrt av Frederik 6. Han hadde høye tanker om kongens - sin egen - verdighet og mente eneveldet var den beste styreformen. Tapet av Norge gjorde Frederik 6. voldsomt upopulær og København ble omtrent som Bangkok nå og var på randen av revolusjon. Det nylig uavhengige Norge innførte etter den tids målestokk en demokratisk grunnlov, noe som førte til krav om lignende demokratiske reformer i Danmark. Dette ble en trussel mot den danske kongesentrerte styreform, kongen brukte politispioner, forbød norske aviser og fikk embetsmennene til å publisere propaganda-skrifter om at atskillelsen var en velsignelse for Danmark fordi Norge var en økonomisk byrde, noe som var usant.

Liberale ideer var et virus

De liberale ideene ble karakterisert som et virus som ikke måtte infisere den danske staten. De liberale i Danmark ønsket det man hadde fått i Norge, og mange innbyggere var påvirket av de demokratiske tankene i Europa. Allerede i 1814 ble det skrevet en avhandling med et utkast til en demokratisk dansk grunnlov, men først i 1849 ble en demokratisk grunnlov innført, med den norske grunnloven som en av de viktigste inspirasjonskildene. Norge var et liberalt forbilde for Danmarks nåværende grunnlov.

Dysjane tingplass på Jæren et minne om bedre tider for demokratiet: lokalt og bredt.

Demokratiet ble styrket en tid, men Norge svekkes nå

Historie skal man stille tvil om og spørre etter kildeinformasjon, men historikerne sier at fra 1814 ble det nylagede demokratiet pleiet forstandig. Utviklingen var positiv, vi fikk brudd med Sverige i 1905 og en reell selvstendighet for Norge. I denne tiden ble demokratiet styrket, deltakelsen utvidet, privilegier fjernet, sosialdemokratiet kom og rettigheter ble etablert. Reell frihet syntes mulig.

Dette fortsatte til langt ut på 1980-90-tallet, og vi har etablert fellesordninger til nytte og glede. Gradvis har det nå strammet seg til.

Les mer: God kommunereform er å lage tusenvis kommuner la friheten blomstre.

Presset er knusende og vil ta knekken på oss

Vi er under voldsomt økende lovbyrde og restriksjoner, internasjonale handelsavtaler binder oss opp, finansinstrukser kommer utenfra, vi er med i EUs indre marked med alle de restriksjoner og ulemper det fører med seg, og militærforpliktelsene overfor NATO - les USA og de som styrer dem - binder oss opp til krigføring på fremmed jord.

Det er viktig å ha klart for seg at krigene ikke skal ta slutt for de er ikke poenget, det foregår en kamp om våre hoder som alle de store nasjonene deltar i på vegne av de som vil ha verdensdekkende kontroll.

Les mer: Krigen mot verdens befolkning hardner til.

Styringssystemet i landet vårt er sterkt sentralisert og lokal innflytelse et tomt begrep. Frihetstankene fra 1814 er i ferd med å skusles bort, og vi er allerede en småstat uten utenrikspolitikk som Danmark var det, og det kan med en stor grad av korrekthet hevdes at vi er en av USAs klientstater. Husk at USA er den nyttige idioten til de som jobber for et verdensherredømme.

Organisasjoner presset fram sine ønsker - vi er ikke kommet lenger nå: De som styrer tar maktgrep.

Tiden for å stikke fingen i jorden er kommet, ta den opp kjenne lukta

Fra 1814 gikk det lenge framover, men nå går det ikke framover. De såkalte verdensomspennende prosesser kan komme til å knuse oss, vi mister alt som vikingene hadde før rikssamlingen, det vi fikk litt av tilbake i 1814 og det som ble utviklet fram til omtrent 1980. Vi har nå de facto gitt fra oss vår frihet.

Individuell frihet er så bra

Tankene fra 1814 kan bygges videre ut med større og større frihet, bredere deltakelse blant annet fra ungdommen og de eldre, færre og færre lover, mindre og mindre sentralisering, mindre og mindre krig og større åpenhet. Alt dette ligger i vår egen makt å gjennomføre.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort.

Vi har alltid vært redde for å la folk bestemme selv hva som er best, og å delta i åpne fellesprosesser ut fra den naturlige kilden til medbestemmelse som er at alle mennesker er skapt like og har de samme rettigheter. Liberale tanker har alltid vært virus for makthaverne. I 1814 var de modige, og nå trenger vi igjen motet vårt.

Gode tanker kom dengang, nye tanker trengs. De etablerte krefter styrer i feil retning nå.

Les også: