Folkestyre ved flertall gjør folk til slaver

Folkestyre ved flertall gjør folk til slaver

kategori: frihet

Individuelt selvstyre idealet: Ingen har naturlig rett å beslutte på andres vegne

Etter 1814 ble vi kvitt den eneveldige kongen, og en ny tid begynte. Det har vært store ord om demokratiet, historiske oversikter om den positive utviklingen, gradvis utvidelse av menns stemmerett og kvinners i 1913. Men de som har makten setter seg alltid i mot endringer i sin makt - de frykter at folk skal bestemme selv, og utvikling mot reell frihet for den enkelte er en stadig pågående kamp. Der er vi nå, og friheten er under alvorlig press.

Les mer: Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet.

Kvinners stemmerett og verdi er et trist kapittel med fortsatt undertrykking: Det burde være umulig at forskjeller oppstår. Vi er da enkelt nok mennesker alle sammen.

Systemsvakhetene er tydelige

Vi bruker majoritetsstyring eller binært prinsipp: Vinneren tar alt, eller makta styrer alt og de andre taper alt. Alle må godta regelverket selv om man er svært uenig i enkeltsaker, og det er bygget opp et rigid system med mange forhold man ikke liker. Det blir problematisk å delta, for lover og tilhørende byråkrati er et massivt kontrollinstrument som gir beskjed om at vi er ufrie.

Feil prinsipp brukes i et underutviklet system

Mange forstår nå at vårt “demokrati” ikke fungerer, og ikke noengang kan fungere fordi det er basert på feil prinsipp. Valg er teoretisk "en person - en stemme", men her er det slik at de som får flertall bestemmer absolutt over mindretallet. Vinneren tar alltid alt.

Vinneren tar alltid alt, og de andre får seg en på trynet.

Les mer: Hvordan oppsto det komplekse lovsystemet vi har, og hvem har bestemt at det skal være slik.

Ødeleggende sidemekanismer er tillatt

I tillegg er det over tid åpnet for påvirkning av de formelle beslutningstakerne ved sidemekanismer - eksempelvis trepartsforhandlingene om tariff, utstrakt lobbying - som trer i kraft ved viktige beslutninger, og som igjen svekker prinsippet vi bruker - og som forsterker feilen. Nå er det bekymring for at valgdeltakelsen er så lav. I enkelte bydeler i Oslo er den nede på 30%-tallet.

Flertallsdiktatur er en virkelighet

Flertallet dikterer derfor halvparten av befolkningen, og dette er egentlig ikke noe særlig bedre enn en eneveldig konge som vi hadde før 1814. Store deler av befolkningen settes ved denne metoden i en tvangssituasjon og må adlyde andre. Bak disse påtvungne vedtakene setter man så inn et maktapparat for å sikre gjennomføringen. Vi ser allerede et voksende og mektigere byråkrati - og en mulig politistat.

Her vakler politistaten, og vifter med armene. Hjelp heller folk til gode liv.

Andre mekanismer som svekker folkesuvereniteten er at vi overlater avgjørelser til internasjonale organer der vi i praksis ikke har beslutningsrett - eksempelvis EU, FN, handelsavtaler - der den sterkestes rett gjelder, og det binære prinsipp slår igjennom for fullt.

Det finnes gode prinsipper

Et riktig prinsipp er at de som ikke vil delta de behøver ikke være med, de kan reservere seg, og det gjelder helt opp til individnivå. Alle har en naturlig rett til å reservere seg i alt, for de har medfødt full reservasjonsrett. Alle skal skal kunne velge å løse saker på sin måte eller la saken ligge. Resultatet av slik praksis er at vi får et pluralistisk samfunn der ingen tvinges, og frivillighet blir normen. Da beveger vi oss i retning av frihet for alle og lik verdi for alle.

Den politiske metoden vi benytter er massiv, overveldende og knuser oss

Det politiske systemet vi har tar for store beslutninger basert på feil prinsipp, og med store praktiske svakheter i tillegg. Myndigheten er alt for vid, og vi tvinges gjennom flertallsbeslutninger til å delta i uakseptable avgjørelser. Maktapparatet bak tvinger oss deretter til å delta eller bli utsatt for forfølgelse, eventuelt pågripelse av politimyndigheten og straff.

Alt bestemmes i politikken, selv om ikke alle er med, for da blir de bare knust.

Den naturlige metoden er reservasjonsrett i alle forhold

Det naturlige er at alle har lik verdi og at ingen har noen som helst rett til å tvinge andre. En slik rett er påtatt og gjennomført ved tvang.

En absolutt reservasjonrett for alle er basis for et godt samfunn - ikke tving andre til noe, og ikke skad andre på noen måte. Gradvis ville vi på denne måten få et fungerende bærekraftig samfunn, et pluralistisk samfunn basert på at alle har samme verdi og rett. Det grunnleggende frihetskravet er oppfylt: Jeg bestemmer alt selv, alle andre gjør det samme, skal jeg gjøre noe som berører andre tar jeg det opp med dem og jeg skader ingen og de skader ikke meg.

Ny tid for frihet er mulig

Vi har aldri praktisert full frihet før, og innviklede historiske argumenter om at det er umulig har ingen interesse. Den eneveldige kongen som forsvant var en begynnelse bare, den gangen var de nybegynnere i frihetsarbeidet og nå kan vi gå videre på riktig måte.

Tankene våre kan styres i riktig retning dersom vi forlater prinsippet om at noen kan styre over andre, enten det er en eneveldig despot eller en flertallsdominert binær metode som nå.

Dette er et stort skritt å ta, et dramatisk brudd med tidligere tenking og praksis. Veien videre er at alle er frie og har samme verdi, alle får det som de vil, ingen bøyer seg for andre.

Slike steder/organer bestemmer alt, uten at det blir mer fornuftig av den grunn.

Trygge mennesker ingen maktbruk

Et naturlig bærekraftig prinsipp er at ingen kan styre over andre. Et slikt system har store fordeler i form av mennesker som er trygge i sitt liv. De vet hva som skjer for det har de bestemt selv. Hvis noen trenger hjelp, så får de det av andre for mennesket er et altruistisk vesen.

De som har makten i dag vil ikke ha en slik endring, for de frykter et ekte folkestyrt demokrati der alle gjør som de vil. Da taper de rettene de har tatt seg til, og konsensus er skrekk og gru for dem.

Vi har aldri hørt annet enn at vi skal styres, men det behøver absolutt ikke være slik. Hovedtanken er: alle er like mye verd. La den ideen vokse og spre seg og frihet kan følge. Den enkeltes frihet stemmes nå bort av flertallet, men naturlige rettigheter kan man ikke stemme over.

Du er en fri kvinne/mann, og alle bestemmer alt selv. Det er det aller beste. Alle liker å være frie.

Les også: