Jordbruket vil ødelegge Jorda om vi fortsetter

Jordbruket vil ødelegge Jorda om vi fortsetter

kategori: natur

Naturbasert hagebruk eneste vei framover

Det industrielle jordbruket er skadelig virksomhet. Det ødelegger jordsmonnet, det ødelegger økosystemene og det ødelegger hele samfunn med sin kapitalintensive metode der alle blir slaver og sosialt splittet. Hva er dine behov? Hva trenger vi virkelig?

Det er grunn til å stille disse spørsmålene nå da vi og de neste generasjonene reelt står overfor store endringer som følge av de store ødeleggelsene vi faktisk ser. Det er rikelig med olje, men maskinjordbruket med oljebasert drift, bruk av sprøytemidler og kunstig gjødsling fungerer ikke i det lange løp. Hva kan vi bruke i stedet for olje? Solen gir oss rikelig energi hver dag, økosystemene kan produsere, men vi velger å bruke olje og maskiner i stedet. Vi bruker olje tilsvarende 7 dager akkumulert solskinn hver dag, og en dag, kanskje om 100 år eller mindre er det slutt.

Les mer: Jordas neste tidsalder kan bedre kalles økocen den økologiske tidsalder

Er det nødvendig med storskala drift eller kan vi greie oss med naturlige metoder

Vi driver derfor degenererende virksomhet, vi bryter ned og ødelegger. Det er smertefull kunnskap vi skaffer oss, for dette har vi gjort i mange generasjoner fordi vi er lurt til å tro at det er det riktige. Det må imidlertid ta slutt for ellers vil Jorda bli ødelagt.

Evig produksjon

Vi må over i en situasjon der det vi gjør kan vare evig. Det må være regenerativt dvs. at vi bygger opp igjen det vi har ødelagt. Tidslinjen for en moderne gård er ikke lang i et tusenårs perspektiv, for den kan bare holde på til jorda er utarmet og ødelagt.

Hvor gammel er menneskets kultur

Vi har vært her lenge, vi vet ikke hvor lenge, kanskje i omtrent tusenvis av år, og vi tente ild en gang, kanskje for omtrent 100. 000 år siden - det vet vi ikke - vi laget bastkurver for omtrent 100.000 år siden, har spilt musikk i omtrent 50.000 år, vært kunstnere like lenge og drevet jordbruk i omtrent 10.000 år. Men først etter at oljen kom for omtrent 100 år siden - det er svært kort tid - har vi drevet industrielt jordbruk. Industriell virksomhet er ikke mer enn omtrent 200 år gammel fra den spede starten med dampmaskiner og vannmøller.

Les mer: Naturlig sunn lokal mat kommer på alle fat.

Russerne tok aldri vestlige masseproduksjonsmetoder i bruk, de blander planter på åkrene sine.

De 5 menneskekulturene

Mennesket har gjennomgått en utvikling her på jorden. Først samlet vi mat der vi kunne finne det og supplerte med jakt og fiske. Deretter kom hagedyrking med dyrking av flerårige planter, og så jordbruk med drift av dyr, og sist har vi industrielt jordbruk med massiv teknologi og enorm skala.

Les mer: Sunn økologisk mat er det lite av. Økologi krever stor respekt for naturlige systemer.

Dette siste har hatt store konsekvenser, og etter mindre enn 200 år ser vi nå alvorlige følger av moderne jordbruk. Det er øket avskoging, støvlandskaper, saltjorder, økologiske katastrofer, utarmet jord. For mindre enn 500 år siden var det skoger overalt, nå er det nesten bare skoger igjen høyt på fjellet der jordbruket ikke kan være. Maten som produseres er av lav næringskvalitet, og etterfølgende industriell prosessering av matråstoffene gjør det enda dårligere. Moderne mat er blitt helsefarlig sett i et lengre perspektiv.

Jakt på ville bestander av dyr er naturlig og økonomisk.

Saken er klar og vi kan ikke fortsette

Moderne jordbruk er ikke bærekraftig av mange grunner. Det er totalt avhengig av olje til maskineri, det er helt avhengig av olje/gassbasert kunstgjødsel og det trenger kjemikalier i mengder. Moderne jordbruk forbedrer ikke jorda noen steder, og de store skogløse arealene som trengs er totalt ødeleggende for klimaet. Det blir erosjon, tørke, utarming av jorda og ubalanse i økosystemene. Menneskene presses bort fra jorda og inn til byene til sosiale katastrofer.

Det finnes løsninger

Noen tror at vi er dømte, men det er neppe sant. Andre tror på en teknologisk løsning i form av en "fiks" som kan dra oss ut av dette når oljen tar slutt eller miljøet er katastrofalt, men det er heller ikke mulig. Løsningen ligger i å vende tilbake til respekt for Jordas naturlige systemer, spille på lag med disse og starte en fornyelsesprosess.

I naturlig jordbruk inngår ville dyr med sine naturlige roller.

Vi har vært der før

Bronsealderen var omtrent 2500 år før vår tid, den gikk over i jernalderen, og dette krevde at man brukte store mengder tre til metallproduksjon. Dette førte igjen til avskoging, påfølgende erosjon og alvorlige miljøproblemer som man sliter med den dag i dag. Eksempelvis hentet romerne trevirke i Spania til fyring og brukte store mengder ved lokalt til metallproduksjon slik at de i praksis avskoget hele landet.

Bronse er tredreperen: Felling av skog er en stor industri og riktig gjort skal man ha naturlig ettervekst.

Vi fortsetter imidlertid avskogingen ennå, store arealer ryddes for å få plass til mer jordbruk, eksempelvis soyaproduksjon i Brasil. Mange sier at det som skjedde med Påskeøya med avskoging en dag vil gjelde hele Jorda, og at vi da vil være dømte til undergang.

Løsningen på saken finnes

Løsningen er basert på naturlige prinsipper for varig dyrking eller permanent dyrking, noen kaller det permakulturprinsipper. Det dreier seg om hagekultur eller hortikultur som kommer av hortus-plante og har fokus på plante, mens jordbruket har fokus på åkeren, og fjerner alle økosystemer. Hagekulturen bruker hakke og spade, jordbruket bruker plog. Hagekulturen oppmuntrer til gjenvekst og at økosystemene fremdeles virker, åkerkulturen fjerner alle plantene hvert år og ødelegger alle økosystemer. Her kombinerer man med at de ville dyrene lever på sine sletter og skoger og er grunnlag for matauk. Vår domestisering av dyr for kjøttproduksjon er et annet negativt trekk i våre problemfylte metoder for matauk.

Vi går spennende mat-tider i møte, for vi forstår godt hva som er galt - og hva som er riktig.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker###

Her er Toby Hemenways hjemmeside om permakultur

Les også: