Minoritetene fjernes mangfoldet forsvinner

Minoritetene fjernes mangfoldet forsvinner

kategori: frihet

Førstefolkene er under press over hele jorden

Skogfinnene var ikke førstefolk, de kom utenfra og drev med svedje jordbruk basert på bortbrenning av skog. De kom fra Finland til Sverige og Norge der de i en periode satte sitt preg på store landområder og skapte mange lokale konflikter. De kom som fremmede, oppførte seg som fremmede og ble behandlet som fremmede. Men det vanlige har vært, og det fortsetter ennå, er at storsamfunnet kommer utenfra og setter press på lokalbefolkningen, som regel med økonomiske motiver, og ødelegger, skader eller fjerner folkeslag, naturen de lever i og deres kultur. Mindre folkegrupper et sted kan bli utsatt for samme behandling, noen ganger etter ganske uforståelige usaklige prosesser.

Her har vi hatt tatersaken der mennesker ble bedømt som laverestående og forsøkt fjernet, og vår behandling av reisende sigøynere til ganske nylig er ingenting å skryte av. De såkalte splintene var folk som reiste rundt og levde av håndverk som for eksempel knivsliper eller blikkenslager. Den senere tids store innvandring av fremmede er en annen sak med et annet innhold.

Her en sterk talsmann for kveners rettigheter: Minoriteter og/eller urfolk kommer ofte i samme situasjon, de er få og får ikke bestemme over sitt liv for det tar majoriteten fra dem. Det kan det bli slutt på.

I området der vi bor og ferdes har minoritetene alltid hatt vanskeligheter

Vi har hatt urfolk som samer og kvener, vi har hatt og delvis har grupper som sigøynere, tatere, finner, tatere, romani, og alminnelige reisende eller farende folk. Alt dette får nå øket oppmerksomhet, og minoritetene vil ikke forsvinne og dett er rikelig plass til dem. Nye tanker og ny mentalitet kan bli redningen i det som mange trodde var en tapt kamp. Vi har plass til alle, og målet er like individuelle rettigheter for alle.

Les mer: Fulle individuelle rettigheter gir frihet.

I verden vi kjenner snakker vi om omtrent 5000 forskjellige folke grupper i 90 forskjellige land, og 70% lever i Asia. Deres språk, kultur og levesett avviker fra de store gruppene.

Les mer: Loven gjelder ikke for deg. Lovmaskinen kverner ut nye lover man ikke skal godta.

Systematisk utsletter storsamfunnet minoritetene.

Et eksempel fra våre nærområder: De samiske samfunn i Sirges og Jåhkågasska var tilstede på generalforsamlingen i firmaet Beowulf Plc i London for å si at de ikke aksepterer selskapets undersøkelseaktivitet og kommende gruvedrift i Gállok (Kallak) i Jokkmokk, Sverige. Dette er et område av stor viktighet for de samiske samfunns reinsdyraktivitet. Den samiske levemåten er under press fra storsamfunnet, og de hevder at samenes eksistens er i fare. de kjemper i mot storsamfunnet og de kan vinne fram.

Les mer: Selvbestemmelse gir frihet. Retten til selvbestemmelse er uinnskrenket for alle som vil.

I verden fjernes kulturelt mangfold i stort tempo

Innfødte, førstefolk og minoriteter inkludert deres levemåte har vært tatt bort. 20% av verdens befolkning snakker mandarin kinesisk, og det er fordi det snakkes av den største etniske gruppen i verden Han-folket som utgjør 92 % av befolkningen i Kina og 19% av verdens befolkning. De 8% som er resten av Kinas befolkning snakker 235 språk. I India - landet med nest mest mennesker i verden er der 415 levende anerkjente språk, men majoriteten snakker Bengali eller Hindi. Verden rundt finnes det 6 - 7000 språk og ca. 5000 av disse snakkes av førstefolk som utgjør 6% av verdens befolkning eller 420 millioner mennesker.

Indonesiske førstefolk i eget område der alt er tilpasset dem.

Uten kamp går det mot slutten for mange

Mange av disse førstefolkene, deres språk, kultur og levemåte har en usikker framtid. Den raske nedgangen i språklig mangfold har gått parallelt med nedgangen i kulturelt mangfold. Forandringene kan forklares med imperialisme, kolonivelde, verdendekkende økonomisk utvikling og militarisme. Dette sammen med tanker og handlinger som setter noen kulturer foran andre gjør at enden er kommet for mange små grupper. Mange steder har førstefolk fått merke dette svært kraftig og bare rester er igjen.

Vår økonomibaserte sivilisasjon presses på alle

Det vi gjør spiller i majoritetenes navn spiller stor rolle for førstefolk over hele verden, enten det er store vannprosjekter der vann ledes bort fra noen områder og inn i andre, hydroelektriske prosjekter med vannregulering og flytting, oljeutvinning, gruvedrift, skogbruk, militære handlinger og nasjonale tiltak der store befolkninger tvinges inn i en felles handlemåte. Utbygging av naturressurser har en uforholdsmessig virkning på verdens førstefolk, og økonomiske kortsiktige motiver får mange steder gå foran alt annet.

Men mye kan ennå gjøres

Våpenet som brukes mot minoritetene er uvitenhet, økonomisk makt og lovmessig makt gjennom manipulerte flertallsvedtak. Bedre informasjon, kulturforståelse og samarbeid kan bidra til at førstefolk får beholde sin identitet, sin kultur og sine områder. Mangfold er en av de sterkeste komponentene i en sunn verden, og det gjør livet bedre for alle grupper i det lange løp. Bærekraft gjelder også på dette området. Tenker og handler vi store rommelige tanker er det plass til alle, og vi er alle mennesker med lik verdi.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Indigenous Peoples in UN.

Oil exploration blocked in watershed Supreme Court of Canada ruling on Indigenous rights

Advancing Indigenous Peoples' Rights & Cultures Worldwide.

Les også: