Et manifest for et bedre samfunn

Et manifest for et bedre samfunn

kategori: frihet

Den enkelte har uinnskrenket rett til selvrealisering

De gamle drømmene om det perfekte samfunn der alt er planlagt i minste detalj inklusive alle innbyggeres livsløp og endelige samfunnsrolle er parodiske. Krav om en ukritisk tilpasning for den enkelte undertrykker eller blinder hans/hennes bevissthet og fratar ham/henne muligheten til å skape seg selv og finne ut om sine muligheter. Det bestående og styrende i et samfunn er uhyre sterkt, og det er nødvendig å føre kontinuerlig kamp mot og beseire disse for å kunne realisere seg selv. Et sentralisert pensumbasert utdanningssystem er ren indoktrinering, styring og mishandling av mennesker, fri tenking og handling er grunnlaget for utvikling. Vi skal alle fritt kunne stille spørsmål ved alt.

Riktig kunnskap og forståelse

Skal vi komme videre trengs riktig kunnskap og forståelse for sammenhenger på grunnleggende nivå. Det har dagens styrende krefter og ledere ikke maktet, og veien fram må legges om. Dagens verdensbilde er feilaktig, og ekstreme menneskehandlinger har gjort stor skade, og utviklingsbanen må brytes. Basis for alt er verden som den virkelig er, og det er viktig å finne denne virkeligheten. Naturen er rik, og vi kan høste det vi trenger i en levende natur.

Alle bestemmer uhindret selv

Ingen har rett til å bestemme over andre mennesker og det gjelder alle hele livet. En slik uttalelse skaper dilemma for små barn greier ikke seg selv. Oppdragelse skal man uansett være forsiktig med å anvende. Det er å ta grep over andre mennesker, og å gjøre det er et dårlig prinsipp. For alle aldre gjelder det samme - alle bestemmer selv. Et individ skal ta alt sitt innenifra seg selv fra man blir i stand til det, og før det skal andre vise den ytterste respekt, omsorg og rettferdighet.

Gi alle en god start

Alle mennesker skal være fulle av liv. Fra barnsben skal barn lære å forstå livet og lære å leve, og foreldre er nærmest til å lære dem det. De skal lære om kjærlighet og medfølelse for andre, lagarbeid, forstå at deling og fellesskap er basis for alt, viktigheten av åpenhet, hvordan de skal greie seg og lære om skadene forårsaket av mobbing og overstyring.

Man gjør det man vil

Et samfunn har ingen rett til å bestemme over sine innbyggere at de skal utdanne seg og hva de skal utdanne seg til, hva de skal gjøre og at samfunnet har en plan de skal tilpasse seg. At man planlegger et opplæringssystem i detalj er fullstendig avlegs, og for den enkelte uten mening. Samfunnet er summen skapt av selvstendige mennesker i tilnærmet fri utfoldelse. Dette gjelder folk i alle aldre, og et godt samfunn består av mennesker som lærer hele livet og hele tiden kan finne ressurser for læring.

Gi støtte og trygghet rundt deg

Alle er oppdragere, og en oppdragers rolle er først støtte, omsorg, kjærlighet, trygghet og inspirasjon, dernest å lære henne/han å lære seg selv det hun/han trenger. Det han trenger vet han etterhvert best selv for det kommer fra det hun tenker og de erfaringer han gjør. Samfunnets rolle er å gi ham støtte i dette prosjektet, og dette gjelder for alle uansett alder.

Utvikling av dannelse gjennom støtte

Dannelse oppstår når alle mennesker får rett til å utøve sine retter i frihet, og opplever støtte heller enn motstand. Det samfunnet vi har er plaget av åpenbare svakheter til tross for planer, skoler og styring. Vi nevner bevisst påvirkning av individer, miljøproblemer, feil verdensbilde, krav om arbeid i industrielle virksomheter, industrielt jordbruk, grusomheter mot dyr, økonomiske ulikheter, stivnede politiske systemer og sammenbrudd i fellesskapet.

Skap det nye i handling

Veien fram er veien til selvstendighet og oppløsning av dagens rigide, fastlåste, sneversynte, aldersinndelte og kontrollerende institusjoner. Mindre styring og mer selvstendighet for den enkelte kan føre fram. Nye utdanningsinstitusjoner og metoder for alle aldre, som er basert på å være støttende referanser, prosjekt-hjelpere og inspiratorer kan føre fram. Å omgås folk av alle aldre er en naturlig del av prosessen, og alle deltar så lenge de vil og kan.

Deling og fellesskap

De politisk/økonomiske interessene er nå for snevre, sterke og styrende. Det nye dannelsesidealet er sterkere forankret i etiske og moralske høyverdige prinsipper som naturlig kosthold med mat hentet i naturen, bred hensyntagen til miljøene i verden, bred fordeling av goder og stor grad av kontinuerlig brukerstyring av alle felles ressurser.

Uhindret og støttet av gode prinsipper

Innbyggerne skal stole på hensynsfulle prinsipper og alles rett til likhet, og de skal kunne søke den lærdom de trenger hos de som har den slik at samfunnet er under kontinuerlig positiv ønsket læring. Alle skal gis frihet til gjennomføring uhindret av andres begrensende økonomiske interesser, og deres synsing om alle ting. Deling av ideer i frie medier, tankefrihet, talefrihet og lokal styring av all aktivitet er praksisen som bærer det hele.

Tenk selv gjør selv

Dette er ingen utopi. Dette er slik det kan bli dersom alle mennesker som ser svakhetene hopper av karusellen og skaper den nye modellen gjennom det de gjør. Ideen om tenk selv gjør selv bærer det hele, og den er et nytt gjeldende prinsipp: Det ventes at man tenker ut hva man vil gjøre og gjør det. Man skal ikke automatisk gjøre det de som har makt eller er selvutnevnte autoriteter sier man skal gjøre, men man gjør det man selv vil. Alltid. Fordi man har tenkt ut hva man vil gjøre og får støtte til å gjøre det.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: