Gjør som du vil demokratiet er bare en dekorasjon

Gjør som du vil demokratiet er bare en dekorasjon

kategori: frihet

Demokratiets idealer manuskript for et iscenesatt spill

Vi har mange ganger blitt fortalt at et demokrati er et folkestyre, og er det beste politiske systemet som fins. Folkestyret skal være ved folket for folket, og et slikt styre høres ut som et rettferdig politisk system, og kanskje en god ide. Men det vi ikke blir fortalt, er at de største beslutningene blir tatt ovenfra, og at vårt såkalte "demokrati" er et spill for galleriet for å få oss til å tro at vi er fri.

Les mer: Et uformelt nettverk bestemmer alt i samfunnet.

Man får ikke makt når man stemmer, man gir den bort

Å stemme er det samme som å gi bort din makt til å forandre samfunnet til politikerne. Når de så har fått denne makten, kan de si at det de gjør skjer med din støtte, og at hvis du ikke liker det de gjør, kan du bare stemme på en annen om fire år. Politikerne er imidlertid helt avhengig av at vi stemmer, ellers kan de ikke påstå at vi har et folkestyre. Uten det fiktive valget hvert fjerde år, er vårt styringssystem intet annet enn et rent diktatur.

Les mer: Et folkestyre ved flertall gjør folk til slaver.

Politikerne og media går til valg på ubetydelige saker, og så snart valget er over, jobber de med å innføre nye lover og regler som ingen har mulighet til å stemme på eller engang hørt om på forhånd, ofte på vegne av større maktstrukturer, og ofte stikk i strid med det befolkningen ønsker. Det fins heller ingen måte å fjerne dette systemet, eller stemme på folk som ikke tilhører de såkalte "partiene", som er fiktive grupperinger som alle jobber for samme sak, nemlig opprettholdelsen av maktapparatet og utvidet kontroll over individet.

Vi flyr ikke fritt, og partiene er en propp som hindrer demokratiet i å virke.

Imperiebyggerne holder ustoppelig på

Den verdensdekkende maskinen, de som egentlig styrer Norge, påvirkes ikke overhodet av valg hvert fjerde år. Altomfattende handelsavtaler, vedtak av mengder med lover satt inn over hodet på oss de mange, og alt uten reservasjonrett for deg og dine. Vi bøyer oss for Verdens Helseorganisasjon, Pengefondet, FN, og Norge er med i militæralliansen NATO der vi over hodet på befolkningen reiser til fremmede land og dreper på oppdrag.

Mediene har stengt all diskusjon om demokratiets utvikling i det offentlige rom og tabubelagt det. Flere og flere avgjørelser settes ut til overnasjonale organer der vi i praksis ikke har rettigheter, men kun plikter. Parallelt med dette bygges det ut mekanismer for kontroll og straff for å overholde det som er vedtatt.

Finansinteresser foran de manges interesser

De verdensomspennende økonomiske interesser råder fritt uten hensyn til lokale forhold, den største, sterkestes og billigstes rett råder uhindret, og forsterkes gjennom stadige nye preferanseavtaler. Hele lokalsamfunn legges brakk som følge av dette, og jorden utarmes gradvis. Politisk og økonomisk lobbyvirksomhet hører til dagens orden, og informasjonsbyrårene og spinn-leverandørene har mengder med oppdrag.

I dette såkalte demokratiet er det ingen som kan be seg unntatt fra noe, man er med enten man vil eller ikke.

Næringslivet er alt som teller, alle er på jobb og fyller systemet med ressurser, og selv blør de ihjel psykisk.

Utvikling til det verre

De siste omtrent 50 år er det bygget opp et massivt bedrifts-byråkratisk system hos oss. Disse korporasjonene er et verktøy for undertrykking, og denne utviklingen er på vei inn i resten av verden. Om dette fortsetter vil mesteparten av jordens befolkning oppholde seg hele dagen i en slik bedrifts-byråkratisk institusjon. Virkningene på samfunnet vi lever i er sosialt massive og skadelige, og for demokratiet og din praktisering av din egen frie vilje er det veien til slavelivet.

Vi folket er koblet ut

Det er mange negative sider ved dette systemet, og i forhold til din individuelle frihet til å gjøre hva du vil er du i ferd med å bli helt låst fast, du er "bundet som et svin" på vei til slaktebenken, all din energi skal høstes. Hvis dette systemet ikke stoppes snart, er det fare for at vi kommer til et punkt der det blir umulig å endre.

De kan gjøre hva de vil med oss

Den staten vi har utviklet over lang tid er en uhåndterlig gigant. Statens rolle blir altoverskyggende, og de som kontrollerer staten kan gjøre hva de vil med oss. Kombinert med pengesystemet, barnehage/skolesystemet, helsevesen, politi/militærvesenet, rettsystemet og korrupte sentrale media er alle illusjoner om folkestyre, praktisering av din egen frie vilje en fiksjon og fantasi du bare kan drømme om. Det er etablert et kontroll- og strafferegime som er altomfattende, og som fanger opp alle avvik og individer som vil gjøre sitt eget.

Du kan ta dem

Imperiebyggerne finnes, og de må få motstand hvis du skal bli fri.

Frihet er å gjøre hva man vil i sin verden, ikke bare løpe andres ærend.

Din eneste utvei er å ikke delta i det som andre har vedtatt over hodet ditt, men å jobbe i praksis med det du selv vil. Nye tanker og ny handling basert på individets naturlige uinnskrenkede rett er framtida og redningen. Vi blir lurt inn i maskinen, og forblir der hele livet, ofte uten å engang være klar over det, og uten å engang tenke at det fins en annen vei.

Vær kritisk og si nei hvis det er noe du ikke liker, det er du som bestemmer over ditt eget liv, ingen andre.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: