Kreditt til alle er en naturlig rett

Kreditt til alle er en naturlig rett

kategori: økonomi

Pengevekslerne skal ikke styre hver enkelt av oss

Historien fra Bibelen om pengevekslerne som drives ut av tempelet er fortsatt gyldig, og det samme vil skje i dagens samfunn: Det er økende oppslutning om ideen om at pengevekslerne eller kapitaleierne må ut. Dagens pengesystem har spilt falitt og lever på nåde. Det fører til ubalanse, politisering, ufrihet, penge- og maktkonsentrasjoner av uhyrlige dimensjoner, og det hindrer godt og vanlig arbeid i lokalmiljøene verden rundt.

Det er nå en voksende mengde alternative løsninger basert på andre prinsipper enn statlige og bank-monopoler. Et eksempel er Berkshares fra Berkshire County i USA - se link. Hensikten her er å oppmuntre kjøpere til å støtte lokale bedrifter og næringsdrivende og slik holde arbeidet i gang i den lokale økonomien i stedet for å sende dem til fjerne firma adresser - se link under. I Norge har man 2 slike foreninger som er i gang med redusert drift - se link under.

Les mer: Pengenes vesentlige svakheter løses gjennom monetær og finansiell revolusjon.

Ærlig arbeid er grunnlaget for samfunnet

Målet er å stimulere utvekslingen av varer og tjenester mellom mennesker

Her formålsteksten til Wairarapa foreningen i New Zealand: "The mission of the Wairarapa Green Dollar Exchange Inc is to facilitate the exchange of local goods and services amongst the Wairarapa community, using a complementary mutual credit currency. Our aim is to strengthen the local community and social climate."

Desentralisert kreditt til alle og en mengde egenutviklede lokale valutaer er det mulige målet

Alle parter kan gi kreditt

Det finnes mange samarbeidsordninger der partene gir hverandre kreditt for leveranser av varer og tjenester, og deretter balanserer kreditten mot hverandre, eller sagt på en annen måte: de handler og så balanseres kontiene mellom alle deltakerne i handelssystemet. Dette er kanskje uvante tanker for mange, men systemet finnes i bruk mange steder i verden i dag.

Klarering og balansering av kontoer: Kjent teknikk kan lett tas i bruk igjen for alle

Banker og forsikringsselskaper bruker slik klarering i dag og har gjort det i flere hundre år. Alle grupper eller personer som har krav mot hverandre kan bruke denne teknikken og de kan bruke den uten medvirkning fra bankene eller bruk av penger. Klarering eller balansering er prosessen med å balansere partenes krav mot hverandre, slik som bankene i dag gjør med sjekker og forsikringsselskapene gjør med skadekrav fra mange selskapers motparter.

Vi trenger ikke bankene

Mange aktører kan delta og kompleksiteten øker med antall deltakere, men prosessene er de samme. Under prosessen dannes en virtuell pool der man utligner partenes andel mot hverandre. Alle kan gjøre dette selv, og vi trenger ikke bankene. Overskudd eller underskudd i en slik klarering eller balansering kan flyttes til neste periode. Størrelsen på maksimum underskudd eller overskudd en deltaker kan ha må fastsettes.

Alt kommer fra arbeidet vi gjør

Varer og tjenester betaler alltid for andre varer og tjenester

Våre banker er slike kredittklareringsinstitusjoner, men de later som penger er en ting som de låner ut til deg mot renter. Det de har gjort er å gi litt av vår kollektive kreditt til låntakeren og dette krever de renter for. En gruppe handlende kan gjøre akkurat dette selv uten rente og med egne kriterier, og det kan gjelde alle typer varer og tjenester i alle typer omsetningsledd.

Praktisk tilpasning er alt som trengs

Grensen for underskudd på en konto settes i forhold til en praktisk målbar verdi. Noen ønsker periodisk avslutning av kontoen, men dette er vanligvis ikke noe krav når alt fungerer; og har med tillit å gjøre. Alternativt kan kontoene nullstilles med lokal valuta eller andeler i eiendom eller varer. Har man aktiv handel i alle konti og tilstrekkelige tiltak for å forebygge ubalanse trengs ikke oppgjør.

Et viktig prinsipp er at gjensidighet må sikres, at alle gjør opp for seg og handler like mye over tid. Ingen kan heller forlate systemet uten a gjøre opp for seg, og det må finnes et felles ansvar i gruppen slik at man deler risikoen for svikt hos noen mellom seg. Dette kan gjøres ved å etablere en forsikringsreserve der alle bidrar.

Hjemme jobber vi også, kvinne som mann

Ta tilbake kredittfellesskapet og kast ut pengekremmerne

En gjensidig kreditt-utlignings eller balanserings forening kan ta kredittfellesskapet tilbake fra monopol-kontrollen som staten og bankene i dag i praksis har i fellesskap basert på et påstått monopol gitt i lov. Bankenes rett til monopolistisk kredittvurdering og kredittgiving er ikke selvsagt for den kan tas bort og i prinsippet gis tilbake til alle.

Praktiske og virksomme ordninger som et alternativ til banksystemet finnes, og flere artikler følger om dette temaet. Foreløpig kan kort nevnes WIR, microfinansiering, LETS, Green dollars i USA og Wairarapa Green dollars i New Zealand.

Politisk motstand mot slik fornuftig omlegging er ventet, men tankene om de nye systemene er i ferd med å modnes. Pengekremmerne er mellommenn som bare tenker på seg selv og vi kan greie oss uten dem.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

International Community Exchange System med medlemmer over hele verden

Berkshares, USA

The E.F. Schumacher Society

Norske utvekslings/bytte foreninger

Oversikt over mange inkl. Wairarapa Green dollars i New Zealand

Bok: Slutten på penger og ny framtidig sivilisasjon

Penger - forstå alternativer

WIR Bank

WIR Informasjon

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

DEN ENDELIGE LØSNING: Avskaff pengesystemet

Les også: