Fakta om økologisk landbruk vinner fram

Fakta om økologisk landbruk vinner fram

kategori: natur

Naturlig produsert mat er best for alle og for Jorda punktum

Naturlige ingredienser er hele - rett fra planten og til munnen din. For kjøtt er naturlig oppvekst og liv det riktige. Reisen bort fra kommersielt produsert mat - kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker - av tvilsom opprinnelse er begynt - alt går i retning av naturlig produksjon. Industriell produksjon har store uønskede side-effekter. All mat kan produseres i småskala innimellom husene der vi bor, kjøtt og fisk kan hentes i naturen, og god planlegging kan gi stor nytte både helsemessig og økonomisk.

Det kommer stadig ny kunnskap om økologisk produksjon: Sentrale faglige spørsmål i økologisk produksjon er utredet det siste året. Tre nye rapporter om dyrevelferd og biorest foreligger nå. Man kan lese dem her.

Mesteparten av alle valnøtter er naturlig dyrket med minimale menneskelige inngrep

Vi sakser fra forskning.no (link til selve artikkelen finner du nedenfor):

1: Økologisk landbruk etterligner naturens økosystemer

Kretsløp er en av hovedpillarene til økologisk landbruk, samtidig som mattrygghet settes høyt. Derfor legges det stor vekt på å ha gode vekstskifter med belgvekster som henter nitrogen fra lufta (kløver, erter og bønner). Det er et viktig mål i økologisk landbruk at alle gårder skal ha kløvereng og husdyr, eventuelt gjennom å samarbeide med andre gårder. Det er en forutsetning for å resirkulere næringsstoffene best mulig.

Jakt på villsvin foregår i nabolandet - høsting i naturen.

Vi ønsker også næringsstoffene i human gjødsel og annet organisk materiale tilbake til landbruket, men dagens avløpsslam er ikke trygt. Fraskilling av urin, som inneholder mye næring og lite av uønskede stoff, kan være et godt sted å starte, men dette krever betydelige endringer i infrastruktur.

2: Økologisk landbruk bidrar til mindre forurensing

Flere studier bekrefter dette. Ett eksempel er en svensk studie som sammenlignet konvensjonell og økologisk drift på henholdsvis 3000 og 300 gårder.

Nitrogenoverskuddene var 17 % lavere i økologisk planteproduksjon, 35 % lavere i melkeproduksjon og 38 % lavere i kjøttproduksjon. Årsaken er at økologisk drift krever høyere selvforsyning av gjødsel og fôr. Det betyr bedre tilpasning av antall dyr i forhold til areal, mindre transport m.m. Industriell fiksering av nitrogen i kunstgjødsel bidrar sterkt til å endre den globale N-balansen, med mange negative miljøeffekter.

I økologisk landbruk unngår man å forurense miljøet med giftige sprøytemidler.

Herrasal eple lokal sort fra Ulvik i Hardanger

3: Økologisk landbruk bruker mindre energi

Flere vitenskapelige studier viser at økologiske dyrkingssystemer er mer energieffektive enn konvensjonelle. Hovedårsaken er at mineralsk nitrogengjødsel (kunstgjødsel) er forbudt i økologisk landbruk. Slik gjødsel er energikrevende å framstille, og utgjør 40-70 % av energibruken på en konvensjonell gård.

Fiskeppdrett er ikke økologisk, det er dyrplageri.

4: Økologisk landbruk binder mer karbon i jord

Seks langtidsforsøk hvor økologiske og konvensjonelle dyrkingssystemer ble sammenlignet, viste at karbonbindingen i jorda var 40-120 kg høyere per dekar og år ved økologisk drift.

5: Økologisk landbruk er mer klimavennlig

Klimagassutslippene fra økologisk landbruk er gjennomgående lavere enn ved konvensjonell drift. Det viser både svensk, norsk og internasjonal forskning. Hovedårsaken er at mineralsk nitrogengjødsel ikke brukes.

Spør etter naturlig dyrkede poteter, eller finn noen som dyrker naturlig, eller dyrk selv.

6: Økologisk landbruk fører til mer fruktbar jord

I økologisk landbruk gjødsler vi jorda, så gir jorda plantene det de trenger. Da er vekstskifte med kløvereng og oppbygging av humus i jorda veldig viktig. I konvensjonelt landbruk ser man mer isolert på plantenes næringsbehov, og mange bønder dyrker korn på samme åker år etter år.

Økologiske bønder bruker lett utstyr og gode dekk på traktoren for å unngå jordpakking og sikre gode vilkår for jordlivet som skal gjøre næringsstoffene tilgjengelig for plantene.

7: Økologisk jordbruk bidrar til større biologisk mangfold

Dette er grundig dokumentert gjennom langtidsforsøk i flere land. Det er helt andre faktorer enn avlingsnivå som bestemmer behovet for dyrkingsjord og dermed graden av ødeleggelse av naturlige biotoper.

Nedbygging, planter til biodrivstoff og andre industriformål, økt kjøttforbruk og utpining av dyrka jord på grunn av intensiv drift øker presset på de naturlige biotopene.

Sprøytemidler er en viktig årsak til at bier og humler dør, noe som sammen med elektromagnetisk stråling setter 1/3 av verdens matproduksjon i fare.

Uspiselig etterpå samme hva de sier om at det går an å spise.

8: Økologisk gir større avlinger enn konvensjonelt landbruk i U-land

FN-rapporter og praktiske eksempler viser at agroøkologiske metoder gir høyere avlinger i utviklingsland. Oikos har egne erfaringer med dette fra Afrika. En gjennomgang av 293 studier fra I- og U-land viste at avlingsnivået for planter og ytelsesnivået for husdyr i økologisk produksjon i industrialiserte land var ca.10 % lavere enn i konvensjonell produksjon, mens økologiske avlinger i utviklingsland var 174 % av de konvensjonelle.

9: Økologisk mat er renere og har høyere produktkvalitet

Flere studier viser at det er mer næringsstoffer og mindre rester av sprøytemidler i økologisk mat. Det har ikke vært overskridelser av grenseverdier for sprøytemidler i norskprodusert mat de to siste årene. Vi har imidlertid svært begrenset kunnskap om hvilke effekter sprøytemiddelrester i maten kan ha for vår helse, og spesielt er samvirkningen av ulike stoffer, «cocktaileffekten», bekymringsverdig. Mattilsynet har uttalt at det er dyrt og komplisert å forske på cocktaileffekten, derfor har de ikke oversikt over samvirkning av stoffer.

Grønngjødsel kommer til landbruket.

"Bruk av belgvekster i grønngjødselblandinger gir avlingsøkning året etter. Nitrogenet som disse belgvekstene samler gir ikke økt lystgassutslipp, viser et forsøk utført i Danmark."(Agropub)

Presidentens kreftpanel i USA mener at grenseverdiene for sprøytemidler er satt for høyt og i for stor grad er definert av industrien. Sprøytemidler har alvorlige negative effekter, ikke bare for miljøet. Verdens helseorganisasjon, kreftpanelet med flere har uttrykt sterk bekymring for bieffektene ved bruken av dem. Maten forurenses og mange bønder får alvorlige helseproblemer som utslett, pustevansker, kreft og blindhet, særlig i utviklingsland.

Også i Norge er det dokumentert mer kreft blant barn av bønder. Kunstige tilsetningsstoffer unngår man ved å spise ren, økologisk mat, der antall tillatte E-stoffer er begrenset til 47 av naturlig opprinnelse, mot ca. 400 i annen matproduksjon.

10: Økologisk landbruk er bærekraftig

Den omfattende internasjonale landbruksrapporten IAASTD (2009), ble gjennomført av 400 forskere på oppdrag fra FAO. Konklusjonen var at dagens intensive, energikrevende landbruk ikke er bærekraftig, fordi det skader miljøet og naturressursgrunnlaget for matproduksjon både nå og i framtiden. De mener at agroøkologiske metoder er en løsning. Økologisk landbruk er moderne agroøkologi, som bruker vitenskapelige framskritt på en kritisk måte.

Husk begrepet matskog der vekster styrer seg selv i et naturlig miljø

Mer forskning og utvikling trengs for å videreutvikle den økologiske driftsformen.

På oikos.no finner du en mer omfattende versjon med referanser til publikasjonene vi har bygd denne artikkelen på. Vi tilføyer at økologisk mat er sunnere for mennesker fordi den har et bredere spekter av næringsstoffer og mindre sprøytestoffer.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Argumentliste: Viktige momenter for økologisk dyrking

Fakta, ikke myter, om økologisk landbruk

Økologisk mat som en liten baby å regne - naturen er komplisert og det er mange hensyn å passe på.

Les også: