Du er født fri men grunnloven fra 1814 fører illusjoner og maktkamper videre

Du er født fri men grunnloven fra 1814 fører illusjoner og maktkamper videre

kategori: frihet

Hvordan oppsto det komplekse maktsystemet vi har hvem har bestemt at det skal være slik

2014 var et jubileumsår for grunnloven, men etter 200 år var det reelt sett lite å jubilere for. Vi ble kvitt eneveldet i 1814, og det var jammen på tide og det skulle bare mangle. Glem aldri at det finnes personlig frihet og den må man selv ta. Det er jammen på tide og det skulle bare mangle. Årene går og friheten vår skrumper inn, sikkert og visst.

Maktbyrden kveler oss gradvis nesten umerkelig

Samfunnet er i ferd med å knele under den byrden de har lagt på oss via myndigheter, lover, byråkrati, straff og uendelige ritualer. Vi har hatt en debatt om den bagatellmessige retten til unntak noen leger vil ha i visse spørsmål uten at alminnelig frihet kom opp som tema. Alle mennesker har en medfødt rett til frihet fra det de ikke vil være med på. Det er nå automatisk at alle borgere, også de nye som kommer hit, skal følge myndighetenes regler, ingen skal være frie. Hverken naturlig eller formelt finnes det grunnlag for slik automatikk.

Gammelt skulderåk, vass-sele symboliserer at vi ikke blir kvitt byrdene - livet blir ikke lettere.

Fryktsamfunnet forsvinner ikke, uvitenhet og overtro styrkes

Opprinnelsen til dette skrekkveldet av lover er gammel, basert på uvitenhet om alt, og bygget opp over tid. Naturhendelser er brukt til å skremme, og religion er en type lov som brukes mot mennesker som kontroll og maktmiddel. Ut fra dette er det laget et rigid system med bestemmelser som skal følges tvingende. Nå er en utvikling satt i gang med at de store firmakorporasjonene får bestemmelser som gjelder for dem i form av vide fullmakter. Treenigheten religion, myndigheter og næringskorporasjon skal styre oss komplett i alt.

Naturlig ubegrenset frihet finnes

Det finnes bare en naturlig lov, og det er at du ikke skal skade, plage eller tvinge din vilje på andre mennesker. Det er mange som har hevdet dette prinsipp, men gradvis er vi blitt borgere bundet opp av regler, et såklat rettspositivistisk system. Grupper som katarer, hugenotter er blitt slaktet for sine meninger, og mange har emigrert fra sine opprinnelige land for å finne frihet et annet sted. Mange dro til USA og stater i Sør-Amerika med et håp om å finne friheten.

Stress: Systemet krever for mye nå, det bygges dessuten ut, og tiden for nedbygging og fjerning av maktbruk er kommet.

Aktive myndigheter står på

Myndigheter i alle former har alltid arbeidet for å holde oss fryktsomme, og har brukt alle midler for å få dette til. Vitenskap er blitt et fryktfremmende middel, agendaer og planer bygges opp, og presset mot individet er stort og økende. Imperiebyggerne bruker alle midler, og det moderne demokrati er blitt et mobbstyre med flertallsdiktatur, lobbying og propaganda via totalkontrollerte media.

Se deg selv

Hvordan forklarer vi overfor oss selv at vi adlyder all autoritet, og at utviklingen går i retning av at vi blir mer og mer lydige? Vi unnskylder oss med at vi frykter straff, det er vane å adlyde, at sosial tilpasning er av det gode, eller vi har en generell følelsesmessig trang til å adlyde alle som har makt. Kanskje det er slik at hvis alle adlyder blindt viser det at vi er samvittighetsfulle mennesker som gjør sin plikt overfor samfunnet.

Myndighetne tar deg og pengene dine

Myndighetenes hovedanliggende har alltid vært å få andel i den verdiskapning mennesker gjør gjennom sin daglige aktivitet slik at de kan bygge ut sin makt, levere mer eller mindre påtvungne fellesgoder og generelt ta grep om aktiviteten i samfunnet – de styrer det som foregår mer og mer. I dag er styringen nærmest total, og myndigheter av forskjellig slag har opp igjennom tidene tatt seg rett til å lage regler, skattlegge og styre ved bruk av makt i samfunnet. Vi gir fra oss en stor andel av vår arbeidsinnsats via skatter – i Norge opp til 70% for lønnstakere og enda høyere for formueseiere, og alle handlinger er system eller ritualstyrt.

Før var slavene under pisken, nå jobber man på call senter eller lignende begrensende jobber.

Du er en slave

Vi arbeider nå alle sammen i det vesentlige for sentralmyndigheten eller staten og gir hundretusener i året gjennom et langt liv til myndighetene, tilsynelatende helt frivillig og med fullt overlegg. Det hele er bygget på tvang for slike summer ville vi aldri gitt fra oss frivillig.

Vi aksepterer at det finnes en politisk plikt til å godta myndighetenes styring av oss, vi godtar at det brukes makt mot de som ikke vil være med, det gis ingen rett til personlig frihet, og vi bøyer oss fordi vi intuitivt vil følge de andre i samfunnet. Når alle er med må jeg være med. Andre menneskers holdninger og tanker har en sterk konformerende virkning på deg, og dette får du inn med morsmelken. Det som skjer i samfunnet må jo være bra, for alle er med på det. Dette automatiske lydighetsarbeidet blir så vår kultur, og inngår sammen med alle andre felles bundne tanker om religion, rase, kjønn, ekteskap, skole og mange, mange andre. Denne lydigheten kveler oss alle. Det er over tid innført en tvingende dypkultur som låser oss fast.

Ingen kan slippe unna

Myndighetsstyring er blitt en ekstremt viktig og fundamental funksjon i vårt samfunn, og myndighetene er opptatt av å støtte og bevare de eksisterende arrangementene i samfunnet. Dette oppfattes som en sannhet, det varer lenge og vi tror derfor – uten å tenke igjennom det – at myndighetene er naturlige. Legitimitet kaller de det, men den finnes ikke, for alt er bare maktmisbruk forkledd.

Tredeling av makten er nonsens for staten styrer alt. Alt.

Symboler og ritualer er sterke verktøy mot friheten vår

Moderne myndigheter bruker en mengde ulogiske verktøy med symboler, ritualer, historier og retorikk for å bygge opp en innbyggers forståelse av myndighetenes makt og autoritet. Dette er følelsesmessig fremfor intellektuelt, men ved sin langsiktighet og stabilitet går det ned i sjela og intuisjonen vår. Det er blitt den dype og urokkelige kulturen vår som svinebinder oss.

Alle nasjonale myndigheter har et flagg, de gamle hertuger og jarler hadde sine flagg, pengene pyntes med portrettter av kjente personer – identitetsbærere – vi har nasjonaldager, monumenter, historiebøker, leksikon og arkiver med myndighetstro informasjon. Alt dette kunne vært mye enklere og mer faktaorientert med korte beskrivelser og tegn, men her spilles det voldsomt på følelsene våre.

Uniformer for myndighetspersoner er viktige, og for eksempel politi, dommere og soldater har drakter så vi kan forstå autoriteten de har. I tillegg brukes enna i vår såkalte moderne tid pompøse bygninger og rom, sirener, hester, store biler og seremonier for at vi skal adlyde og respektfullt underkaste oss. Ritualer som kroning av en konge og åpningen av Stortinget hører også med.

Uniformer og store hus er show: Oppgaven som aldri tar slutt - ikke før fornuften får styre. Pompøst og helt unødvendig.

Myndighet gir status over de mange

Myndighetspersoner er ikke ordinære mennesker for de heves over andre med symboler. Rettsaler er fulle av ritualer, folk har faste plasser og roller, og spesielt og uforståelig språk brukes. Ved en nyttevurdering i forbindelse med å straffe noen kunne man greidd seg uten alt dette. At myndighetene både har lovgivende myndighet og dømmende myndighet under samme hatt er jo et overgrep i seg selv. Det er viktig at rettsvesenet er tungt ritualisert for her er tvangen og maktbruken på sitt høyeste. Her er det myndighetenes agenter fullt ut kan få vist at å være ulydig er uklokt.

Språklige gåter er satt inn for å forvirre oss

Autoritativt språk er et annet myndighetsstyrkende rituale gjennom lovspråk som oftest er vanskelig å forstå og må tolkes av spesialister kalt jurister. Effekten er ofte at alle vi andre holder oss unna og har vanskelig med å stille spørsmål om lovens fornuft, riktighet og berettigelse. Slik blir respekten for lovverket og alle de regler det inneholder ødeleggende for et godt samfunn. Lovgiverne har åpenbare hensikter med å holde folk unna sannheten, bygger opp et ubrukelig og uforståelig lovverk og skader derved enkeltpersoner. Hele systemet og ritualene skjuler hva som egentlig skjer helt systematisk – at samfunnet går løs på mennesker når det passer. En bedre løsning er å fjerne det hele.

Dommere har kapper her også - illusjon om upartiskhet.

Frihetstendensene vekkes til live igjen

Personlig frihet er den eneste frihet. I 1814 ble vi bare kvitt eneveldig styring av samfunnet, resten manglet fullstendig og kvinnene deltok ikke. Nå i 2014+ er lovmengden blitt en betydelig byrde og hemmende for den personlige frihet, systemene er fremmedgjorte, og samfunnet er svært straffevillig overfor individer. Det er gått så langt at noen byråkrater får instrukser fra andre byråkrater om å ta det rolig med sin maktutøvelse overfor de som bor her.

Veien videre er klar – frihet er personlig og du bestemmer selv. Ingen har rett til å tvinge sin vilje på deg og har ikke makt til å gjøre det. Du er med i et spill der makt misbrukes.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: