Elektromagnetisk stråling alltid farlig kyniske arbeidsgivere sier nei til beskyttelse

Elektromagnetisk stråling alltid farlig kyniske arbeidsgivere sier nei til beskyttelse

kategori: helse

Sikkerhet ved eksponering fra elektromagnetiske felt i el-industrien må tas mer alvorlig

Farene ved elektromagnetisk stråling fra elektrisk utstyr, lyskilder, ledninger er åpenbar og påvirker kroppen på mange måter, og alle er negative. I høyspentanlegg er strålefaren stor i tillegg til overslagsfaren. Kraftbransjen bagatelliserer virkningene av farene gjennom jevne strømmer med propaganda, og usikkerheten hos det vanlige publikum og de som jobber med elektromagnetiske felt i el-industrien er stor.

Les mer: Er stråling dumskap eller massemord?

Alt stråler mer og mer, verden er snart helelektrisk og det stråler overalt.

Mange slags målinger grenseverdier trengs ikke alt er farlig

Man kan måle effekten i menneskekroppen på flere måter. Alle elektromagnetiske felt har virkning på kroppen, og man kan måle de langsiktige virkninger en magnetisk feltstyrke har på funksjonen til de kroppsdelene som berøres, eller man kan måle den temperaturøkningen en får i vevet som blir utsatt for strålingen, spesielt hjernen som mange hevder "kokes". Man har overflatevirkninger og indre virkninger som opplagt er vanskelige å måle. Effekten er langsiktig og kan først måles etter lang tid, kanskje 20-30 år.

Les mer: Umenneskelig framtid 5G 5Gbps nettet styrer snart våre liv.

De sensoriske virkningene som innebærer hvor kraftig det elektriske feltet påvirker nervesystemet i kroppen er omtvistet, men det kan vises til store skader. Det er all grunn til å være superforsiktig. Eksponerers en hånd, fot eller arm, eller ryggraden hvor man har sentralnervesystemet utgjør det stor forskjell.

Smarte målere stråler og de kommer hit nå.

Faregrensene må settes til null og man må ha løpende kontroll

Det er klart riktig at man i arbeidslivet skal følge med på negative helsevirkninger også av stråling som ligger under alle grenseverdiene som er satt. Dette er et godt "føre var" prinsipp.

Ved hyppige helsesjekker unngår man frykt og uro hos personer som arbeider med slike felt. Frekvensene man skal måle for må også gjelde vanlig strøm, såkalte kraftfrekvente felt. Helseundersøkelse bør derfor være obligatorisk.

Kyniske arbeidsgivere vil ikke sikre helsa

Formaliteter og diskusjon om nivåer og penger er en klassisk avledningsmanøver. Fokus skal selvsagt være på helsa, uansett hva det koster. Hva reglene er for tiltaksgrenser og sikkerhetsmarginer er av sekundær interesse.

Alle spenningssatte elektriske anlegg stråler. Alle har minst et sikring/automatskap nær seg.

Det er selvfølgelig riktig å stoppe arbeidet på eller nær ved spenningssatte anlegg. Det er all grunn til å ha som forutsetning at dette er helsefarlig arbeid. Et spenningssatt anlegg uten strømgjennomgang stråler elektriske felt, og disse elektriske felt skal regnes som farlige, selv ved god beskyttelse.

Husk at magnetfeltet som kommer ved strømgjennomgang har gitt barn leukemi og hjerneskader.

La ikke folk bli bekymret for helsa si

Sjekk systematisk strålingen fra alle elektriske anlegg i drift, og gjør dem spenningsløse ved alle arbeider på dem, spesielt høyspente anlegg.

Les også: