Økologisk landbruk kjører opp artsmangfoldet

Økologisk landbruk kjører opp artsmangfoldet

kategori: økonomi

Floraen er rik men ikke fullt ut kjent og tatt vare på

Viktige faktorer i naturen er artsmangfold, biologisk mangfold eller biodiversitet. Vår rike flora av planter er viktigere enn vi har trodd, og arbeidet med vår plantearv er nå i god gjenge, se Plantearven. Et rikt plantemiljø betyr motstandskraft ved klimaendringer, variert mat for mennesker og dyr og gode forhold for mange insekter.

Mer oppmerksomhet på naturlig økologisk gress for beitedyr.

Biologisk mangfold omfatter alle variasjonene av livsformer som finnes på jorden. Planter, dyr, insekter, sopp og mikroorganismer og deres arvestoff inngår i et stort økologisk samspill der all natur er med. Alt henger sammen, og alle faktorer bidrar.

Vi deler mangfoldet inn i artsmangfold, genetisk mangfold og økosystem mangfold. Alle dyr og insekter er avhengig av sunne økosystemer med stor biodiversitet. All matproduksjon er best når den er økologisk eller bedre kalt naturlig.

Plantearven skal gi oss trygg og god mat for alle.

Det er sterkt å ha mange forskjellige planter

Artsmangfold er et sentralt element i det fremtidige økologiske jordbruket. Ved lokale kortsiktige endringer i vær og langsiktige klimaendringer vil vi med stort antall varianter alltid finne planter som tilpasser seg forholdene. Dermed er det plass for mange økosystemer, dvs næringskjeder som henger sammen og som gir brede levevilkår for planter og dyr. I økologisk plantedyrking er jordens struktur og fruktbarhet viktig. Jordens fruktbarhet er basert på resirkulering av nedbrytbart, organisk materiale og bruk av gjødsel fra dyr.

Det er arkiver for frø mange steder nå

Artsmangfold godt for alle dyr som skal spise plantene

Forbrukerne vil i økende grad ha naturlig økologisk mat, både kjøtt, fisk og plantemat, og jordbruksnæringen følger opp, se artikkel "Økologisk jordbruk". Det er vist at organisk jordbruk er effektivt, sparer energi, fører biodiversitet videre og bevarer en sunn jord for framtidige generasjoner. Mange utredninger og forsøk er i gang til beste for oss alle.

Ville blomster hjelper bier og indirekte mennesket

Naturlig økologisk mat er nå prismessig på samme nivå som konvensjonelt dyrket mat, og da er det ingenting å lure på. Kjøtt fra økologiske gressforete dyr er etterspurt, og folk vil ha villfisk. Naturen vinner fram igjen.

Linker

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Utmarksbeiting påvirker det biologiske mangfoldet.

Vær nysgjerrig på økologisk

Hvorfor er artsmangfold (biodiversity) viktig og hvem bryr seg?

Svalbard plantelager.

Arboretet på Milde i Bergen.

Gamle ertesorter i dyrking

Les også: