Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesket

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesket

kategori: frihet

Vi dreper dyr uten følelser viser dem null respekt

Skal vi drepe dyr for mat skal vi gjøre det på en ordentlig akseptabel måte, en måte vi alle kan stå inne for. Å skyte dyr for moro skyld og å plage dyr er uakseptabelt.

Vår behandling av dyr der vi kontinuerlig dreper millioner får stadig større oppmerksomhet. Respekt for dyr under alle forhold hører med i vurderingen, for fokus er ofte ensidig på slakting og kjøtt, men underholdning, pels, huder og dyreforsøk er også del av bildet. Dyr drepes i daglige massedrap over hele verden.

Test deg selv i dyreforsøk.

Dyreforsøk: Mennesker melder seg frivillig til lignende forsøk for å sjekke hva som egentlig skjer, de får smake sin egen medisin, og grusomheten i dyreforsøk begynner å bli sett og forstått. I aksjoner har aktivister testet hvordan dyreforsøk påvirker dyr, og de kommer skrekkslagne tilbake.

Sitat Dyrevernalliansens nettside

"Norge har et høyt forbruk av dyreliv. Hvert år drepes mange millioner dyr industrielt:

En gjennomsnittlig nordmann/kvinne spiser over 1.400 dyr i sitt liv, og fordelingen er slik:

Totalt spiser en norsk forbruker i løpet av livet 1.428 griser, kyr, okser, høns, kyllinger, kalkuner, sauer, geiter, reinsdyr, storvilt og småvilt."

Krav om likhet for dyr kommer fra hele verden

Lov om dyrevelferd formaliserer tankeløs dreping

Vi fikk ny lov om dyrevelferd i 2010 med regler om bedre stell av dyr. Loven er et skritt i riktig retning, men det etiske aspektet av dyrevelferd er ikke tatt med, og man kan hevde at saken henger i løse luften.

Dyrs rettigheter er de samme som våre

Vi må løfte blikket og se hvor grusomme vi er

Grunnlaget for alle skapninger er at alle har rett til å være her, og antallet dyreaktivister som mener at slaktingen må stoppe er økende. Sjokkerende scener fra industrien og meldinger om skremmende hendelser finnes i mengder.

Mange hevder at vi ikke har rett til å drepe, at dyrs rettigheter er satt til side og dyr er ting som vi behandler som vi vil.

Det er på tide å sette nytt lys på forestillingene våre og revurdere de dogmer og myter vi har skapt i vår menneskesentrerte verden. Vår naivitet er stor, og tiden er inne til å skaffe mer kunnskap om dyrene. Noen vil klassifisere og gradere dyrene slik at noen kan drepes og noen får leve, mens andre hevder at alle må ha samme rettigheter. Det er innlysende at alle har samme rett, men vi bruker dyr til alt mulig. Dyrenes behov er tilsidesatt og det er bygget opp en holdning til dyr som er akseptert og gjort alminnelig. Den ser ut til å være: drep dyrene akkurat som det passer deg.

Religiøse massedrap i Nepal

Vi har ingen kunnskap om dyr

Vår kunnskap om dyrs faktiske behov og utfoldelse etter menneskelig domestisering mangler totalt, og vi vet ikke hvor like dyr og mennesker egentlig er. Virkelighetsoppfatningen begrenser seg til hva vi kan bruke dyr til: kjøtt, pels, melk, underholdning, dyreforsøk etc. og dyr gjøres til objekter og ressurser uten naturlige behov.

Vi har forlatt naturen

Mennesket har også avviklet sitt forhold til naturen, frikoblet seg fra alle naturlige systemer og gjort dyrehold til en del av vår kultur totalt på menneskenes premisser, og dyr har lavere status enn mennesker. Man kan tenke seg det samme gjort for mennesker med bruksinteresse og lønnsomhet som bestemmende parametre.

Idiot: Hun skjøt en umælende giraff

Dyr er ikke bare forretning og penger

Dyrehold er nå helt og holdent styrt av bruksinteresser og lønnsomhet med forretningsmessig industriell produksjon av dyr og mat, dyrene blir ting, husdyrindustrien automatiseres mer og mer på bekostning av dyrene. Alt er nå helt revet løs fra naturen. En alminnelig ku produserer 16.000 liter melk i året, et uhyrlig tall.

Dyr er her sammen med oss på like vilkår

Menneske-dyr relasjonen, dyrenes antropologi, følelser, bevissthet, språk, tenking og kultur settes aldri på dagsordenen, og dyr og mennesker lever i forskjellige verdener og møtes aldri.

Denne grisen ville leve men ble dratt til slakting av 8 voksne menn. Den skrek vilt og oste av liv og var helt vantro over det menneskene finner på.

Vis fram tydelig det som foregår

Et krav er å vise fram det som foregår, lidelsen og vantroen hos dyrene over behandlingen de utsettes for, og bygge ny tenking med fokus på det som virkelig skjer. Erkjennelsen begynner med å si at vi alle er dyr, og hvordan skal vi da oppføre oss overfor andre dyr. Stortingsmeldingen forut for den nye loven la premissene for loven, innsnevret debatten, sa at vi skal tillate og formalisere lidelse og akseptere dårlige forhold. Forskrift om velferd for småfe sier i § 3. at mentale behov skal ivaretas: behov for å utøve naturlig adferd, behov for trygghet og trivsel m.m. Det er en begynnelse bare, og egentlig bidrar slike formuleringer bare til stadfesting av prinsippet om at menneskene kan drepe stort sett som de vil.

De som ikke er enige må bøye seg for fornuften, for flertallets makt og deres beslutninger er uakseptable. Et nytt krav kommer, og det er at det skal være absolutt likhet mellom dyr inklusive mennesker ut fra deres egne forutsetninger. Revolusjon er veien.

Vårt behov for industriell husdyrproduksjon er dårlig begrunnet, det har negative helseeffekter, gir dårlig ressursutnyttelse, er ekstremt arealkrevende og ødelegger miljøet. Vi vil etterhvert spise kjøtt på etisk grunnlag fordi det er negativt på alle måter slik vi gjør det nå, og det kan ikke opprettholdes.

I mellomtiden vil aktivistene stå på, vi vil se ekstreme handlinger og det kan hende det må en revolusjon til for å komme til løsningen: etisk tenking om kjøtt. Respekt for dyr teller, bruken i sirkus og til forsøk, som husdyr og til sport og jakt teller med i det nye begrepet som er dyrelikhet. Husk at du er et dyr du også.

Kvaliteten øker og her venter de på å bli drept og spist av menneskene som bestemmer alt

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Norsk Forening for Etologi (etologi er om dyrs oppførsel i sitt naturlige miljø)

Dyreetisk regnskap

Arne Næss - Grunnlaget for dyp økologi

Lov om dyrevelferd 2010

People for the ethical treatment of animals

Kjøttproduksjon

Mektige elefanter som ydmykes til vår underholdning i et sirkus.

Les også: