Målet for all menneskelig aktivitet på Jorda er tilbake til naturen

Målet for all menneskelig aktivitet på Jorda er tilbake til naturen

kategori: natur

Den menneskedominerte verden ingen suksess la oss ta naturen inn i samfunnet igjen

Idealet er å leve i en hage der alt man trenger finnes, og med frie naturområder like ved. Jordas geologi og astronomi er ikke formet av mennesker og vil aldri kunne bli det. Det er store massive systemer i naturen som vi er ferd med å degradere. Uttrykket antropocen eller menneskeskapt forsøkes innført for den neste store tidsepoke for å sette mennesket i sentrum. La oss glemme det snarest, og fokusere på det naturlige, og finne vår plass i et naturlig, bærekraftig system.

Les mer: Jordas neste tidsalder kan bedre kalles økocen den økologiske tidsalder, ikke antropocen menneskelaget.

Grove menneskelagde feil vi sliter med kan rettes opp, og vi kan komme videre. Her er noen punkter å ta fatt i:

De store bedriftene omtrent 200 - 400 stykker styrer verden fordi de har all økonomisk makt. De er større enn de fleste stater. De styrer all teknologi, bestemmer reglene for handel, kontrollerer all energi produksjon, det vi spiser, de betaler ikke skatt og gjør hva de vil. Firmaenes makt må tas bort om verden skal bli naturlig igjen.

Vi har et politisk kaos kalt terrorisme med udefinerte konflikter som fortsetter år etter år med udefinerte deltakere som bare popper opp av jorda og sprenger en bombe, eller kjører en lastebil inn i folkemengder. Det er ingen å krige mot, ingen å forhandle med, og dette kommer til å fortsette i det uendelige. Vi vet ikke hva som foregår, og vi blir gjort til angstbitere av mediene. Vi kan bli kvitt denne belastningen ved å nekte deltakelse.

Biler fyller Jorda, og det vil snart være 2 milliarder biler her på Jorda. Vi fjerner praktisk talt ingen av grunnene til at de forurenser luften, støyer, og legger beslag på store arealer. Vi har alle likevel lyst på flere biler. Store nettverk av veier ødelegger naturen fordi de tar arealer og skaper store skiller i det naturlige livet. Bruken av biler må bringes inn i et radikalt nytt og bedre spor.

Skal all verdens befolkning ha god levestandard uten fattigdom - det er en selvfølge, og ikke vår levestandard - vil en annen mentalitet kreves av de som har mest. Det vi har kan deles mellom alle. En ny bevissthet bygges rundt ressursdeling og fellesskap som basis for alt.

Store upersonlige og ikke-økologiske byer vokser opp over hele verden. Mer en 50% av verdens befolkning bor i byer. Byenes nyskapende utforming og forbindelse med naturens systemer er en stor utfordring.

Les mer: Tokyo utvikler urban økologi.

God jord er full av liv og kan vare for alltid med riktig bruk. Moderne jordbruk er unaturlig, og er basert på utvidet bruk av olje, kjemikalier, gjødsel. Sprøytemidler kombinert med avrenning skaper store problemer i miljøet, for alt henger sammen med jordens kvalitet: Mat, vann, blomster, insekter og mer. Ødeleggelsen av jorda må rettes opp eller så forsvinner alt.

Forskjellene i verden er altfor store. De rike forsyner seg overalt, og bygger opp et samfunn basert på hyperkonsum med basis i ikke økologisk forbruk. Forskjellene vokser stadig og spenningene mellom mennesker og land er enorme. Vi har et enormt forbruk basert på olje, kjemikalier og vann, og fattigdom skaper kunstige markeder som igjen ødelegger dyr, planter og mennesker i stor skala.

Almenkringskasterne er fulle av krigspropaganda og gjør det til ureflektert underholdning. Ingen spør om noe eller undersøker noe nærmere eller protesterer på noe - lurer ikke på noe engang. Ingen vet hvorfor så mange er så passive - kan det være tilsetninger i mat eller vann som gjør at vi nøyer oss med jobb og underholdning i våre liv. Begynnelsen på noe bedre er tanken om det, så følger handlingen.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er. Virkeligheten manes fram fra tankene dine.

Alt dette kan vi gjøre noe med

Hovedsaken er å gjenskape forbindelsen med naturen, finne igjen de naturlige systemene og la dem få virke, for menneskene skal også leve med naturen. En dag skal vi vende tilbake til naturen, og der skal vi finne alt og dele det som finnes. La oss gjøre det bevisst og frivillig før vår grådighet og tankeløshet overvelder oss.

Vi er sammen om dette. Lykke til med det gode arbeidet. Vær et eksempel for verden og det vil gå framover.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: